جزئیات نویسندگان

آرین, خدیجه, دانشگاه علامه طباطبایی, Iran, Islamic Republic of

  • شماره 5: زمستان 1389 - علوم اجتماعی و رفتاری
    اثر بخشی آموزش مدیریت نقش های کار - خانواده مبتنی بر رویکرد بوم شناختی بر افزایش خودکارآمدی معلمان زن
    چکیده  PDF