اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ق

قاسم زاده, ابوالفضل, دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (Iran, Islamic Republic of)
قاسم زاده, سوگند, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
قاسم زاده, پیوند, نویسنده مسئول: گروه اقتصاد و مدیریت دارو، دانشکده داروسازی، واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران Responsible Author, Department of Pharmacoeconomics & Master of Business Administration (MBA), Faculty of Pharmacy, Pharmaceutical Sciences Br (Iran, Islamic Republic of)
قاسم زاده علیشاهی, ابوالفضل, دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (Iran, Islamic Republic of)
قاسمی, غلامرضا, دانشگاه اصفهان - دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی - گروه مشاوره شغلی (Iran, Islamic Republic of)
قانع, سعید, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
قاینی نژاد, زهرا, دانش آموخته کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی
قربانی, مجید, ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻋﻠﻮم -ﻣﺨﺪر ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و آﻣﻮزش ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري و اﺳﺘﺎد ﻣﺪﻋﻮ داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﻛﺮج (Iran, Islamic Republic of)
قلعه ای, علیرضا, داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﻴﻪ (Iran, Islamic Republic of)
قنبری, سعید, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
قنبری, سعید, داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ (Iran, Islamic Republic of)
قنبری, سیروس, دانشگاه بوعلی سینا (Iran, Islamic Republic of)
قهرماني, محمد, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
قهرماني, محمد
قهرمانی, محمد, داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪﺑﻬﺸﺘﻲ (Iran, Islamic Republic of)
قیومی, ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻲ, دانشگاه آزاد اسلامی (Iran, Islamic Republic of)

1 - 16 (16)