جزئیات نویسندگان

آزاد, اسفندیار, داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻘﻴﻪ الله, Iran, Islamic Republic of

  • بهار 1393 - علوم اجتماعی و رفتاری
    ساختار عاملی و اعتباریابی سياهه افکار ناکارآمد حرفه‌ای
    چکیده  PDF