palette
مشخصات نویسندگان

Vafayizadeh, Mehdi, دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

  • دوره 8، شماره 3 (1395)، پاییز 1395 - علمی - پژوهشی
    تدوین ابزار سنجش سطح تعادل کار- زندگی و بررسی وضعیت این مفهوم بر اساس برخی ویژگیهای فردی و سازمانی؛ موردپژوهی معاونان مدارس شهرستان ورامین
    چکیده  PDF