جزئیات نویسندگان

آزادي, اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ, دانشگاه شهید بهشتی, Iran, Islamic Republic of

  • شماره 17: زمستان 1392 - علوم اجتماعی و رفتاری
    تحليل عاملي تاييدي نسخة تجديدنظر شدة فهرست تنيدگي شغلي در اعضای هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
    چکیده  PDF