عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 8, شماره 3 (1395): پاییز 1395 MBTI II نوجوانان: سنجه‌ای برای سنجش شخصیت دانش آموزان متوسطه بر مبنای نسل دوم سنخ نمای مایرزبریگز چکیده
غلامرضا قاسمی, محمدرضا عابدی
 
دوره 8, شماره 2: تابستان 1395 آموزش مشاوره مسیر شغلی بر رشد نقشه شناختی اشتغالات در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان ممسنی چکیده   PDF   PDF
نوشین پردلان
 
دوره 7, شماره 4: زمستان 1394 آموزش مبتني بر نظریه هوش های چندگانه گاردنر و تأثیر آن بر خودكارآمدي شغلی دانش آموزان ناشنوای هنرستانی شهر اصفهان چکیده   PDF   PDF   PDF
سعید رحیمی
 
دوره 7, شماره 3: پاییز1394 آیا مولفه های سلامت روانشناختی محیط کار پیش بینی کننده ابعاد بیگانگی شغلی هستند؟ چکیده
علی مهداد, ایران مهدیزادگان, مریم سوسن آبادی
 
دوره 7, شماره 2: تابستان 1394 آیا مولفه‌های سلامت روان‌شناختی محیط کار پیش‌بینی‌کننده ابعاد بیگانگی شغلی هستند؟ چکیده   PDF
علي مهداد, ایران مهدیزادگان, مریم سوسن آبادی
 
دوره 8, شماره 3 (1395): پاییز 1395 ابعاد و مولفه های هویت شغلی؛ ارائه الگوی سنجش چکیده
تهمینه شاوردی, حسین حیدری
 
شماره 11: تابستان 1391 اثر امنیت شغلی و عدالت سازمانی بر قصد ترک شغل: نقش واسطه‌ای اعتماد به مدیریت ارشد چکیده   PDF
ﺻﺎﻟﺤﻪ ﭘﻴﺮﻳﺎﻳﻲ, ﻧﺴﺮﻳﻦ ارﺷﺪي
 
شماره 5: زمستان 1389 اثر بخشی آموزش مدیریت نقش های کار - خانواده مبتنی بر رویکرد بوم شناختی بر افزایش خودکارآمدی معلمان زن چکیده   PDF
فاطمه عابدینی, خدیجه آرین
 
شماره 5: زمستان 1389 اثر بخشی آموزش‌های کارآفرینی و روانشناختی بر توانمندسازی شهروندان چکیده   PDF
شهناز طباطبایی, فریبا روایی
 
شماره 4: پاییز1389 اثر بخشی برنامه آماده سازي شغلي به روش گروهي بر هويت شغلي مغشوش دانشجويان دختر چکیده   PDF
حسین کشاورز افشار, ابوالقاسم خوش کنش, مهدی خاص محمدی, زهرا جهانبخشی
 
دوره 9, شماره 30 (1396): دوره 9، شماره 30، بهار 1396 اثر فرهنگ سازمانی و ابعاد ساختار سازمانی بر عملکرد شغلی و نوآوری: نقش واسطه ای هوش سازمانی چکیده   PDF
آسیه شاهوردی شهرکی, عبدالکاظم نیسی, اسماعیل هاشمی شیخ شبانی
 
شماره 8: پاییز 1390 اثربخشي آموزش هدفگذاري شغلي بر انتخاب شغل دانشجويان چکیده   PDF
زﻫﺮا ﻗﺎﺳﻤﻲ, ﻣﺠﻴﺪ ﺻﻔﺎري ﻧﻴﺎ, ﻛﻴﻮﻣﺮث ﻓﺮﺣﺒﺨﺶ
 
شماره 16: پاییز 1392 اثربخشي زوج‌درماني تلفيقي رفتاري گروهي بر افزايش رضايت شغلي مردان شاغل در شرکت مل‍ي نفت تهران چکیده   PDF
ﻫﺎدي ﻗﺎﺿﻲزاده, ﻋﺒﺪاﷲ ﺷﻔﻴﻊ آﺑﺎدي
 
شماره 17: زمستان 1392 اثربخشي كارگاههاي خودكارآمدي حرفهاي بر اشتياق شغلي كاركنان بخش اداري دانشگاه اصفهان چکیده   PDF
ﻋﻠﻲ ﭘﻮرﻋﺒﺎس, ﻣﺤﻤﺪرﺿـــﺎ ﻋﺎﺑـــﺪي, ایران ﺑﺎﻏﺒﺎن
 
دوره 8, شماره 3 (1395): پاییز 1395 اثربخشی محدودیت و سازش بر فرسودگی شغلی کارکنان واحد اسنادپزشکی سازمان تأمین اجتماعی چکیده
اشرف السادات شریفی, عبداله شفیع‌آبادی, مهدی زارع بهرام آبادی
 
دوره 9, شماره 31 (96): دوره 9، شماره 31، تابستان 1396 اثربخشی آموزش به شیوه مشارکتی بر تاب آوری و تدریس تحول آفرین معلمان چکیده   PDF   بدون عنوان
سوگند قاسم زاده, لیلا افضلی
 
شماره 11: تابستان 1391 اثربخشی آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل بر افزایش تمایزیافتگی مشاوران مدارس چکیده   PDF
راضیه کرامتی, مهرانگیزز شعاع کاظمی, سیمین حسینیان
 
شماره 12: پاییز 1391 اثربخشی برنامه آمادهسازي شغلي به روش گروهي بر سبکهای تصمیمگیری دانشجويان دختر چکیده   PDF
زﻫﺮا ﺟﻬﺎﻧﺒﺨـﺸﻲ, اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳـﻢ ﺧـﻮش ﻛـﻨﺶ, ﻣـﺴﻌﻮد ﺷﺮﻳﻔﻲ, ﻣﻬـﺪي ﺧـﺎص ﻣﺤﻤـﺪي, ﺣـﺴﻴﻦ ﻛـﺸﺎورز اﻓﺸﺎر
 
دوره 9, شماره 30 (1396): دوره 9، شماره 30، بهار 1396 اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی برعلائم خستگی، شفقت خود و ذهن آگاهی کارکنان دارای سندرم خستگی مزمن چکیده   PDF
سارا طاهری, ایلناز سجادیان
 
شماره 10: بهار 1391 اثربخشی مشاوره مبتني بر نظریه انتخاب گلاسر بر اشتغال موفقیتآمیز معلمان زن منطقه 15 تهران چکیده   PDF
ﻟﻴﻼ ﺷﻬﺮاﺑﻲ ﻓﺮاﻫﺎﻧﻲ, ﻛﻴﻮﻣﺮث ﻓﺮح ﺑﺨﺶ, ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺴﮕﺮي
 
شماره 7: تابستان 1390 اثربخشی مشاوره گروهی با روش حل مسأله با تأکید بر نیازهای بنیادین نظریه انتخاب در بهبود روابط زوجین چکیده   PDF
ﺣﺴﻴﻦ ﻛﺸﺎورز اﻓﺸﺎر, اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﻮش ﻛﻨﺶ, زﻫﺮا ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺸﻲ, ﺷﻜﻮه ﻧﻮاﺑﻲ ﻧﮋاد, ﺑﺎﻗﺮ ﺛﻨﺎﺋﻲ ذاﻛﺮ
 
شماره 15: تابستان 1392 اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد پردازش اطلاعات شناختی (CIP)، بر کاهش تفکرات ناکارآمد شغلی چکیده   PDF
ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪﻃﻬﺮاﻧﻲ, ﻋﺒﺪاﷲ ﺷﻔﻴﻊآﺑﺎدي, ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻓﻠـﺴﻔﻲ ﻧـﮋاد, ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن
 
شماره 18: بهار 1393 ارائه الگویی ساختاری برای ارزیابی شایستگی‌های محوری اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه: کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی چکیده   PDF
محمد حسنی
 
دوره 7, شماره 4: زمستان 1394 ارائه مدلی برای ارتقاء سطح تعهد سازمانی رؤسا و مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی براساس الگوهای رهبری ، سبک های شناختی و منابع کنترل چکیده   PDF
مهدی کلانتری
 
دوره 8, شماره 1: بهار 1395 ارائه مدلی برای تاب‌آوری شغلی معلمان بر اساس سبک مقابله‌ای و نقش واسطه‌ای باورهای مذهبی چکیده   بدون عنوان
سمیه ساداتی فیروزآبادی
 
1 - 25 (218) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>