بهار 1393

فهرست مطالب

علوم اجتماعی و رفتاری

اين پژوهش با هدف مقايسه اثربخشي آموزش شناختي مبتني بر ذهن‌آگاهي متناسب با فرهنگ ايرانی و آموزش شناختي ـ رفتاري بر استرس شغلي و حيطه‌هاي آن در میان کارکنان شرکت‌هاي خدمات‌رسان بهمرحله‌ اجرا درآمد. در يک طرح پژوهشي شبه آزمايشي تعداد 54 نفر از کارکنان شرکت‌هاي خدمات‌رسان آب و فاضلاب، برق، گاز و مخابرات در محدوه استان چهارمحال و بختياري انتخاب و در 2 گروه آزمايش و 1 گروه کنترل (هر گروه 18 نفر) گمارده شدند و طي 3 مرحله پيش‌آزمون، پس‌آزمون و پيگيري 4 ماهه مقیاس استرس شغلي (HSE، 1999) را تکميل کردند. گروه آزمايش (1) طي 8 جلسه 120 دقيقه‌اي آموزش شناختي مبتني بر ذهن‌آگاهي متناسب با فرهنگ ايرانی و گروه آزمايش (2) طي 8 جلسه 120 دقيقه‌اي آموزش شناختي ـ رفتاري کلاسيک را دريافت کردند. نتايج درون و بين‌آزمودني حاصل از تحليل واريانس با اندازه‌گيري مکرر و واريانس چندمتغيري نشان دادند که ارائه آموزش بر بهبود ميانگين نمرات استرس شغلي و حيطه‌هاي آن تاثير پايدار داشته است (01/0 P). در عين حال، نتايج آزمون‌ تعقيبي شفه بيان‌گر آن بود که آموزش شناختي مبتني بر ذهن‌آگاهي بر بهبود ميانگين نمرات کلي استرس شغلي و حيطه‌هاي حمايت سرپرست، ارتباط و تغييرات موثرتر از آموزش شناختي ـ رفتاري بوده‌ است (01/0 P). نتيجه‌گيري شد که آموزش، به‌خصوص آموزش شناختي مبتني بر ذهن‌آگاهي متناسب با فرهنگ ايرانی بر بهبود استرس شغلي و حيطه‌هاي آن موثر است.
داریوش جلالی, اصغر آقایی, هوشنگ طالبی, محمدعلی مظاهری
PDF
افکار ناکارآمد حرفه‌ای بر همه جنبه‌های زندگی حرفه‌ای تاثیر می‌گذارند و تبیین‌کننده بسیاری از مشکلات حرفه‌ای در سطح فردی و حتی سازمانی هستند. با توجه به این امر، سامپسون و همكاران (1996) سياهه افکار حرفه‌ای را تدوین نمودند. به دلیل اهمیت سنجش این افکار در حیطه‌های مشاوره شغلی و بهره‌وری سازمانی و با توجه به فقدان ابزار مناسب برای ارزیابی این افکار در جامعه ایران، پژوهش حاضر با هدف اعتباریابی و بومی‌سازی ابزار مذکور برای جامعه ایرانی انجام شد. به این منظور، تعداد 465 نفر از کارمندان زن و مرد بخش‌های مختلف دانشگاه بقیه‌الله با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند و این سياهه را تکمیل کردند. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل عامل اکتشافی و با رویکرد تحلیل مولفه‌های اصلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که سياهه مذکور در نمونه این پژوهش از 4 عامل عمده اشباع شده است و پس از حذف برخی آیتم‌ها که به استحکام ساختار عاملی کمک چندانی نمی‌کردند از اعتبار بسيار مناسبي (آلفای کرونباخ بالاتر از 9/0) برخوردار است.
سعید قنبری, محمد كريم خداپناهي, روح‌الله منصوری سپهر, علی نوری, اسفندیار آزاد
PDF