palette
شماره 9، زمستان 1390
فهرست مطالب این شماره
مقاله مروری

ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﻃﺒﺮﺳـﺎ, ﻣﺤﻤـﺪ ﻳﺰداﻧـﻲ زﻳـﺎرت, ﺣﺎﻣـﺪ رﺋﻴﺴﻲ, اسدالله ﻃﺎﻫﺮي

ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﭘﻮرﻗـﺎز, ﻣﻬـﻴﻦ ﻛﻴﺨـﺎﻧﮋاد, اﻛﺒـﺮ ﻓﺮﺟﻲ ارﻣﻜﻲ

ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺣـﺴﻴﻨﻴﺎن, ﺳـﻮﮔﻨﺪ ﻗﺎﺳـﻢزاده, ﻣﺎﻧـﺪاﻧﺎ ﻧﻴﻜﻨﺎم