دوره 8, شماره 2

تابستان 1395

فهرست مطالب

مقالات

پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های روانسنجی مقیاس بهزیستی کارکن ژنگ، ژو، زائو و ژانگ (2015) انجام شد. بدین منظور، 201 نفر از کارکنان یک شرکت صنعتی در بوشهر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه‌های پژوهش را تکمیل کردند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس‌های بهزیستی کارکن، خشنودی شغلی، عاطفه‌ی مثبت و منفی، تعهد عاطفی، عملکرد شغلی و تمایل به ترک شغل بودند. بررسی همسانی درونی سؤالات پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ و همبستگی هر سؤال با نمره‌ی کل آزمون نشان داد که این مقیاس از پایایی قابل قبولی برخوردار است به منظور بررسی روایی مقیاس بهزیستی کارکن از چند روش استفاده شد. اول، تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که ساختار سه عاملی این مقیاس از برازش مناسبی برخوردار است. دوم، نتایج حاصل از بررسی روایی همگرا و  افتراقی نشان داد که مقیاس بهزیستی کارکن با مقیاس‌های خشنودی شغلی و عاطفه‌ی مثبت رابطه‌ی مثبت معنادار و با عاطفه‌ی منفی رابطه‌ی منفی معناداری دارد. سوم، نتایج حاصل از روایی پیش‌بین نشان داد که بهزیستی کارکن قادر به پیش‌بینی خشنودی شغلی، تعهد عاطفی، تمایل به ترک شغل و عملکرد شغلی می‌باشد. در مجموع، یافته‌های تحقیق نشان دادند که مقیاس بهزیستی کارکن یک مقیاس پایا و معتبر برای سنجش بهزیستی کارکنان ایرانی می‌باشد.

نوری کعب عمیر, فاطمه شنبدی, سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی
PDF
9-29
مروزه، مثبت‌نگری یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر نگرش‌ها و رفتارهای کارکنان در محیط کار است. یکی از رفتارهایی که اهمیت بسیار زیادی برای سازمان‌ها دارد، رفتار شهروندی سازمانی است. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر سرمایه‌های روان‌شناختی بر رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی گری بهزیستی حرفه‌ای و تعدیل‌گری هوش معنوی شغلی می‌باشد. شرکت‌کنندگان در پژوهش 222 نفر از میان کارمندان شرکت گاز استان لرستان بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب گردیدند. به‌منظور ارزیابی الگوی پیشنهادی و آزمون اثر واسطه‌ای و تعدیل‌کننده از تحلیل معادلات ساختاری، روش بوت استراپ و رگرسیون سلسله مراتبی استفاده گردید. یافته‌ها بیانگر تطابق و برازش الگوی پیشنهادی با داده‌های واقعی بودند. در مدل تأییدشده، سرمایه‌های روان‌شناختی به‌طور مستقیم و نیز با میانجی‌گری بهزیستی حرفه‌ای بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیرگذار بود. همچنین یافته‌ها نشان دادند که هوش معنوی شغلی رابطه بین سرمایه‌های روان‌شناختی و رفتار شهروندی سازمانی را تعدیل می‌کند. بر اساس یافته‌های به‌دست‌آمده پیشنهاد می‌شود که به‌منظور ارتقاء رفتار شهروندی سازمانی، سازمان‌ها شرایطی را برای افزایش سرمایه‌های روان‌شناختی، هوش معنوی شغلی و بهزیستی حرفه‌ای کارکنان فراهم آورند.
مرجان شمسی, عبدالزهرا نعامی
PDF
30-44

چکیده:

 

 از آنجا که مشاوره­ی کودک در زمینه­ی مسائل مسیر شغلی به ندرت به عنوان یک وظیفه برای مشاوران مورد توجه قرار گرفته است و چشم انداز روشنی از وضعیت رشد مسیر شغلی دانش آموزان در دست نیست. پژوهش حاضربه منظور اثربخشی مشاوره مسیر شغلی بر رشد نقشه شناختی اشتغالات در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان ممسنی می­باشد.

پژوهش حاضر یک پژوهش نیمه تجربی با استفاده از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. نمونه پژوهش شامل 72 دانش­آموز(مقطع سوم،چهارم و پنجم ابتدایی) است که به صورت نمونه­گیری خوشه­ای از دو مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. داده­ها با استفاده از پرسش­نامه نقشه شناختی مسیر شغلی  محقق ساخته (ویژه کودکان دبستانی )جمع آوری شد برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس یک راهه وتحلیل کوواریانس)انکوا) استفاده شد.

نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد که میانگین نمرات در دوگروه،بعد از برنامه آموزشی،دارای تفاوت معناداری در سطح p<0/001است،همچنین بین نقشه شناختی دختران و پسران در سطح p<0/001 تفاوت معناداری وجود دارد.

 

 از طریق مشاوره مسیر شغلی می توان رشد نقشه شناختی اشتعالات دانش آموزان ابتدایی را گسترش داد و به آنها برای انتخاب شغل بهتر در سنین بالاتر کمک کرد .

 

 

 

نوشین پردلان
45-57
هدف: هدف پژوهش مقایسه مثبت‌اندیشی، رضایت شغلی و کیفیت زندگی حرفه‌ای در دریانوردان و کارمندان خشکی شرکت ملی نفتکش ایران بود. روش: طرح پژوهش توصیفی از نوع علی-مقایسه‌ای و جامعه آماری شامل تمام دریانوردان شرکت ملی نفتکش ایران در بهار سال 1394 به تعداد 2400 نفر و تمام کارمندان مرد خشکی شرکت نفتکش ایران در بهار سال 1394 به تعداد 420 نفر بود که از میان آن‌ها 150 دریانورد به روش نمونه‌برداری تصادفی ساده و 240 کارمند خشکی به روش نمونه‌برداری هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش‌نامه‌های مثبت‌اندیشی اینگرام و وینسکی (1999)، رضایت شغلی اسمیت، کندال و هیولین (1969) و کیفیت زندگی حرفه‌ای تیموسی، پدروسو، فرنسیسکو و پیلاتی (2008) بود. یافته‌ها: تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره نشان داد دریانوردان در رضایت شغلی میانگین بالاتری را نسبت به کارمندان خشکی کسب کردند. ولی تفاوت معناداری بین مثبت‌اندیشی و کیفیت زندگی حرفه‌ای دریانوردان و کارمندان خشکی دیده نشد. نتیجه‌گیری: رضایت شغلی گذشته از کیفیت زندگی حرفه‌ای و سبک-های تفکر مانند مثبت‌اندیشی از عوامل بسیار زیادی از جمله مزایا و حقوق دستمزد افراد تأثیر می-پذیرد. بنابراین می‌توان در افزایش رضایت شغلی کارکنان با مشاغل سخت مانند دریانوردی عوامل تأثیرگذار بر رضایت شغلی مانند حقوق و مزایا را هدف قرار داد.
زهرا کریمی, احمد کربلایی محمد میگونی, مهرداد ثابت
PDF
78-95

 

 

 

سازه‌آرايي تحصيلي-شغلي به­عنوان سازه‌اي مرکب از دو بعد انطباق‌پذيري مسير تحصيلي-شغلي و رشد شغلي، مي‌تواند نقشي موثر در آمادگي تصميم‌گيري مسير تحصيلي-شغلي دانش آموزان اول متوسطه ايفا کند. براي تعيين سودمندي هوش‌هيجاني در سنجش سازه‌آرايي تحصيلي-شغلي دانش آموزان اول متوسطه، با انتخاب نمونه‌اي تصادفي-در دسترس از 514 (240 پسر، 274 دختر) دانش آموزان اول متوسطه، رابطه بين هوش‌هيجاني و ابعاد سازه‌آرايي مسير تحصيلي-شغلي و اعتبار نموي هوش‌هيجاني در پيش­بيني رشد شغلي بررسي شد. همبستگي پيرسون رابطه مثبتي قابل ملاحظه‌اي را بين مولفه‌ها و ابعاد هوش­هيجاني با ابعاد سازه‌آرايي مسير تحصيلي-شغلي نشان داد. تحليل کانوني وجود 5 متغير کانوني را در ارتباط بين هوش‌هيجاني با سازه‌آرايي مسير تحصيلي-شغلي نشان داد. رگرسيون سلسله مراتبي نشان داد هوش‌هيجاني فراتر از ويژگي‌هاي دموگرافيکي و انطباق‌پذيري مي‌تواند رشد شغلي دانش آموزان را پيش بيني کند (07/0=R2Δ؛ 001/0>P). اين مطالعه بر حمايت‌ها از سودمندي هوش‌هيجاني در مشاوره سازه آرايي مسير تحصيلي-شغلي افزود.

 

محمدرضا عابدی, مهدی اکبرزاده, عبد الله شفیع آبادی, پریسا نیلفروشان, ابوالقاسم عیسی مراد رودبنه
PDF
96-123
مقدمه: تعهد يكي از مهمترين متغيرهاي مربوط به كار مي باشد كه بر ساير رفتارها و نگرش هاي شغلي اثرگذار است. هدف: رابطه سازه هاي تعهد مربوط به كار با بازنشستگي داوطلبانه و تمايل به ترك شغل در يك شركت صنعتي با استفاده ازدونمونه از مديران مورد بررسي قرار گرفت. روش: نمونه اول شامل 136 مدير سطح بالا و نمونه دوم شامل 347 مدير سطح مياني بود. شركت كنندگان در هر دو گروه نمونه به ابزارهاي پژوهش كه عبارت بودند از: پرسشنامه چهار سوالي تمايل به ترك شغل و تمايل به بازنشستگي عريضي و گل پرور(1387)، پرسشنامه تعهد سازماني بالفور و وكسلر(1996)، مقياس مرکزيت كار پالي وهمكاران(1994)،مقياس تعهد حرفه اي آرانيا و همكاران(1981) و پرسشنامه هاي دلبستگي شغلي و دلبستگي به كار كانونگو (1982) پاسخ دادند.يافته ها: نشان داد که مركزيت كار در هر دو گروه نمونه تنها پيش بيني كننده تمايل به بازنشستگي و تعهد پيوستگي و تعهد همانند سازي شده در هر دو گروه نمونه فقط پيش بيني كننده تمايل به ترك شغل بود. نتيجه گيري: سازمان ها و مديران مي توانند با افزايش سازه هاي تعهد مربوط به كار از بازنشستگي داوطلبانه و تمايل به ترك شغل كاركنان خود بكاهند.
هاجر براتی, حمیدرضا عریضی