palette
شماره 12، پاییز 1391
فهرست مطالب این شماره
مقاله مروری

ﭘﻮراﻧﺪﺧﺖ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ, ﺟﻬﺎﻧﻴﺎر ﺑﺎﻣﺪاد ﺻﻮﻓﻲ ﺑﺎﻣـﺪاد, ﺳـﻴﺪ ﻣﺤﻤـﺪ اﻋﺮاﺑﻲ, ﻣﻘﺼﻮد اﻣﻴﺮي

سیمین حسینیان, پریسا عظیمی پور, ابوالفضل کرمی, سیده منور یزدی, قاسم کشاورز گرامی

ﻣﺮوارﻳﺪ ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺳﻴﺎه ﺧﺎﻟﻪ ﺳﺮ, ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻲ ﻗﻴـﻮﻣﻲ, ﻧـﺮﮔﺲ ﺣﺴﻦ ﻣﺮادي

ﻣﮋﮔﺎن ﻣﻌﻤﺎرﺑﺎﺷﻲ اول, راﺷﻴﻦ ﺻﺒﺮي ﻧﻈﺮزاده, ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪﺧﺪاﺋﻲ

زﻫﺮا ﺟﻬﺎﻧﺒﺨـﺸﻲ, اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳـﻢ ﺧـﻮش ﻛـﻨﺶ, ﻣـﺴﻌﻮد ﺷﺮﻳﻔﻲ, ﻣﻬـﺪي ﺧـﺎص ﻣﺤﻤـﺪي, ﺣـﺴﻴﻦ ﻛـﺸﺎورز اﻓﺸﺎر

ﻓﺎﻃﻤﻪ رﺣﻴﻤﻲ, ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﻋﺮﻳﻀﻲ, اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻮري, ﻛﻮروش ﻧﺎﻣﺪاري