شماره 10

بهار 1391

فهرست مطالب

علوم اجتماعی و رفتاری

هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه بين بيان خشم و كنترل خشم با بهرهوري كاركنان توليدي موسسات توليدي-صنعتي تهران است. که برروي كاركنان بخش توليد انجام شد. حجم نمونه 200 شركت كننده بود كه بهطور تصادفي انتخاب شدند. شركتكنندگان مي‌بايست پرسشنامههاي خشم و بهرهوري را پر مي‌كردند. پرسشنامه خشم اسپيلبرگر، ضريب پايايي آن 76/0 محاسبه شد. ضريب آلفاي كرونباخ براي پرسشنامه بهرهوري رضاييان 86/0 بود. يافته‌ها نشان داد بين بيان خشم و كنترل خشم با بهرهوري رابطه معني-داری وجود دارد. (r1=-0.53, r2=0.65, p<0.01). نتايج رگرسيون گام به گام نشان داد كه بعد از شش گام، متغيرهاي بيان و كنترل خشم آن 64 درصد از واريانس بهرهوري را تبيين مي‌كنند. با توجه به يافته‌هاي پژوهش، بيان خشم، كنترل خشم و مولفههاي آنها اثر پيشبينيكنندگي بالايي بر روي بهرهوري دارند و مي‌توانند در سازمانها، بهعنوان يكي از عوامل مهم در تبيين تغييرات بهره-وري مورد توجه قرار گيرند.
PDF
هدف پژوهش حاضر اثربخشی مشاوره مبتنی بر نظریه انتخاب گلاسر بر اشتغال موفقیتآمیز معلمان زن منطقه 15 تهران است. که30 نفر از معلمان زن منطقه 15 که در ارزشیابی سال 88-87 از لحاظ کاری در سطح عملکرد پایینی قرار داشتند انتخاب شدند. معلمانی که در مقطع ابتدایی یا راهنمایی مشغول بهکار و سابقه بین 11 تا 29 سال دارند. پیش آزمون از آنها گرفته شد و در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. در این تحقیق از 4 پرسشنامه شامل: پرسشنامه محقق ساخته سازگاری شغلی، پرسشنامه رضایت شغلی دانت، پرسشنامه عوامل انگیزشی هرزبرگ و پرسشنامه موفقیت شغلی فرح بخش برای گردآوری اطلاعات استفاده شد. جهت تحلیل استنباطی، از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج تحلیل کواریانس فرضیه اول پژوهش حاکی از آن است که بین گروه کنترل و آزمایش در میانگین اشتغال موفقیت آمیز پس از اجرای مشاوره مبتنی بر نظریه انتخاب گلاسر تفاوت معنی داری به لحاظ آماری وجود دارد. یعنی مشاوره مبتنی بر نظریه انتخاب گلاسر بر افزایش اشتغال موفقیتآمیز معلمان زن مؤثر بوده است. نتایج تحلیل کواریانس فرضیه دوم پژوهش حاکی از تفاوت معنیدار بین دو گروه میباشد. یعنی مشاوره مبتنی بر نظریه انتخاب گلاسر بر افزایش سازگاری معلمان زن مؤثر بوده است. و فرضیه سوم و چهارم و پنجم مورد تایید است.
ﻟﻴﻼ ﺷﻬﺮاﺑﻲ ﻓﺮاﻫﺎﻧﻲ, ﻛﻴﻮﻣﺮث ﻓﺮح ﺑﺨﺶ, ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺴﮕﺮي
PDF
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعارض کار-خانواده با عملکرد شغلی در میان کارکنان شرکت ایدکو پرس ایران خودرو است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان مرد متاهل شرکت ایدکو پرس بود. نمونه آماری200 نفر بود که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند. پژوهش با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی کاری، پرسشنامه تعارض کار-خانواده و پرسشنامه عملکرد شغلی بود. دادههاي به-دست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، روش تحلیل رگرسیون گام به گام و تحلیل واریانس یک راهه تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد شغلی همبستگی مثبت و معنادار و بین تعارض کار-خانواده و عملکرد شغلی رابطه منفی و معنادار وجود دارد (01/0≥P). و از میان ابعاد کیفیت زندگی کاری، متغیرهای «پرداخت منصفانه و کافی» و «توسعه قابلیتهای انسانی» بهعنوان یکی از مهمترین پیشبینی کنندههای عملکرد شغلی کارکنان است. میزان کیفیت زندگی کاری در طبقه کارشناس بیشتر از طبقه تکنیسین و کارگر بود و میزان تعارض کار-خانواده در طبقه شغلی کارگران بیشتر بود (01/0≥ P). بین عملکرد شغلی کارکنان تفاوت معناداری وجود نداشت.
ﮔﻴﺘﺎ ﻧﻌﻴﻤﻲ, ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻈﺮي, ﺑﺎﻗﺮ ﺛﻨﺎﻳﻲذاﻛﺮ
PDF
پژوهش حاضر به بررسي رابطه بين فرسودگي شغلي و تيپهاي شخصيتي جان هالند در میان معلمان و مدیران مدارس ابتدائي منطقه سه شهر تهران پرداخته شده است. به اين منظور از معلمان و مدیران مدارس منطقه سه شهر تهران تعداد 90 نفر با روش نمونهگيري خوشهاي چندمرحلهاي انتخاب گرديدند و از پرسشنامه فرسودگي شغلي ماسلاچ و پرسشنامه خودپژوهي جان هالند استفاده شده است. بهمنظور تجزيه و تحليل دادهها، دو شيوه آمار توصيفي و استنباطي بكارگرفته شد و از طريق رگرسيون گام به گام به تبيين فرسودگي شغلي معلمان از طریق تيپهاي قراردادي، واقع بين، اجتماعي، هنري، تهوري و جستجوگر پرداخته شده است. نتايج نشان داد كه تيپهاي شخصيتي هالند با فرسودگي شغلي رابطه معناداري دارند به اين صورت كه فرسودگي شغلي در تيپ اجتماعي كمتر، در سه تيپ واقع بين، قراردادي و تهوری بيشتر است. همچنین هیچ رابطهای بین تیپ هنری و فرسودگی شغلی دیده نشد. كاربردي كه اين تحقيق دارد اين است كه افرادي را كه استعداد و توانايي موفقيت در كار معلمي را دارند با توجه به تيپ شخصيتي آنها تشخيص داده و آنهايي را كه داراي تيپهاي اجتماعي هستند در اولويت قرار گیرند.
ﻃﻴﺒﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮﻏﻴﺐ, ﻣﻬﻴﻦ ﻛﻴﺨﺎﻧﮋاد
PDF
هدف پژوهش حاضر بررسي نقش سبك‌هاي دلبستگي، هوش هيجاني و استرس شغلي بر رضايت شغلي معلمان بود. جامعه پژوهشي كليه دبيران مقطع متوسطه نواحي هفتگانه مشهد بود كه در سال تحصيلي 90-1389 مشغول بهكار بودند. نمونه آماري شامل 300 دبير (150 زن و 150 مرد) بود كه با روش نمونه‌گيري چندمرحله‌اي خوشهاي انتخاب شدند. گردآوري داده‌ها به كمك پرسش‌نامه‌هاي سبك دلبستگي بزرگسالان (RAAS)، هوش هيجاني شرينگ، استرس شغلي كرياكوساتكليف و رضايت شغلي بري فيلدورث انجام شد و به كمك روش‌هاي آماري همبستگي، تحليل رگرسيون گام به گام، تحليل مسير مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
ام اﻟﺒﻨﻴﻦ ﻛﺮﻳﻤﻲ, ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﻛﻴﻤﻴﺎﻳﻲ, ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻬﺪﻳﺎن
PDF
هدف پژوهش حاضر "ارزیابی سلامت سازمانی دانشکدههای دانشگاه شهید بهشتی" است که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای 219 نفر از کارکنان آموزش و پژوهش دانشکدههای دانشگاه بهعنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. با توجه به روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و بهمنظور گردآوری دادهها از پرسشنامه سلامت سازمانی لاین و کلینگل که با مطالعه اسناد و منایع 2 مولفه دیگر به ابعاد افزوده شده است، میزان پایایی پرسشنامه با در نظر گرفتن روش آلفای کرنباخ 876/0 =α محاسبه شده است. بهطور کلی نتایج نشان داد که وضعیت دانشکدههای دانشگاه شهید بهشتی از نظر مولفههای 13گانه تحقیق در مولفههای ارتباطات، وفاداری و تعهد، روحیه کاری، اعتبار و شهرت، اخلاقیات، مسیر هدف، رهبری، توسعه کارکنان، سلامت و ایمنی در حد بالا، و هم-چنین در مولفههای مشارکت و یادگیری، شناسایی عملکرد، کاربرد بهینه منابع، شرایط فیزیکی در حد پایین ارزیابی میگردد و در این موارد دانشگاه نیازمند بهبود و رشد بیشتری است.
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ, ﻣﺤﻤﻮد اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻤﻲ, ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻋﺎرﻓﻲ, میرحمید ﺧﺎﺗﻤﻲ
PDF
هدف پژوهش حاضر، بررسي ارتباط باورهاي كارآمدي جمعي و باورهاي خودكارآمدي با رضايت شغلي دبيران دبيرستان هاي نظري شهر قم است . بدين منظور 285 دبير به روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند . براي جمع آوري اطلاعات از مقياس كارآمدي جمعي، (گودارد، هوي و ولفوك هوي ، 2000 )، براي اندازه گيري باورهاي كارآمدي معلمان از مقياس ساخته شده توسط چانن موران و ولفوك هوي ( 2001 ) و براي سنجش رضا يت شغلي از پرسشنامه تعديل شده رضايت شغلي مينه سوتا استفاده شده است . براي بررسي رابطه بين متغيرهاي پژوهش از ضرايب همبستگي پيرسون و هم چنين تحليل رگرسيون چندگانه، گام به گام استفاده شد . نتايج تحليل ها نشان داد كه باورهاي كارآمدي جمعی با رضايت شغلي و مولفه ه اي آن در سطح رابطه مثبتمعني داري دارد. نتايج اجراي تحليل رگرسيون گام به گام نشان داد كه دومتغير باورهاي كارآمدي جمعي و 5/19 درصد تغييرات رضايت شغلي معلمان را پيش بيني ميكند.
جواد عبدلی سلطان احمدی, ﻋﻠﻲ عیسی زادگان, محمد تقی غلامی, حجت محمودی, جواد امانی
PDF