شماره 9

زمستان 1390

فهرست مطالب

علوم اجتماعی و رفتاری

خودانضباطی عبارت است از توانايي انجام كار درست حتي زماني كه کسی اهميتي به پيامد اشتباه ندهد، و هدف پژوهش حاضر مقایسه خودانضباطي و سطوح آن بين كاركنان توليدي يک کارخانه صنعتی با توجه به شرايط كاري آنها است. روش پژوهش پس رويدادی از نوع علی مقايسه‌ای است. نمونه تحقیق300 شركتكننده بودند که بهطور خوشه‌ای تصادفي انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه خودانضباطی است که ضريب همسانی درونی نمره کل آن 83/0 بدست آمد. F محاسبه شده در سطح 01/0 برای متغيرهای خودانضباطی کل، سطح غيراخلاقي و سطح چسبندگي معني‌دار بود. نتايج آزمون تعقيبي شفه نشان داد که گروه دارای شرايط کاری سبك نسبت به گروههاي شرايط کاري سنگين، خودانضباطي بيشتري داشتند. يافته‌هاي پژوهش نشان داد که خودانضباطي با تغيير شرايط كاري تغيير کرد. فراهم آوردن شرايط كاري مناسب در سازمانها، مي‌تواند به افزايش خودانضباطي در افراد كمك كند.
ﺳﻴﺪه ﻣﻨﻮر ﻳﺰدي, ﻏﺰال زﻧﺪﻛﺮﻳﻤﻲ
PDF
ساختار سازمانی و تحلیلرفتگی شغلی دو مقوله مهم هستند که امروزه در حوزۀ تئوریهای مدیریت رفتار سازمانی از جایگاه ویژهای برخوردارند. این دو مبحث دارای نقاط مشترک فراوانی هستند که برهم تأثیرگذارند. با توجه به اهمیت این دو مقوله، در این پژوهش تلاش گردیده تا ضمن تعریفی روشن از مسأله تحقیق و ادبیات مربوط به این دو مقوله، ارتباط این دو مفهوم با یکدیگر در بین کارکنان دانشگاه شهید بهشتی، مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به هدف و ماهیت موضوع و فرضیهها، تحقیق حاضر از نوع توصیفی/ همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق600 نفر از کارکنان دانشگاه میباشند،که با استفاده از جدول مورگان 234 نفر به روش تصادفی ساده بهعنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمعآوری دادههای دو پرسشنامه ساختار سازمانی با ضریب آلفای 78% و پرسشنامه تحلیلرفتگی شغلی مسلچ با ضریب آلفای 86 % است. نتایج نشان داد که بین تمام عوامل ساختار سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی همبستگی مثبت و معنادار است.
ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﻃﺒﺮﺳـﺎ, ﻣﺤﻤـﺪ ﻳﺰداﻧـﻲ زﻳـﺎرت, ﺣﺎﻣـﺪ رﺋﻴﺴﻲ, اسدالله ﻃﺎﻫﺮي
PDF
: هدف پژوهش بررسي رابطه بين استرس شغلي و رضايت زناشويي زنان شاغل در وزارت كار و امور اجتماعي انجام گرفته است. دو پرسشنامه استرس شغلي فيليپ‌ال‌رايس (1992) و پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ (1997) توسط 100 نفر از كارمندان زن شاغل در وزارت كار و امور اجتماعي كه بهصورت تصادفي انتخاب شده بودند تكميل و بررسي شد. نتايج نشان داد كه زنان شاغل دچار استرس شغلي ميباشند. نتايج همچنين نشان ميدهد كه ضريب همبستگي منفی (392/0- = r ، 001/0 >P) بين استرس شغلي و رضايت زناشويي وجود دارد. بين رضايت زناشويي و روابط بين فردي (328/0-= r، 5/0>(P در متغيرهاي استرس شغلي ضريب همبستگي منفي وجود دارد. بين ديگر متغيرهاي استرس شغلي يعني وضعيت جسماني و علائق شغلي و رضايت زناشويي رابطهاي وجود ندارد. بين متغير استرس شغلي با متغير رضايت زناشويي روابط دوتايي ضريب همبستگي منفي (364/0-=r، 05/0 > (Pوجود دارد، بين متغير استرس شغلي با متغير رضايت زناشويي روابط جنسي ضريب همبستگي منفي (315/0-= r، 05/0 >P) وجود دارد. بين متغير استرس شغلي و ديگر متغيرهاي رضايت زناشويي همبستگي مشاهده نشد.
ﺷﻬﻨﺎﺯ ﻣﺤﻤﺪﻱ, منیژه مقصودی
PDF
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ابعاد انگیزش شغلی خود‌ تعیین کنندگی با اشتیاق شغلی است. نمونه شامل 200 نفر (150مرد و 50 زن) از کارکنان شرکت ذوب آهن استان اصفهان بود که به روش تصادفی طبقهای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه انگیزش شغلی خود‌تعیین‌کنندگی بلیس و پرسشنامه اشتیاق شغلی استفاده شد. بهمنظور تحلیل نتایج از روشهای همبستگی ساده و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی-دار بین سه بعد انگیزش شغلی خودتعیینکنندگی (انگیزش درونی، خودپذیر و درون فکنی شده) با اشتیاق شغلی و رابطه منفی معنیدار بین ابعادی که از نظر خودتعیینکنندگی در سطح پایین هستند (انگیزش بیرونی، بی‌انگیزگی درونی و بی انگیزگی بیرونی) با اشتیاق شغلی است. همچنین یافتههای حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان می‌دهند که ابعاد انگیزش شغلی خودتعیین‌کنندگی رابطه معنیداری با ابعاد اشتیاق شغلی (جذب، نیرومندی و وقف خود) دارد. به عبارتی سطوح بالای انگیزش شغلی خودتعیینکننده به پیامدهای مثبتی مانند اشتیاق شغلی میانجامد.
عبدالزهرا نعامی, ﺻﺎﻟﺤﻪ ﭘﻴﺮﻳﺎیی
PDF
هدف از پژوهش حاضر بررسي مقايسهاي استرس شغلي دبيران تربيت بدني مدارس دولتي راهنمايي استان سيستان و بلوچستان است. روش تحقیق، توصیفی و جامعه آماری پژوهش، شامل تمامی دبیران راهنمایی استان و حجم نمونه برابر 172 دبیر (87 نفر دبیر تربیت بدنی زن و 85 نفر دبیر تبيت بدني مرد) می باشد. برای انتخاب نمونه مورد نیاز از روش نمونهگیری خوشهاي و طبقهای ـ تصادفی استفاده گردید. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استرس شغلی ویلیام دایر است و برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون t تک نمونهای، t مستقل،آزمون F و آزمون تعقيبي توكي و آزمون تک متغیره استفاده گردید. نتایج بدست آمده حاکی از استرس شغلی بالا در بین دبیران است و استرس دبیران تربیت بدنی زن بالاتر از دبیران مرد راهنمایی در استان میباشد. نتایج همچنین نشان داد که بين استرس شغلي دبيران مدارس برخوردار و غير برخوردار، و دبيران باسابقه كم و دبيران باسابقه زياد تفاوت معناداري وجود ندارد. مقايسه نتايج بدست آمده از مناطق مختلف استان حاكي از اين است كه تفاوت معناداري در بين بعضي از مناطق مشاهده ميشود.
ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﭘﻮرﻗـﺎز, ﻣﻬـﻴﻦ ﻛﻴﺨـﺎﻧﮋاد, اﻛﺒـﺮ ﻓﺮﺟﻲ ارﻣﻜﻲ
PDF
هدف پژوهش حاضر، بررسي نقش هوش هیجانی و هوش معنوی بهعنوان عوامل پیشبینیکننده کیفیت زندگی در معلمان زن بود. بدین منظور 280 معلم زن با روش نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب شدند. برای جمعآوری دادهها از پرسشنامههای هوش هیجانی بار-ان (1997)، هوش معنوی ناصری (1386) و مقیاس کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (1998) استفاده شد. تحلیل همبستگی دادهها نشان داد که اکثریت مولفههای هوش هیجانی رابطه مثبت معناداری با زیر مقیاسهای کیفیت زندگی دارند. از طرف دیگر روابط مثبت معنیداری میان بعضی مولفههای هوش معنوی و زیر مقیاسهای کیفیت زندگی مشاهده شد. همچنین تحلیل دادهها با استفاده از روش رگرسیون چندگانه نشان داد که بعضی مولفههای هوش هیجانی و هوش معنوی بهصورت معنیداری کیفیت زندگی را پیشبینی میکنند.
ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺣـﺴﻴﻨﻴﺎن, ﺳـﻮﮔﻨﺪ ﻗﺎﺳـﻢزاده, ﻣﺎﻧـﺪاﻧﺎ ﻧﻴﻜﻨﺎم
PDF
هدف پژوهش حاضر تعيين رابطه سختروئی با میزان کمرویی در دانشجویان است. روش پژوهش از نوع همبستگي است. با استفاده از روش نمونهگيري چندمرحلهاي 300 نفر از دانشجويان دوره كارشناسي دانشگاه صنعتي شریف در سال تحصیلی 1388 انتخاب شدند و به پرسشنامه سختروئی کوباسا (1979) و پرسشنامة کمرویی زیمباردو (1990) پاسخ دادند. يافتهها نشان داد 3/14 درصد از دانشجویان از نظر كمرويي در سطح پایینتر از متوسط و 70 درصد از آنان در سطح متوسط، 7/15 درصد از دانشجویان در سطح بالاتر از متوسط بوده كه اين وضعيت مخاطرهآميز است. رابطه بين ويژگيهاي سخت-روئي دانشجويان با ميزان كمرويي آنان منفي و معكوس بود. از روي نمرات سخت روئي ميتوان ميزان كمرويي دانشجويان را پيشبيني كرد و ميزان قدرت پيشبيني مؤلفة كنترل بیشتر از مؤلفههاي چالش و تعهد در سختروئي است. نتايج نشان داد سختروئي بهعنوان يك تعديلگر كمرويي عمل ميكند و دانشجويان با سختروئي در سطح بالا كمرويـي كمتري را تجـــربه ميكنند. اين يافته ميتواند راهگشاي سياستگذاريهاي مناسب در زمينه آسيبهاي رواني از كمرويي و ارائه برنامههاي پيشگيرانه و برنامههاي مرتبط با ارتقاء سختروئي در دانشجويان باشد.
طیبه منتظر غیب, قدسی احقر
PDF