palette
شماره 17، زمستان 1392
فهرست مطالب این شماره
مقاله مروری

اﻣﻴﺪ ﺷﻜﺮي, اﻋﻈﻢ ﺻﺎدﻗﻲ وزﻳﻦ, ﻓﺎﻃﻤﻪ باقریان, ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮرﺷﻬﺮﻳﺎر, اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ آزادي

رﻋﻨﺎ ﺑﺨﺘﻴﺎري, ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺣـﺴﻴﻨﻴﺎن, ﺳـﻴﺪه ﻣﻨـﻮر ﻳﺰدي

ﭘﺮﻳﺴﺎ ﻳﺎﺳﻤﻲ ﻧﮋاد, ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪﻳﺎن, ﻛﻴﻮﻣﺮث ﮔﻞ ﺑﺸﻠﻴﺪه, ﺧﺪاﻣﺮاد ﻣﻮﻣﻨﻲ

علمی - پژوهشی