دوره و شماره: دوره 12، شماره 43، تابستان 1399 
1. طراحی شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران سازمان بازرسی کل کشور با رویکرد مشاوره شغلی

صفحه 9-32

طیبه جعفری؛ عبدالله شفیع آبادی؛ کیومرث فرحبخش؛ عباس عباسپور؛ جلیل یونسی


3. اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر فرسودگی شغلی و خوش بینی آموزشی در معلمان ابتدایی

صفحه 51-72

نواب کاظمی؛ عباسعلی حسین خانزاده؛ وحید رسول زاده؛ سید تقی محمدی


7. نقش میانجی گری خوددلسوزی در رابطه ی بین علائم وسواس فکری عملی با احساس گناه پرستاران

صفحه 133-150

نورا شهمیری؛ لیلاسادات عزیزی؛ مونا ابوالقاسم زاده؛ علیرضا سنگانی