عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 6, شماره 21: زمستان 1393 ارائۀ مدل علّیِ فشار روانی- شغلی در ارتباط با مؤلفه‌های شناختی، معنوی، خانوادگی و انگیزشی در کارکنان بخش بهداشت و درمان شهر بیرجند چکیده
فریبا فرازی, فاطمه شهابی‌زاده, احمد خامسان
 
دوره 7, شماره 1: بهار 1394 ارائۀ مدل علّیِ فشار روانی- شغلی در ارتباط با مؤلفه‌های شناختی، معنوی، خانوادگی و انگیزشی در کارکنان بخش بهداشت و درمان شهر بیرجند چکیده   PDF
فریبا فرازی, محمد سیدآبادی, فاطمه شهابی زاده, احمد خامسان, رضا دستجردی
 
شماره 16: پاییز 1392 ارتباط بین عوامل سازمانی و زمان‌بندی کار با خستگی، سلامت و بهزیستی اجتماعیدر راهبران و رؤسای قطار شرکت راه‌آهن ایران چکیده   PDF
رضا خانی جزنی, شهناز طباطبایی, امیر کاوسی, سعید قانع
 
شماره 10: بهار 1391 ارزیابی سلامت سازمانی دانشکدههای دانشگاه شهید بهشتی چکیده   PDF
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ, ﻣﺤﻤﻮد اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻤﻲ, ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻋﺎرﻓﻲ, میرحمید ﺧﺎﺗﻤﻲ
 
شماره 13: زمستان 1391 اعتمادپذیری کارکن، قابلیت اعتماد سرپرست و اعتماد بینفردی بهعنوان پیشایندهای رفتارهای انحرافی محیط کار چکیده   PDF
ﻧﺴﺮﻳﻦ ارﺷﺪي, ﺻﺎﻟﺤﻪ ﭘﻴﺮﻳﺎﻳﻲ
 
شماره 5: زمستان 1389 الگوي تأثير سبک رهبري تحولي بر اعتماد پيروان به مديران: آزمون اثرات مستقيم و غير مستقيم چکیده   PDF
حسن رضا زین آبادی
 
دوره 8, شماره 3 (1395): پاییز 1395 الگوی رابطه زنجیره ای ویژگی های شغلی، خشنودی از شغل با رفتارهای نوآورانه چکیده
نجمه آراسته صالح کوه, علی مهداد
 
دوره 8, شماره 1: بهار 1395 اميد اشتغال در چشم­ انداز زمان چکیده   PDF
محمدرضا عابدی, محمد مصطفوی, عبد الله شفیع آبادی, پریسا نیلفروشان, ابوالقاسم عیسی مراد رودبنه
 
دوره 8, شماره 3 (1395): پاییز 1395 اندازه گیری رفتار شهروندی سازمانی: ساخت پرسشنامه ای مبتنی بر نظریه خصیصه مکنون چکیده
ابراهیم علیزاده
 
شماره 14: بهار 1392 اندازهگيري هوش عاطفی کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشکده مدیریت و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و ارائه راهکار جهت افزایش آن. چکیده   PDF
ﻧﺮﮔﺲ ﺣﺴﻦ ﻣﺮادي, ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻲ قیومی, الهام دیبا
 
دوره 9, شماره 31 (96): دوره 9، شماره 31، تابستان 1396 بازنمایی معنایی تجارب معلمان از مسیر شغلی چکیده   PDF   PDF
ناصر شیربگی
 
شماره 15: تابستان 1392 بازپژوهي نقش نگرشهاي شغلي معلمان در پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان: نگاهي نو به نقش علي يک متغير نهفته برونزا و يک متغير نهفته درونزا چکیده   PDF
ﺷﻬﻨﺎﺯ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ, ﻣﺤﺒﻮﺑــﻪ حاجیان, طیبه زﻧﺪي پور
 
شماره 19: تابستان 1393 بررسي اثربخشي مديريت تعارض كار-خانواده بر رضايت شغلي زنان شاغل دانشگاه اصفهان چکیده   PDF
مرضيه ملكيها, ایران باغبان, مریم فاتحی زاده, عذرا اعتمادی
 
شماره 18: بهار 1393 بررسي تأثير آموزش گروهي هوش هيجاني بر قابليت استخدام دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان چکیده
بتول تدین چهارسوقی, محمد رضا عابدی, پریسا نیلفروشان
 
دوره 7, شماره 1: بهار 1394 بررسي تأثير آموزش گروهي هوش هيجاني بر قابليت استخدام دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان چکیده   PDF
بتول تدین چهارسوقی, محمدرضا عابدی, پریسا نیلفروشان
 
شماره 2: بهار1387 بررسي تأثير مشاوره شغلي به سبك كوچينگ در تغييرنگرشبازاركار و افزايش مهارت هاي كاريابي در فارغ التحصيلان دانشكدهروانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبايي چکیده   PDF
لیدا احمدی, عبدا.. شفيع آبادي
 
شماره 20: پاییز 1393 بررسي تاثیر مشاوره مسیر شغلی سازه‌گرا بر قابلیت استخدام ‏دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان ‏Study of Effectiveness of Career Counseling Based on Construction ‎Theory on Employability University of Isfahan Female Students‎ چکیده   PDF
مطهره موسوی, محمدرضا عابدی, ایران باغبان
 
شماره 2: بهار1387 بررسي تجربيات دانش آموزان دبيرستاني كانادا، از موانع ادراك شده وحمايت هاي دريافت شده در پيگيري آمال و آرزوهاي تحصيلي و شغلي چکیده   PDF
مهدي محمدي کاجی, مجید قربانی
 
شماره 9: زمستان 1390 بررسي رابطه استرس شغلي با رضايت زناشويي در كاركنان زن چکیده   PDF
ﺷﻬﻨﺎﺯ ﻣﺤﻤﺪﻱ, منیژه مقصودی
 
شماره 2: بهار1387 بررسي رابطه بين باورهاي ارتباطي و سازگاري زناشويي کارکنان زن متأهل دانشگاه شهید بهشتی چکیده   PDF
ﻻدن منصور, کبری ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﻤﺪي
 
شماره 18: بهار 1393 بررسي رابطه بين سبك‌ های دلبستگي و انطباق‌پذيري مسير شغلي در دانشجويان چکیده   PDF
نوشین پردلان, محمدرضا عابدی, ایران باغبان, پریسا نیلفروشان
 
شماره 17: زمستان 1392 بررسي رابطه بين عارضه‌یابی سازمانی با کارآفرینی و کیفیت زندگی کاری از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ بوعلی‌سینا و دانشگاه علوم پزشکی همدان چکیده   PDF
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ اردﻻن, ﺳﻴﺮوس ﻗﻨﺒﺮي, اﻟﻬﺎم ﻣﺤﻤﺪي ﺷﺎﻫﺪ
 
شماره 4: پاییز1389 بررسي رابطه بين عزت نفس سازماني با تعهد سازماني و رضايت شغلي در كاركنان آموزش و پرورش چکیده   PDF
 
دوره 6, شماره 21: زمستان 1393 بررسي رابطه خودپنداره شغلی، باورهای انگیزشی و فراشناخت با کارآفريني دانشجويان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی چکیده   PDF
طاهر محبوبی
 
شماره 11: تابستان 1391 بررسي رابطه هوش هيجاني و مؤلفههاي آن با فرسودگي شغلي کارکنان متأهل دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهبهان چکیده   PDF
ﻣﻨﻴﮋه اﺣﻴﺎءﻛﻨﻨﺪه, ﻋﺒﺪاﷲ ﺷﻔﻴﻊ آﺑﺎدي, ﻣﻨﺼﻮر ﺳﻮداﻧﻲ
 
26 - 50 (218) << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>