شماره 17

زمستان 1392

فهرست مطالب

علوم اجتماعی و رفتاری

هدف پژوهش حاضر ، بررسي تا ثير شركت در كارگاههاي خودكارآمدي حرفه اي بر اشتياق شغلي كاركنان دانشگاه اصفهان بود . بهمنظور بررسي فرضيه هاي پژوهش در قالب يك طرح نيمه تجربي تعداد 26 آزمودني به روش نمونه گيري تصادفي از بين كاركنان دانشگاه اصفهان انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و گواه جايگزين شدند. هر دو گروه با آزمون خودكارآمدي حرفه اي بتز آزمون اشتياق شغلي اترخت در پيش آزمون و پس آزمون مورد ارزيابي قرار گرفتند . در مورد گروه آزمايش دو جلسه آموزش انجام شد . و در گروه كنترل هيچ مداخله اي صورت نگرفت. نتايج اين پژوهش با استفاده از تحليل كواريانس نشان داد كه شركت در كارگاه هاي خودكارآمدي حرفه اي بر افزايش اشتياق شغلي كاركنان دانشگاه اصفهان به طور معناداري موثر بوده است . هم چنين اين كارگاه ها بر افزايش ابعاد سه گانه اشتياق شغلي شامل انرژي حرفه اي، فداكاري حرفهاي و شيفتگي حرفهاي موثر بوده است.
ﻋﻠﻲ ﭘﻮرﻋﺒﺎس, ﻣﺤﻤﺪرﺿـــﺎ ﻋﺎﺑـــﺪي, ایران ﺑﺎﻏﺒﺎن
PDF
هدف پژوهش حاضر تعیین الگوي اندازه‌گيري نسخة تجديدنظر شدة فهرست تنيدگي شغلي (آسيپو، 1998) در بین اعضای هیات علمی دانشگاه انجام شد. 285 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه شهيد بهشتي (150 مرد و 135 زن) با روش نمونه‌برداري چندمرحله‌اي انتخاب شدند و به فهرست تنيدگي شغلي پاسخ دادند. به‌منظور تحليل داده‌ها از روش تحليل عاملي تاييدي ضرايب همبستگي دروني ابعاد چندگانة فهرست تنيدگي استفاده شد. نتايج تحليل عاملي تاييدي فهرست تنيدگي شغلي بر پاية نرم‌افزار AMOS نشان داد که راه‌حل سه عاملي تجربة سازگاري شغلي مشتمل بر تنيدگي نقش شغلي (اضافه‌بار نقش، عدم کفايت نقش، ابهام نقش، حدود نقش، مسئوليت-پذيري و محيط فيزيکي)، منابع مقابله‌اي (سرگرمي، خودمراقبتي، حمايت اجتماعي، مقابلة منطقي/شناختي) و فشار فردي (فشار روان-شناختي، فشار بين‌فردي و فشار جسماني) با داده‌ها برازش خوبي داشت. به بيان ديگر، نتايج تحليل عاملي تاييدي نشان داد که در بين معلمان ايراني، الگوي چندبُعدي نسخة تجديدنظر شدة فهرست تنيدگي شغلي، يک الگوي اندازه‌گيري قابل قبول است. در مجموع‌، نتايج مطالعة حاضر، با تاکيد بر ثبات ساختار عاملي فهرست تنيدگي شغلي و اعتبار اين فهرست براي سنجش تنيدگي ابعاد چندگانة تجربة سازگاري شغلي در بين اعضای هیات علمی نشان مي‌دهد که ساختارهاي اصلي و سازوکارهاي علّي زيربنايي تجارب تنيدگي‌زا در موقعيت‌هاي کاري از اصولي کلي تبعيت مي‌کند.
اﻣﻴﺪ ﺷﻜﺮي, اﻋﻈﻢ ﺻﺎدﻗﻲ وزﻳﻦ, ﻓﺎﻃﻤﻪ باقریان, ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮرﺷﻬﺮﻳﺎر, اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ آزادي
PDF
هدف پژوهش حاضر بررسي تأثير رغبت‌هاي شغلي – شخصيتي بر گرايش كارآفرينانه است. تيپ‌هاي شغلي – شخصيتي در اين تحقيق عبارتند از: تيپ واقع‌گرا، جستجوگر، هنري، اجتماعي، متهور و قراردادي و گرايش كارآفرينانه شامل مؤلفه‌هاي خطرپذيري، نوآوري، پيشگامي، رقابت‌جويي و استقلال مي‌باشد. در اين پژوهش، روش پژوهش پس‌رویدادی از نوع طرح‌هاي همبستگي است و جامعه آماري موردنظر در اين پژوهش جويندگان كار ساكن شهر تهران مي‌باشند كه در نيمه اول سال 1390 به صندوق مهر امام رضا (ع) مراجعه كرده‌اند كه از طريق فرمول كوكران حجم نمونه 81 نفر به‌دست آمد. نمونه‌ها به‌روش تصادفي ساده انتخاب شدند و به پرسشنامه رغبت‌هاي شغلي – شخصيتي و گرايش كارآفرينانه پاسخ دادند. در ادامه به منظور تحلیل داده‌ها از شاخص‌هاي آماري آزمون T، تحليل واريانس و رگرسيون استفاده شد. نتايج نشان داد كه داشتن تيپ اجتماعي بر گرايش كارآفرينانه اثر دارد.
رﻋﻨﺎ ﺑﺨﺘﻴﺎري, ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺣـﺴﻴﻨﻴﺎن, ﺳـﻴﺪه ﻣﻨـﻮر ﻳﺰدي
PDF
هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین هوش فرهنگی با سازگاری شغلی و اعتماد سازمانی اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی 1389-1388 است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی بوده و به شیوه همبستگی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه است که تعداد آن‌ها 350 نفر می‌باشد. از این تعداد 178 نفر با استفاده از جدول مورگان به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شده‌اند. در این تحقیق از آمار توصیفی و استنباطی شامل فراوانی، درصد، درصد تراکمی، نمودارها، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس و رگرسیون استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد بین هوش فرهنگی با سازگاری شغلی رابطه معنی‌داری وجود دارد. هم‌چنین نتایج نشان داد که ارتباط معنی‌داری بین هوش فرهنگی با اعتماد سازمانی و بین سازگاری شغلی و اعتماد سازمانی وجود دارد اما رابطه بین ابعاد رفتاری هوش فرهنگی و اعتماد سازمانی معنی‌دار نبود. هم‌چنین رابطه بین ابعاد رفتاری هوش فرهنگی و سازگاری شغلی معنی‌دار نبود. براساس یافته‌های پژوهش تا حدود 26 درصد از روی متغیرهای مستقل هوش فرهنگی و اعتماد می‌توان سازگاری شغلی اعضای هیئت علمی را پیش‌بینی کرد.
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻨﻲ, اﻣﻴﻦ ﺑﺪﻟﻴﺎن
PDF
آگاهی از نگرش کارکنان در سازمان برای مدیران بسیار اهمیت دارد. در این پژوهش شش مدل تاثیر نگرش‌های شغلی بر عملکرد گرایشی و اجتنابی کارکنان در 13 شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مقایسه شده است. بدین منظور تعداد 13 مطالعه که شامل 3523 نفر گروه نمونه بوده‌اند در این فراتحلیل مورداستفاده قرار گرفتند. ابزار به‌کار رفته در این فراتحلیل عبارتند از پرسشنامه تعهد سازمانی، مقياس رفتارهاي فرانقشي، مقیاس اثربخشی فردی، مقیاس رفتار اجتنابی، مقیاس تمایل به ترک خدمت، غیبت شغلی و تاخیر، و مقیاس عملکرد شغلی. پس از بررسی شش مدل، مدلی که با داده‌ها برازش بیشتری داشت دارای این ویژگی بود که خوداثربخشی فردی نقش واسطه‌ای بین خشنودی شغلی و رفتارهای فرانقشی (و عملکرد) داشت و از طریق تعهد سازمانی تمایل به ترک خدمت را پیش‌بینی می‌کرد.
ﺣﻤﻴﺪرﺿــﺎ ﻋﺮﻳــﻀﻲ, ﻣﺤــﺴﻦ ﮔﻠﭙـرور, ﺳــﻴﻤﺎ ﺟﻨﺘﻴﺎن
PDF
هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه بين عارضه‌یابی سازمانی با کارآفرینی و کیفیت زندگی کاری در دانشگاه‌های بوعلی سینا و علوم پزشکی همدان از ديدگاه اعضای هیات علمی در سال تحصيلي 92-91 بوده است. روش پژوهش توصيفي و از نوع همبستگي است. جامعه آماري شامل كليه اعضای هیات علمی دانشگاه‌های بوعلی سینا و علوم پزشکی همدان به تعداد 741 نفر است. حجم نمونه با استفاده از روش تصادفي طبقه‌اي نسبي و از جدول كرجسي و مرگان به تعداد 254 نفر انتخاب شده است. ابزار گردآوری اطلاعات سه پرسشنامه بود 1- پرسشنامه عارضه‌یابی سازمانی 2- پرسشنامه رفتار کارآفرینانه در سازمان و 3- پرسشنامه کیفیت زندگی کاری. نتایج پژوهش حاكي از آن است که میانگین عارضه‌‌‌های سازمانی و کیفیت زندگی‌کاری کمتر از حد متوسط (3) و میانگین کارآفرینی بالاتر از حد متوسط (3) است. بین عارضه‌های سازمانی و کیفیت زتدگی کاری، هم‌چنین بین عارضه‌های سازمانی و کارآفرینی در دانشگاه‌های بوعلی‌سینا و علوم پزشکی همدان رابطه منفی و معنادار در سطح 01/0 وجود دارد.
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ اردﻻن, ﺳﻴﺮوس ﻗﻨﺒﺮي, اﻟﻬﺎم ﻣﺤﻤﺪي ﺷﺎﻫﺪ
PDF
پژوهش حاضر با هدف شناسايي رابطه تیپ‌هاي شخصيتي (A وB) با ميزان درگيري شغلي در اعضای هیات علمی انجام شد. روش تحقيق به‌كار رفته بر مبناي مفروضه تحقيقات همبستگي بود. جامعه آماري متشکل از کليه اعضای هیات علمی زن و مرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول بود. حجم نمونه مورد مطالعه (66 نفر) بود که با استفاده از روش نمونه‌گيري تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌های الف) درگيري شغلي كانونگو و ب) پرسشنامه تیپ‌های شخصیتی A وB بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های ضریب همبستگی ساده، رگرسیون و آزمون t برای گروه‌های مستقل استفاده شد. تحليل داده‌ها نشان داد که بین تیپ شخصیتی A و درگیری شغلی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. اما بین تیپ شخصیتی B و درگیری شغلی رابطه معنی‌داری وجود ندارد. مقايسه اساتید زن و مرد از نظر سطح درگيري شغلي نشان داد که بين اين دو گروه تفاوت معناداري وجود ندارد. نتایج اهمیت نقش ویژگی‌های شخصیتی را در درگیری شغلی اساتید خاطر نشان می‌سازد.
ﭘﺮﻳﺴﺎ ﻳﺎﺳﻤﻲ ﻧﮋاد, ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪﻳﺎن, ﻛﻴﻮﻣﺮث ﮔﻞ ﺑﺸﻠﻴﺪه, ﺧﺪاﻣﺮاد ﻣﻮﻣﻨﻲ
PDF

مقالات

ﻫﺪف ﻋﻤﺪه تحقيقﺣﺎﺿﺮ تعیین تفاوت تعارض کار- خانواده و سازگاری زناشویی در کارکنان مرد نوبت کار و غیرنوبت کاری شرکت پتروشیمی مناطق نفت خیز جنوب می‌باشد. روش پژوهش توصیفی و از نوع علی مقایسه‌ای و روش‌های کمی (یک بررسی با استفاده از پرسشنامه) بوده است. حجم نمونه شامل 322 نفر از کارکنان مرد نوبت کار و غیرنوبت کار شرکت پتروشیمی مناطق نفت خیز جنوب که در سال 1393 مشغول به فعالیت هستند می‌باشد. با توجه به ماهیت پژوهش از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای استفاده گردیده است. برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش از مقیاس اندازه‌گیری کار- خانواده کارلسون(18 ماده‌ای) و پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (32 ماده‌ای) استفاده گردید. برای بررسی میزان تفاوت هر یک از متغیرهای اصلی پژوهش از آزمون t-test با دو نمونه مستقل استفاده شد نظر به نتایج آزمون فرضیات اصلی یعنی(تعارض کار– خانواده، سازگاری زناشویی) در بین کارمندان غیرنوبت کار رابطه مثبت و معناداری مشاهده گردید. در مورد آزمون فرضیات فرعی یعنی (تعارض کار- خانواده مبتنی بر زمان، تعارض کار- خانواده مبتنی بر توان فرسایی و تعارض کار- خانواده مبتنی بر رفتار)، در بین کارمندان غیرنوبت کار رابطه مثبت و معنادار و همچنین رضایت سازگاری بیشتری نسبت به کارمندان نوبت کار نشان داده شده است.
ثمین پاکنژاد
اين مطالعه با هدف شناسایی رابطه عدالت سازمانی با کیفیت زندگی کاری با نقش واسطه‌ای فرهنگ سازمانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه شهيد بهشتي انجام شد. به این منظور از روش توصیفی از نوع پیمایشی – همبستگی استفاده شد و داده‌ها از طریق دو پرسشنامه‌ محقق‌ساخته و یک پرسشنامه استانداردشده‌ای که 263 نفر از کارکنان دانشگاه آن‌ها را تکمیل نموده‌اند جمع‌آوري شدند. جهت تعیین روایی پرسشنامه‌ها از نظرات کارشناسانه و تخصصی صاحب‌نظران و برای تعیین پایایی پرسشنامه‌ها از روش آلفای کرانباخ استفاده شد. تجزيه و تحليل داده‌هاي كمي در قالب تحليل توصيفي داده‌ها، آزمونt-test ، ضریب همبستگی پیرسون، معادلات ساختاری، تحلیل واریانس یکراهه، t برای دو گروه مستقل انجام شد. یافته‌های پژوهش نشان داد بین عدالت سازمانی و مولفه‌های آن با کیفیت زندگی کاری، بین عدالت سازمانی و مولفه‌های آن با فرهنگ سازمانی، بین فرهنگ سازمانی با کیفیت زندگی کاری همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین یافته‌ها نشان داد فرهنگ سازمانی در ارتباط بین عدالت سازمانی و کیفیت زندگی کاری، نقش میانجی را به خوبی ایفا می‌کند. در خصوص وضعیت متغیرهای مورد مطالعه، یافته‌ها بیانگر آن بودند که عدالت سازمانی و کیفیت زندگی کاری از وضعيت نامطلوب و متغیر فرهنگ سازمانی از وضعیت نسبتاً مطلوبی برخوردار است.
محبوبه عارفي, اكبر خرسندي يامچي, محمد قهرماني