جزئیات نویسندگان

Vafayizadeh, Mehdi, دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

  • دوره 8, شماره 3 (1395): پاییز 1395 - مقالات
    تدوین ابزار سنجش سطح تعادل کار- زندگی و بررسی وضعیت این مفهوم بر اساس برخی ویژگیهای فردی و سازمانی؛ موردپژوهی معاونان مدارس شهرستان ورامین
    چکیده