شماره 14

بهار 1392

فهرست مطالب

علوم اجتماعی و رفتاری

این پژوهش به پیشبینی رضایت شغلی براساس ویژگیهای شغل در بین کارکنان پالایشگاه نفت شیراز پرداخته است. در این مطالعه 129 کارمند رسمی بهصورت تصادفی از بین کلیه کارمندان برگزیده شدند. برای جمعآوری اطلاعات از ابزارهای شاخص توصیف شغل (JDI) و مقیاس تشخیص شغل (JDS) استفاده شد. نتایج تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که: (1) بین چهار مؤلفه ویژگیهای شغل و رضایت شغلی رابطه مثبت وجود دارد و نه با مولفه استقلال. و (2) مولفههای تنوع شغل، هویت وظیفه، اهمیت شغل، استقلال شغل، و بازخورد شغل پیش-بینیکنندههای رضایت شغلی هستند.
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ رﺟﺒﻲ
PDF
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای جستجوی شغلی به روش کلوپ شغلی بر اضطراب و درماندگی شغلی دانشجویان نیمسال آخر صورت پذیرفت. جامعه آماری، کلیه دانشجویان نیمسال آخر دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران بود. که در سال تحصیلی 90-1389 مشغول تحصیل بوده و جویای کارند، ابزارهای مورد استفاده برای جمعآوری دادهها عبارتند از: الف) پرسشنامه مهارتهاي کاريابي: ساخته اکبری (1384)، ب) پرسشنامه اضطراب شغلي: ساخته فرحبخش و نادریزاده اصفهانی (1387)، ج) پرسشنامه درماندگي شغلي ساخته فرحبخش و نادریزاده اصفهانی (1387). ابتدا با 90 نفر از دانشجویانی که در فراخوان ثبت نام نمودند مصاحبه تشخیصی جهت تعیین دارا بودن شرایط شرکت در پژوهش بهعمل آمد و از میان 59 نفر افراد حائز شرایط، 40 نفر بهصورت تصادفی انتخاب شده و از طریق قرعهکشی در دو گروه آزمایش (10 نفر دختر و 10 نفر پسر) و گروه کنترل (10 نفر دختر و 10 نفر پسر) جایگزین شدند. سپس پیش آزمونها برای هر دو گروه اجرا شد و گروه آزمایش به مدت 12 جلسه مهارتهای جستجوی شغلی را به روش کلوپ شغلی آموزش ديد و گروه کنترل متغیری را دریافت نکرد. سپس پسآزمونها در دو گروه اجرا شد و دادهها توسط آزمون t گروههاي مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد آموزش مهارتهای جستجوی شغلی در افزایش مهارتهای جستجوی شغلی و کاهش نگرانیها و درماندگیهای شغلی شرکتکنندگان مؤثر بوده و بررسیها و تحلیلهای آماری صورت گرفته در مورد آزمون فرضیههای پژوهشی، تفاوت معنیداری را بین دو گروه آزمایش و کنترل از لحاظ متغیرهای مهارتهای کاریابی، اضطراب شغلی و درماندگی شغلی نشان داده است.
رﺣﻤﺎن ﻣﻬﺪي ﻧﮋاد ﻗﻮﺷﭽﻲ, اﻣﻴـﺮ ﭘﻨـﺎه ﻋﻠـﻲ, ﺟـﻮاد ﻋﺒـﺪﻟﻲ ﺳـﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪي, ﻫﻴﻮا ﻣﺤﻤﻮدي, اسماعیل اﺳﺪﭘﻮر
PDF
کیفیتبخشی به آموزش، گزینهای است که تمامی نظامهای آموزش پرورش جهان به آن توجه دارند. که حذف خطاها، رفع نیازهای فراگیران، دسترسی به آموزش اثربخش، بهبود دایمی جریان یاددهی- یادگیری و در نهایت مطابقت با استانداردهای بینالمللی آموزشی را تأمین مینماید؛. یکی از حوزه-های مهم و اساسی در این رابطه، قابلیتهای حرفهای مدرسان مراکز تربیت معلم می باشد؛ که با اتکا به آن آموزشی اثربخش را شاهدیم. و فرآیند یاددهی - یادگیری به گونهای مؤثر اجرا میگردد. مقاله حاضر با استناد به پژوهش نگارنده تحت عنوان: "بررسی کیفیتبخشی آموزشی مراکز تربیت معلم در ایران با توجه به عوامل پداگوژی و جامعهشناسی از دیدگاه مدیران، مدرسان و دانشجویان مراکز تربیت معلم" ارائه میگردد. هرچند موارد فوق دربرگیرنده موارد پژوهش استناد شده نمیباشد، لاکن براساس موضوع مقاله به فرضیه یک که همانا مهارتهای حرفهای معلمان میباشد اشاره شده است. در پژوهش فوق، با جامعه آماری که کل مدیران، مدرسین و دانشجویان مراکز تربیت معلم را پوشش داده است؛ مهارتهای حرفهای و عملی مدرسین از دیدگاه دانشجویان، مدیران، مدرسان تفاوت معناداری دارد. و از آنجا که در این پژوهش 18 درصد از واریانس کیفیتبخشی مراکز تربیت معلم توسط مهارت حرفهای و عملی مدرسین تبیین شده است؛ مهمترین عامل در کیفیتبخشی به عملکرد مراکز تربیت معلم، از دیدگاه مدیران، دانشجویان و مدرسان، روشهای آموزشی بهکار گرفته شده توسط مدرسان ارزیابی شده است و روشهای آموزشی جهتدهندۀ کل فرآیند آموزشی خواهد بود. با توجه به حساسیتهای فوق و روند تعبیرات فنآوری در عرصه تعلیم و تربیت و به تبع آن بهکارگیری موثر در روشهای نوین آموزشی و همچنین تجربیات عملی در پست معاونت آموزشی طی سالهای متمادی نگارنده را بر آن داشت تا نگاهی مجدد به قابلیتهای حرفهای مدرسان مراکز تربیت معلم داشته و راهکارهایی را در این راستا پیشنهاد نماید.
ﻓﺮزاﻧﻪ ﺳﺎدات ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن ﺣﻴﺪري
PDF
هدف پژوهش حاضر بنياد پداگوژي بازي‌هاي بومي و محلي ايراني و اهميت آنها در گسترش ابعاد جسماني و رواني دانش‌آموزان دوره تحصيلي ابتدايي بوده است. روش تحقيق نيمه‌تجربي و جامعه آماري كليه دانش‌آموزان دوره تحصيلي مقطع ابتدايي سراسر كشور را در برمي‌گيرند. نمونه آماری بهصورت خوشه‌اي دومرحله‌اي و تصادفي ساده انتخاب شده است. در هر استان نيز، اعضاي اصلي تيم بازي‌هاي بومي و محلي آن استان و مجموعاً 144 نفر مورد بررسي قرار گرفته‌اند. اطلاعات مربوط به آمادگي جسماني توسط آزمون‌هاي مربوطه و ابزار جمع‌آوري اطلاعات در بخش ويژگي‌هاي رواني، پرسشنامه محققساخته بود كه روايي صوري و محتوايي آن توسط گروهي از اساتيد صاحب‌نظر دانشگاهي بررسي و تأييد شد. براي محاسبه پايايي پرسشنامه از روش آلفا كرونباخ استفاده شد (86/0). بازي‌هاي بومي و محلي به مدت هشت هفته و هفته‌اي سه جلسه، طبق دستورالعمل اجرا گرديد. ركورد آزمون‌هاي آمادگي جسماني و ويژگي‌هاي رواني هريك از بازيكنان پيش و پس از دوره تمرين مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتایج تحقیق تأثير مثبت بازي‌هاي بومي و محلي بر ابعاد مختلف جسماني و رواني كودكان را نشان داد بهنحوی که این بازي‌ها مي‌توانند به‌عنوان ابزار تربيتي ارزنده‌اي در رشد همه‌جانبه كودكان نقش مهمي را ايفا نمايند.
میترا روحی دهکردی
PDF
: در اين پژوهش، رابطه نظام‌ ارزشي با تعهّد ‌سازماني كاركنان آموزش و پرورش شهر ايذه در سال 1389 بررسي گرديد. در پژوهش حاضر، نظام ‌ارزشي، متغيّر پيش‌بين و تعهّد ‌سازماني متغيّر ملاك مي‌باشند. جامعه اين تحقيق كادر اداري و آموزشي آموزش و پرورش شهر ايذه مي‌باشند كه برابر با 1387 نفر، مرد و زن، بوده و نمونه‌ها بهروش خوشه‌اي چند‌مرحله‌اي و با استفاده از جدول كرجسي و مورگان 302 نفر تعيين گرديد. در اين پژوهش، از پرسش‌نامه نظام ‌ارزشي (SOV) آلپورت، ليندزي و ورنون براي سنجش نظام ‌ارزشي و از پرسش‌نامه تعهّد ‌سازماني (OCQ) موداي، استيرز و پورتر استفاده گرديد. پژوهش حاضر، از نوع همبستگي و از روش تحليل آماري ضريب همبستگی پيرسون، رگرسيون چندمتغيری، تحليل واريانس يک‌راهه، آزمون t گروه‌های مستقل، آزمون‌های تعقيبی شفه و LSD و نيز روش‌هاي آلفاي كرونباخ و تنصيف براي محاسبه ضرايب پايايي استفاده گرديد و تحليل داده‌ها به كمك نرم‌افزار SPSS نسخه هفدهم انجام گرفت. طبق نتايج حاصل از تحليل رگرسيون با روش ورود مكرر، ضريب همبستگي چند‌متغيّري براي تركيب خطي مؤلفه‌های نظام‌ارزشی (ارزش‌های نظری، اقتصادی، زيباشناختی، اجتماعی، سياسی، مذهبی) با تعـــهّد‌سازمانی کارکنان برابر با 37/0= MR و 14/0=RS مي‌باشد كه در سطـح 0001/0p= معني‌دار مي‌باشد.
ﻣﻠﻮك ﺣﺒﻴﺒﻲ
PDF
هوش عاطفی بهمفهوم توانايي كنترل احساسها و هيجانهاي خود و ديگران، پذيرش ديدگاههاي سایر افراد و كنترل روابط اجتماعي است (گلمن، 2000). و دربرگيرنده مجموعه گستردهاي از مهارتها و استعدادهايی است که در سرنوشت و سبک زندگی افرد موثر است. هدف پژوهش حاضر اندازهگیری هوش عاطفی کارکنان و اعضاء هیات علمی دانشکده مدیریت و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال میباشد. این تحقیق از نظر روش، از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش، کلیه کارکنان و اعضاء هیات علمی دانشکده مدیریت و علوم انسانی واحد تهران شمال میباشند، که شامل 287 نفر میباشند و از این تعداد 83 نفر کارمند و 204 نفر را اعضای هیات علمی تشکیل میدهند. حجم نمونه مطابق با جدول مورگان 166 نفر میباشد که از این تعداد، 117 نفر هيأتعلمی و 49 نفر کارمند برآورد گردید. روش نمونه-گیری بهصورت طبقهای میباشد و بهمنظور سنجش هوش عاطفی اعضای هیات علمی و کارکنان از پرسشنامه هوش عاطفی بار-آن استفاده گردید. در این تحقیق با استفاده از نرمافزار SPSS ، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید که مقدار آن، 96% برآورد شد. نتایج آزمونهای آماری نشان داد که بین بهره هوش عاطفی کارکنان و اعضاء هیات علمی به تفکیک سمت سازمانی، جنسیت و سابقه خدمت تفاوت معنادار وجود دارد. بهعبارتی هوش عاطفی اعضاء هیات علمی بیشتر از کارکنان، هوش عاطفی زنان بیشتر از مردان و نیز هوش عاطفی افراد دارای سابقه خدمت بالای 20 سال، از سایر گروهها بیشتر بوده است. بین بهره هوش عاطفی کارکنان و اعضاء هیات علمی و وضعیت تاهل و دانشکده محل خدمت آنان تفاوت معناداری بهدست نیامد.
ﻧﺮﮔﺲ ﺣﺴﻦ ﻣﺮادي, ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻲ قیومی, الهام دیبا
PDF
هدف پژوهش حاضر اثربخشی روش تدریس فعال هندسه در مقایسه با روش غیرفعال بر پیشرفت تحصیلی، انگیزه پیشرفت و عملکرد حل مسئله دانشآموزان دوره ابتدایی انجام گرفته است. مشکل اساسی آموزش هندسه در ایران با روشهای سنتی، عدم ارتباط آن با زندگی واقعی و همچنین با سایر علوم است که این امر باعث کاهش انگیزه دانشآموزان و در نتیجه عدم موفقیت آنها در هندسه ابتدایی و بالطبع سطوح بالاتر گردیده است. بر همین اساس محقق در این تحقیق سعی نموده است، از روش فعال آموزش با پشتوانه نظری رویکرد ساخت و سازگرایی و اجرای مراحل مدل ون هیلی که یک مدل آموزشی مطرح هندسه در دنیا است برای آموزش فعال هندسه استفاده نماید و با مثالها و فعالیتهای کاربردی و کاملأ ملموس با زندگی روزمره، گامی در جهت حل مشکل آموزش هندسه در دوره ابتدایی بردارد. جامعه آماری پژوهش دانشآموزان سال چهارم مدارس ابتدایی شهر تهران هستند که طبق جدول مورگان 400 نفر از آنان به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب شدهاند. برای جمعآوری اطلاعات از دو نوع ابزار شامل آزمون پیشرفت تحصیلی محققساخته و پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس بهره گرفته شد و برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون t برای گروههای مستقل مورد استفاده قرار گرفت و نتایج تحقیق نشان می-دهد که بین نمره پیشرفت تحصیلی، عملکرد حل مسئله و انگیزه پیشرفت دانشآموزان دوره ابتدایی که هندسه را بهروش فعال یاد گرفتهاند با دانش-آموزانی که هندسه را بهروش غیر فعال یاد گرفته-اند تفاوت معناداری وجود دارد. تفاوت در میان دو گروه آزمون و گواه نشان میدهد، بهرهگیری از روش-های آموزش فعال هندسه در پیشرفت تحصیلی، توانایی حل مسئله و انگیزه پیشرفت دانشآموزان دوره ابتدایی مؤثر است و راهکارهای عملی با مدل ون هیلی برای اجرای آموزش فعال ارائه خواهد شد.
ﻣﻠﻮك ﺣﺒﻴﺒﻲ
PDF
هدف پژوهش حاضر مقایسه باورهای غیرمنطقی انتخاب شغل بین فارغالتحصیلان شاغل و غیرشاغل مراجعه-کننده به اداره کار شهرستان برازجان در سال 89- 88 بود. حجم نمونه پژوهش شامل 150 نفر بود. روش نمونهگیری بهصورت نمونه در دسترس شامل 75 نفر از فارغالتحصیلانی که در ميانگين زماني كمتر از دوازده ماه شاغل شدهاند؛ و 75 نفر از فارغ-التحصیلان جویای کار که در میانگین زمانی کمتر از یک سال از مراجعین به این مرکز بودند بود. ابزار پژوهش شامل یک پرسشنامه که براساس رویکرد درمان عقلانی-عاطفی-رفتاری الیس (REBT) توسط محققساخته شد، صورتگرفت. سوال اصلی پژوهش این -بود که آیا بین میزان باورهایغیرمنطقی انتخاب شغل در فارغالتحصيلان شاغل و غیرشاغل تفاوت وجود دارد؟ نتایج نشان داد که بین میزان باورهای غیرمنطقی انتخاب شغل در فارغالتحصیلان شاغل و غیرشاغل تفاوت معنیداری وجود دارد؟ بنابراین فارغالتحصیلان غیرشاغل در مقایسه با فارغالتحصیلان شاغل باورهای غیرمنطقی انتخاب شغل بیشتری دارند. همچنین بین فارغالتحصیلان شاغل و غیرشاغل در مقایسه با تایید انتخاب شغل از نظر دیگران، ناکامی در انتخاب شغل مورد علاقه؛ و مسئولیت-پذیری در انتخاب شغل تفاوت معنیداری وجود داشت. ولی در بُعد وابستگی به پارتی و ناامیدی نسبت به تغییر انتخاب شغل بین دو گروه تفاوت معنیداری وجود نداشت.
ﻓﺮﺧﻨﺪه ﻟﻘﺎء, ﻛﻴﻮﻣﺮث ﻓﺮﺣﺒﺨﺶ
PDF
هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش عمومی بورس اوراق بهادار تهران در ارتقا دانش مالی و گسترش فرهنگ سهامداری شرکتکنندگان در این دورههای آموزشی میباشد. در این پژوهش برای اندازهگیری میزان ارتقا دانش مالی و گسترش فرهنگ سهامداری از پرسشنامه محققساخته استفاده شده و برای بررسی میزان پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. در این پژوهش از روش سرشماری استفاده شده و تمام شرکت-کنندگان در دوره آموزشی تابستانه سال 1390 مورد بررسی قرار گرفتهاند. جهت آزمون سوالات پژوهش از آزمون T وابسته استفاده شده است. یافتههای این پژوهش نشان میدهد، رابطه بین آموزش و ارتقا دانش مالی و فرهنگسازی مثبت بوده و این آموزشها کاملاً اثربخش بودهاند. نتایج دیگری که از این پژوهش از طریق آزمونT مستقل و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه بهدست آمده نشان میدهد جنس، سن و تحصیلات تاثیری در اثربخشی آموزش در میان شرکتکنندگان ندارد.
ﻛﻤﺎل دراﻧﻲ, ﻏﻼم رﺿﺎ ﺑﻴﺪﮔﻠﻲ اﺳﻼﻣﻲ, ﻃﺎﻫﺮه ﮔﻮﻫﺮي ﻧﺎدر
PDF