جزئیات نویسندگان

آقایی, اصغر, دانشگاه آزاد اسلامی, Iran, Islamic Republic of

  • شماره 18: بهار 1393 - علوم اجتماعی و رفتاری
    مقايسه اثربخشي آموزش شناختي مبتني بر ذهن‌آگاهي متناسب با فرهنگ ايرانی و آموزش شناختي ـ رفتاري بر استرس شغلي کارکنان شرکت‌هاي خدمات‌رسان
    چکیده  PDF