دوره 8, شماره 1

بهار 1395

فهرست مطالب

مقالات

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین خودتنظیمی هیجانی با دلزدگی و صمیمیت زناشویی در میان زوجین یکی و هردو شاغل انجام شد. این پژوهش از نوع همبستگی و علی- مقایسه­ای است. در این پژوهش 180 زوج یکی و هردو شاغل ادارات دولتی شهر کرمانشاه به روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب و پرسشنامه­های مربوطه را تکمیل نمودند. یافته­های پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون های t مستقل، همبستگی پیرسون و رگرسیون گام­به­گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از وجود رابطه میان راهبردهای تنظیم هیجان، دلزدگی و صمیمیت زناشویی است. نتایج نشان می دهد که میانگین راهبردهای­تنظیم­هیجان، دلزدگی زناشویی و صمیمیت زناشویی در دو گروه زوجین یکی و هردو شاغل دارای تفاوت معنی­داری است، بدین صورت که زوجین هردو شاغل از راهبردهای مثبت تنظیم هیجان و صمیمیت زناشویی کمتر و راهبردهای منفی تنظیم هیجان و دلزدگی زناشویی بالاتری نسبت به زوجین یکی شاغل برخوردار می­باشند. همچنین بین راهبردهای تنظیم­هیجان و دلزدگی زناشویی، راهبردهای تنظیم­هیجان و صمیمیت زناشویی و نیز صمیمیت زناشویی و دلزدگی رابطه معنی­دار وجود دارد.

حنانه امیدی فر, تقی پورابراهیم, ابوالقاسم خوش کنش, ایوب مرادی
PDF
50-67
پژوهش حاضر به بررسی نیاز آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم انسانی در حوزه قابلیتهای عام اشتغالزای مورد انتظار بازار کار با رویکرد کارآفرینی ميپردازد. روش پژوهش از نوع ترکیبی– اکتشافی بود. جامعه آماري، دانشجويان دانشگاههای اصفهان و آزاد خوراسگان است که بر اساس جدول مورگان 331 نفر به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها مصاحبه با مديران صنايع استان اصفهان و پرسشنامه محقق ساخته‌اي بود که بر اساس مولفه‌هاي مهارت‌هاي اشتغال‌زاي بازارکار استان اصفهان ساخته شده. پایایی آن نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ برابر با 83/. به دست آمده است. داده‌های گردآوری شده به کمک تحليل واريانس يک راهه، تي تک متغيره ،آزمون-هاي تعقيبي بونفروني ، از طریق نرم افزار SPSS17 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتايج پژوهش، دانشجويان دانشگاه اصفهان و دانشگاه آزاد خوراسگان از نظر برخورداري از قابلیت کارآفرینی تفاوت معناداری با گروه پیش‌فرض جامعه داشتند و اين تفاوت بيان کننده کمتر بودن نمرات دانشجويان نسبت به انتظارات مديران مي-باشد. هم‌چنين، نتايج نشان داد دانشگاه و جنسيت تاثيري در ميزان برخورداري دانشجويان از قابلیت کارآفرینی ندارد اما در زمینه رشته و مقطع تحصیلی تفاوت معنادار دیده شد. کلید واژه‌ها: کارآفرینی، قابلیت‌های اشتغال‌زا، بازار کار، دانشجویان تحصیلات تکمیلی.
فاطمه خوشنویسان
PDF
68-84

 

چکيده

با هدف تعيين الگوي رابطه بين مدل پنج بعدي چشم انداز زماني و اميد اشتغال، نمونه‌اي در دسترس-تصادفي 514 نفري از دانش آموز اول متوسطه (240 پسر و 274 دختر)، انتخاب و پرسشنامه دموگرافيک، مقياس اميد اشتغال و سياهه چشم انداز زماني زيمباردو بين آنها اجرا شد. نتايج مدليابي معادلات ساختاري نشان داد که پنج بعدچشم انداز زماني 47 درصد (69/0=R)، حجم واريانس اميد اشتغال را تبيين مي‌کند. نتايج تحليل کانوني نشان داد که در قالب يک متغير کانوني با ضريب کانوني 65/0، الگوي نمرات پايين در آينده لذت گرا و گذشته مثبت و نمرات بالا در گذشته منفي و حال جبري، بهترين ترکيب را در همسويي با سطوح پايين سه بعد اميد اشتغال ارايه مي‌کند (با 42% توان تبيين واريانس). در مجموع، نتايج از سودمندي چشم انداز زماني، و به ويژه، الگوي چشم انداز متعادل زماني در کاربردهاي رشد مسير‌شغلي حمايت کرد. ساير يافته‌ها نيز مورد بحث قرار گرفت.

محمدرضا عابدی, محمد مصطفوی, عبد الله شفیع آبادی, پریسا نیلفروشان, ابوالقاسم عیسی مراد رودبنه
PDF
85-103
هدف از انجام پژوهش حاضر ارائه مدلی برای تاب‌آوری شغلی معلمان بر اساس سبک مقابله‌ای با نقش واسطه‌ای باورهای مذهبی بوده است. جامعه آماری شامل کلیه معلمان مدارس عادی استان مازندران که در سال تحصیلی 1393-1394 در مدارس اشتغال داشتند را شامل شد که از بین آنان 200 معلم مدارس عادی با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه تاب‌آوری شغلی معلمان آموزش ویژه (سوتومایور، 2012)، پرسشنامه مقابله با موقعیت استرس‌زا (اندلر و پارکر،1990) و پرسشنامه دینداری نسخه ۱۵ (هوبر و هوبر، ۲۰۱۲) به کارگرفته شد. یافته‌های پژوهش نشان داد سبک مقابله مسأله‌مدار به صورت مثبت و سبک مقابله‌ای هیجانی به صورت منفی  بر تاب‌آوری شغلی معلمان مؤثر بوده است و بین باور مذهبی (ابعاد شناختی، عقیدتی و اعمال عمومی) و تاب‌آوری ارتباط مثبت و معنادار بوده، همچنین تمام ابعاد باور مذهبی با سبک مقابله‌ای (مسأله‌مدار) رابطه مثبت و معنادار داشته است. همچنین یافته نشان می‌دهد که باورهای مذهبی توانسته است نقش واسطه‌ای بین سبک مقابله‌ای و تاب‌آوری ایفا کند. در نتیجه براساس یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان با آموزش سبک مناسب مقابله‌ با استرس و ایجاد باور مذهبی قوی‌تر، آگاهی بیشتری به معلمان داده تا این روند بر تاب‌آوری آن‌ها و نهایتاً بر بهزیستی آنان و بالطبع دانش‌آموزان آن‌ها اثر مطلوبی بجا بگذارد.
سمیه ساداتی فیروزآبادی
126-141
این پژوهش با هدف تعیین اعتبار سازه و پایایی نسخه فارسی مقیاس شجاعت اخلاقی حرفه‌ای و سنجش آن با توجه به ویژگی‌های جمعیتشناختی (سطح تحصيلات، سابقه شغلی، جنسيت، وضعیت تأهل و سن) به مرحله اجرا درآمد. جامعه آماری پژوهش را کارمندان شرکت مخابرات شهر اصفهان در سال 1390 تشکیل دادند که با استفاده از نمونهگیری تصادفی ساده 141 نفر برای شرکت در این پژوهش انتخاب شدند و نسخه فارسی مقیاس شجاعت اخلاقی حرفه‌ای را تکمیل نمودند. نتیجه ساختار عاملی یا اعتبار سازه با استفاده از تحلیل مؤلفه‌های اصلی با چرخش واریماکس، پنج عامل بود. این عوامل عبارت بودند از: عامل اخلاقی، ارزش‌های متعدد، تحمل خطرات یا تهدیدها، فراتر رفتن از اطاعت و هدف اخلاقی. پایایی این مقیاس و پنج عامل آن از طریق آلفای کرونباخ برآورد شد که همگی رضایت‌بخش بودند. علاوه بر این، نتایج نشان داد که ميانگين شجاعت اخلاقی حرفه‌ای کارمندان در سطح مطلوبی است و نتایج آزمون تی و تحلیل واریانس یک راهه نیز نشان داد که شجاعت اخلاقی حرفه‌ای و ابعاد آن با سطح تحصيلات، سابقه شغلی، جنسيت و وضعیت تأهل ارتباط معني‌داري نداشته اما با سن ارتباط معنی‌داری دارد به طوری که آزمون تعقیبی شفه نشان داد که در عامل فراتر رفتن از اطاعت، بین گروه‌های سنی 30- 20 و 60- 51 سال تفاوت معنی‌داری وجود دارد.
مهدیه سادات خشوعی