شماره 20

پاییز 1393

فهرست مطالب

علوم اجتماعی و رفتاری

چکیده: هدف این پژوهش مطالعه‌ی تاثیر مشاوره مسیر ‏شغلی سازه‌گرا بر قابلیت دانشجویان دختري بود که در ‏سال تحصیلی 91-92 در دانشگاه اصفهان مشغول به ‏تحصیل بوده‌اند. روش پژوهش از نوع پيشآزمون- ‏پسآزمون با گروه گواه بود. بیست دانشجو به شیوه‌ی ‏نمونه‌گیری داوطلبانه انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی ‏در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. از پرسشنامه ‏محقق‌ساخته قابلیت استخدام برای جمع‌آوری داده‌ها ‏استفاده شد و داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار اس پی اس ‏اس و با آزمون کواریانس تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: ‏مشاوره مسیر شغلی سازه‌گرا تفاوت معناداری را در نمره ‏قابلیت استخدام و مولفه‌های هویت مسیر شغلی و ‏انطباق‌پذیری شخصی بین دو گروه نشان داد. یافته‌ها ‏هم‌چنین نشان داد که مشاوره مسیر شغلی سازه‌گرا بر ‏مولفه‌های سرمایه اجتماعي و هوش هیجانی تاثیری ‏نداشته است. نتایج پژوهش نشان داد که اجرای مشاوره ‏مسیر شغلی سازه‌گرا می‌تواند باعث افزایش قابلیت ‏استخدام دانشجویان شود‎.‎
مطهره موسوی, محمدرضا عابدی, ایران باغبان
PDF
چكيده: هدف پژوهش حاضر تحلیل مدل معادلات ساختاری ‏دیدگاه اعضای هیئت علمی درباره مسئولیت اجتماعی بود. ‏سوالات پژوهشی عبارتند از: 1- مسئولیت اجتماعی اعضای ‏هیئت علمی دانشگاه شامل چه ابعادی است؟ 2- میزان ‏مسئولیت اجتماعی اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه بر ‏اساس ابعاد مسئولیت اجتماعی در چه حدی است؟ جامعه ‏آماری، کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه بود که از بین ‏آن‌ها 250 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تشخیص ‏عامل‌های سازه مسئولیت اجتماعی و برازش الگو از روش ‏تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. ‏یافته‌ها نشان‌دهنده آن است که سازه مسئولیت اجتماعی ‏شامل پنج بعد یعنی نوع‌دوستی، حقوق بشر، مسئولیت در قبال ‏دانشگاه، مسائل محیطی، اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت در قبال ‏همکاران است. مطابق نظرات اساتید بعد "مسائل محیطی" ‏موثرترین بعد مسئولیت اجتماعی و بعد "مسئولیت در قبال ‏کارکنان" هم دارای پایین‌ترین بعد در میان ابعاد دیده شد. ‏هم‌چنین دیدگاه اعضای هیات علمی درباره مفهوم مسئولیت ‏اجتماعی براساس جنس، رتبه علمی، سن و سابقه تدریس هیچ ‏تفاوت معنی‌داری را نشان نداد. ‏
محمد حسنی, ابوالفضل قاسم زاده, مریم سامری, ابراهیم جدی
PDF
هدف پژوهش حاضر بررسي متغيرهاي ميانجي در رفتارهاي ‏غيرشهروندي مشتريان و كاركنان سازمان تأمين اجتماعي در شهر ‏اهواز مي‌باشد. پژوهش‌هاي پيشين در زمينه‌ي رفتارهاي ‏غيرشهروندي در محيط كار بر روي منابع داخل سازماني ‏بدرفتاري‌ها تمركز داشته‌اند و توجه كمي را به منابع خارج سازماني ‏از جمله مشتريان معطوف نموده‌اند. در اين مطالعه‌ي ميداني، از ‏تعداد 360 نفر كاركنان بخش‌هاي مختلف سازمان تأمين اجتماعي ‏در شهر اهواز كه مشغول خدمت‌رساني هستند، تعداد 153 نفر به‌‏صورت تصادفي به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. تعداد 133 پرسشنامه ‏معادل 87 درصد تكميل و عودت داده شد. جهت گردآوري داده‌ها و ‏اطلاعات از دو روش اسنادي و ميداني استفاده شد. براي تجزيه و ‏تحليل داده‌ها نرم‌افزارهاي ‏SPSS v.19.0‎‏ و‏Amos v.18.0‎‏ به‌‏كار گرفته شد. جهت آزمون فرضيه‌ها و برازش مدل پژوهش از آمار ‏توصيفي، آزمون همبستگي، آلفاي كرونباخ، تحليل عاملي و ‏مدل‌سازي معادلات ساختاري استفاده شد. به‌طور خلاصه، يافته‌ها ‏نشان مي‌دهد كه رفتار غيرشهروندي مشتري از طريق متغير ‏فرسودگي عاطفي به تنهايي و هم‌چنين از طريق توالي دو متغير ‏ميانجي الزامات شغلي و سپس فرسودگي عاطفي با رفتار ‏غيرشهروندي كارمند رابطه دارد. در نهايت، پس از توضيح نتايج، ‏محدوديت‌ها و پيشنهادهاي كاربردي، رهنمودهايي جهت ‏پژوهش‌هاي آينده ارائه شد (05/0‏=‎‏).‏
سیدمحسن علامه, حمید عبودی, فرشته کاظمیان
PDF
چکیده: در سال‌های اخیر، نقش احساسات در سازمان به‌‏عنوان یک عامل تاثیر‌گذار بر رفتارهای سازمانی مورد توجه ‏پژوهشگران قرار گرفته و تاثیر آن بر متغیر‌هایی چون ‏نوآوری سازمانی، عملکرد سازمانی و پویایی‌های گروه ‏بررسی شده است. در این پژوهش با هدف بررسی تاثیر ‏وضعیت احساسی سازمان بر یادگیری سازمانی، از الگوی ‏قابلیت احساسی سازمان متشکل از شش مولفه پویایی ‏احساسی "ترغیب"، "آزادی"، "تجربه"، "سازگاری"، ‏‏"نشاط" و "شناسایی هویت" و هم‌چنین الگوی یادگیری ‏سازمانی شامل چهار مولفه؛ "کسب دانش"، "توزیع دانش"، ‏‏"تفسیر دانش" و "ذخیره دانش" استفاده شده است. جامعه ‏آماری این پژوهش کارکنان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و ‏کشاورزی ایران بودند. پس از بررسی روایی سازه‌ها با ‏استفاده از تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم، تاثیر قابلیت ‏احساسی و پویایی‌های آن بر یادگیری سازمانی با استفاده از ‏مدل معادلات ساختاری و تحلیل رگرسیون مورد بررسی ‏قرار گرفته است. نتایج آزمون‌ها نشان می‌دهد که مدل ‏مفهومی از برازش مناسبی برخوردار است و سازه قابلیت ‏احساسی بر یادگیری سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد. ‏علاوه بر آن ارتباط متقابل پویایی‌های احساسی با یکدیگر و ‏تاثیرشان بر یادگیری سازمانی تایید شده است.‏
مهدی تاجی, علی محمدی
PDF
چکیده: این پژوهش با هدف تعیین اعتبار سازه و پایایی ‏نسخه فارسی مقیاس شجاعت اخلاقی حرفه‌ای و سنجش آن با ‏توجه به ویژگی‌های جمعیتشناختی (سطح تحصيلات،‎ ‎سابقه ‏شغلی، جنس، وضعیت تأهل و سن) به مرحله اجرا درآمد. ‏جامعه آماری پژوهش را کارمندان شرکت‎ ‎مخابرات شهر ‏اصفهان در سال 1390 تشکیل دادند که با استفاده از ‏نمونهگیری تصادفی ساده 141 نفر برای شرکت در این ‏پژوهش انتخاب شدند و نسخه فارسی مقیاس شجاعت اخلاقی ‏حرفه‌ای را تکمیل نمودند. نتیجه ساختار عاملی یا اعتبار سازه ‏با استفاده از تحلیل مؤلفه‌های اصلی با چرخش واریماکس، ‏پنج عامل بود. این عوامل عبارت بودند از: عامل اخلاقی، ‏ارزش‌های متعدد، تحمل خطرات یا تهدیدها، فراتر رفتن از ‏اطاعت و هدف اخلاقی. پایایی این مقیاس و پنج عامل آن از ‏طریق آلفای کرونباخ برآورد شد که همگی رضایت‌بخش بودند. ‏علاوه بر این، نتایج نشان داد که ميانگين شجاعت اخلاقی ‏حرفه‌ای کارمندان در سطح مطلوبی است و نتایج آزمون تی و ‏تحلیل واریانس یک راهه نیز نشان داد که شجاعت اخلاقی ‏حرفه‌ای و ابعاد آن با سطح تحصيلات، سابقه شغلی، جنس و ‏وضعیت تأهل ارتباط معني‌داري نداشته اما با سن ارتباط ‏معنی‌داری دارد به‌طوری که آزمون تعقیبی شفه نشان داد که ‏در عامل فراتر رفتن از اطاعت، بین گروه‌های سنی 30- 20 و ‏‏60- 51 سال تفاوت معنی‌داری وجود دارد
ﻣﻬﺪﻳﻪ ﺳﺎدات ﺧﺸﻮﻋﻲ
PDF
چکیده: این پژوهش با هدف تعیین رابطه عملکرد ‏وظیفه با رفتارهای شهروندی سازمانی با توجه به ‏نقش تعدیل‌کننده سلامت روان‌شناختی محیط کار ‏اجرا شد. روش پژوهش همبستگی و نمونه پژوهش ‏را 381 نفر از کارکنان بانک ملی در استان تهران ‏تشکیل دادند. ابزارهای سنجش شامل پرسشنامه ‏عملکرد وظیفه (پاترسون، 1963)، پرسشنامه ‏رفتارهای شهروندی سازمانی (لی و آلن، 2002) و ‏پرسشنامه سلامت روان‌شناختی محیط کار (مهداد، ‏‏1389) بود. داده‌ها با استفاده از تحلیل رگرسیون ‏سلسله مراتبی تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین ‏عملکرد وظیقه و رفتار شهروندی سازمانی رابطه ‏مثبت و معناداری وجود دارد. هم‌چنین نتایج ‏پژوهش نشان داد که گوناگونی محیط از مولفه‌های ‏سلامت روان‌شناختی محیط کار رابطه عملکرد ‏وظیفه را با رفتارهای شهروندی سازمانی تعدیل ‏می‌کند. به این معنی که وقتی گوناگونی محیط در ‏حد بالایی است بین عملکرد وظیفه و رفتارهای ‏شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود ‏دارد.‏
علی ‏ مهداد علی ‏ مهداد, محسن گل پرور محسن گل پرور, پریا الله پناه, اصغر اقایی
PDF
چکیده: هدف پژوهش حاضر، بررسي رابطه خودپنداره با ‏کیفیت زندگی و سلامت روانی مربیان مهدکودک استان ‏تهران است. این پژوهش از نوع همبستگی است، که در آن از ‏سه پرسشنامه خودپنداره بک، مقیاس کوتاه کیفیت زندگی ‏سازمان جهانی بهداشت و سلامت عمومی استفاده شد. جامعه ‏آماری شامل مربیان مهدکودک که در سال 1391 در استان ‏تهران مشغول به فعالیت بود، که به‌روش تصادفی ساده 289 ‏نفر انتخاب شدند. داده‌ها از طریق همبستگی پیرسون و‎ ‎رگرسیون چندگانه تحلیل شد. نتایج این پژوهش نشان داد ‏که زیرمقیاس‌های خودپنداره بک با زیر مقیاس‌های سلامت ‏عمومی رابطه مستقیم و معناداری را نشان می‌دهد. تمام ‏زيرمقياس‌هاي آزمون خودپنداره‌ي بك با زيرمقياس‌هاي‎ ‎كيفيت زندگي‎ ‎و کیفیت زندگی به‌صورت کلی و هم‌چنین ‏سلامت روانی و زیرمقیاس‌های آن ارتباط مستقيم و معني‌‏داري دارند.‏‎ ‎هم‌چنین بیشتر مؤلفه‌های خودپنداره می‌توانند ‏زیرمقیاس‌های کیفیت زندگی و سلامت روانی را پیش‌بینی ‏نمایند. بنابراین به‌نظر می‌رسد که تلاش برای ارتقا ‏خودپنداره، گامی مؤثر در جهت اعتلای سلامت روانی و ‏کیفیت زندگی مربیان مهد است. ‏
ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن, ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻗﺎﺳﻢ زاده, زﻫﺮه اﻧﻮﺷـﻪ, آراس رﺳﻮﻟﻲ
PDF