اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ﻳﺎﺳﻤﻲ ﻧﮋاد, ﭘﺮﻳﺴﺎ, داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ (Iran, Islamic Republic of)
ﻳﺰداﻧـﻲ زﻳـﺎرت, ﻣﺤﻤـﺪ, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
ﻳﺰدي, ﺳﻴﺪه ﻣﻨﻮر, دانشگاه اﻟﺰﻫﺮاء (Iran, Islamic Republic of)
ﻳﻮﺳﻔﻲ, ﻧﺎﺻـﺮ, دانشگاه کردستان (Iran, Islamic Republic of)

501 - 504 (504)    << < 16 17 18 19 20 21