جزئیات نویسندگان

ابوترابی, الدوز السادات, دانشگاه شهید بهشتی, Iran, Islamic Republic of

  • شماره 4: پاییز1389 - علوم اجتماعی و رفتاری
    رابطه تیپ های شغلی-شخصیتی نوجوانان دبیرستانی با ترتیب تولد آنها و مقایسه تیپ ها در نوجوانان دختر و پسر
    چکیده  PDF