شماره 8

پاییز 1390

فهرست مطالب

علوم اجتماعی و رفتاری

پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير آموزش مشاوره گروهي سايکودرام بر بازخورد سازماني و سازگاري شغلي اجرا شد. روش تحقيق بهصورت نيمه تجربي با پيش آزمون، پس آزمون و گروه كنترل است. جامعه آماري اين پژوهش كليه کارکنان آموزش و پرورش شهرستان اصفهان هستند كه براساس نمونهگيري 60 نفر انتخاب و در دو گروه آزمايش (30 نفر) و گواه (30 نفر) گمارده شدند. ابزار اندازهگيري در اين پژوهش پرسشنامه پرسشنامه بازخورد كاركنان آلدرز (2000) و پرسشنامه سازگاري شغلي پوركبيريان (1386) است. اطلاعات تحقيق با استفاده از نرمافزار spss و با روش تحليل کوواريانس دادهها تجزيه و تحليل شدند. يافتهها نشان داد كه آموزش مشاوره گروهي سايکودرام بر بازخورد سازماني و سازگاري شغلي تأثير داشته است (p<0/05) و (p<0.01).
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺻﺎدﻗﻴﺎن, ﻋﺬرا اﻋﺘﻤﺎدي
PDF
در سالهاي اخير تحقيقاتي در مورد مشارکت کارکنان و حضور و روابط آنان در سازمان صورت گرفته است اما پژوهشي که به بررسي تأثير شرکت در نشستهاي شغلي رشد- محور بر رضايت شغلي و سرزندگي پرداخته باشد صورت نگرفته است. هدف پژوهش در اين مطالعه تأثير شرکت در نشستهاي شغلي رشد- محور بر رضايت شغلي و سرزندگي کارکنان است. پژوهش حاضر از نوع نيمه تجربي همراه با پيش‌آزمون، پسآزمون با گروه کنترل است. جامعه پژوهش شامل کليه کارکنان سازمان انتقال خون اصفهان بود. نمونه پژوهش 30 نفر از کارکنان این سازمان بود که به طور تصادفي بين گروه آزمايش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) تقسيم شدند. در ابتداي پژوهش تاثير شرکت در نشستهاي شغلي رشد- محور بر رضايت شغلي و سرزندگي در دو گروه آزمايش و کنترل با استفاده از پرسشنامه رضايت شغلي اسميت و سرزندگي رايان و دسي مورد سنجش قرار گرفت. دادهها با استفاده از نرمافزار 15SPSS تحليل شد.در گروه آزمايش به مدت 7 جلسه شرکت در نشستهاي شغلي رشد محور اجرا گرديد و مجدداً ميزان رضايت شغلي و سرزندگي در دو گروه آزمايش و کنترل مورد سنجش قرار گرفت.نتايج تفاوتهاي معناداري را بين دو گروه در زمينه تاثير نشستهاي شغلي رشد- محور بر رضايت شغلي و سرزندگي نشان داد. بنابراين شرکت در نشستهاي شغلي رشد محور در افزايش رضايت شغلي و سرزندگي کارکنان مؤثر بوده است (01/0p<)
رﺿـــﻮان ﺳـــﻌﺎدت, ﻣﺤﻤﺪرﺿـــﺎ ﻋﺎﺑـــﺪي
PDF
پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین سلامت عمومی و نوع نوبت‌کاری در 80 نفر از کارکنان شرکت تولیدی تهران سفالین ورامین، انجام شده است. سلامت کارکنان در هنگام کار باعث افزایش کارایی کل سیستم می‌گردد، در حال حاضر بخش قابل توجهی از سیستم‌های تولیدی به نوبت‌کاری اختصاص داشته و به تبع آن توجه به وضعیت کارکنان نوبت‌کار، اهمیت زیادی دارد. تحقیق حاضر ضمن معرفی اجمالی شرایط نوبت‌کاری و کاهنده سلامت عمومی ناشی از چنین شرایطی، در بیان راهکارهای بهبود شرایط کاری برای کارکنان نوبت‌کار با توجه به تجربیات محققین در ایران و برخی از کشورهای جهان می‌پردازد. در این پژوهش از پرسشنامه سلامت عمومی ( GHQ- 28 سؤالی) با اعتبار 86/0 و روايي مورد تاييد و هم-چنین از فرم سواليه اطلاعات فردی و شغلي–حرفهاي جهت جمعآوری داده‌های تحقیق استفاده شده است. علاوه بر این، آمار توصيفي و استنباطی ( tدو گروه مستقل و تحلیل رگرسیون چند متغیری) به منظور تجزيه و تحليل دادههاي آماري بهكار گرفته شدند. یافته‌ها نشان داد که تفاوت معناداری بین سلامت عمومی نمونه‌های تحقیق که در نوبت‌کاری 12 ساعته اشتغال بهکار دارند، در مقایسه با کارکنان در شرایط نوبت‌کاری 8 ساعته، مشاهده نمی‌شود. اما ارتباط معناداری بین سن، تحصیلات، سابقه کار، حقوق و نوع نوبت‌کاری با سلامت عمومی کارکنان (01/0=α)، مشاهده می‌شود. ارتباط معنی‌داری بین حقوق و نوبت‌کاری با سلامت عمومی کارکنان مشاهده می‌شود. ارتباط معناداری بین سن، تحصیلات، سابقه کار، حقوق و سلامت عمومی با نوع نوبت‌کاری کارکنان (01/0=α)، مشاهده می‌شود. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که بین دو متغیر سلامت عمومی و نوبت‌کاری، ارتباط معناداری وجود دارد. بنابراین، به علت اهمیت متغیرهای روانشناختی و تأثیر آنها بر سلامت عمومی کارکنان، پیشنهاد می‌گردد انجام اینگونه تحقیقات در واحدهای صنعتی افزایش یابد.
شهناز ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ, رﺿﺎ زﻳﺎري, محبوبه ﺣﺎﺟﻴﺎن
PDF
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ويژگي سلامت معنوی با ميزان درگيري شغلي در اعضای هیات علمی است. روش تحقيق، از نوع همبستگي بود و جامعه آماري متشکل از کليه اعضای هیات علمی زن و مرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول در سال 90 بود. نمونه مورد مطالعه (66 نفر) با استفاده از روش نمونهگيري تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامههای درگيري شغليس كانونگو (1982) و پرسشنامه سلامت معنوی آلیسون _ پولوتزین (1982) بود. روش تجزیه و تحلیل دادهها شامل همبستگی ساده پیرسون و رگرسیون چندمتغیره بود. تحليل دادهها نشان داد که بهطور کلي ابعاد سلامت معنوی با درگیری شغلی همبستگی مثبت و معنیدار دارند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که 36/. درصد واريانس درگیری شغلی توسط متغيرهای پيش بين سلامت مذهبی و وجودی قابل تبیین است (01/0 < (P. یافتهها اهمیت توجه به سلامت معنوی و مذهبی در سازمان را نشان میدهند.
ﭘﺮﻳﺴﺎ ﻳﺎﺳﻤﻲ ﻧﮋاد, ﻣﺤﺴﻦ ﮔﻞﻣﺤﻤﺪﻳﺎن, ﻧﺎﺻـﺮ ﻳﻮﺳﻔﻲ
PDF
انتخاب شغل يکي از جنبـه‌هاي مختلف زنـدگي است، که انتخاب مناسب آن مي‌تواند زمينه‌ساز احساس رضايت در ساير زمينه‌هاي زندگي شود. پژوهش حاضر براي تعيين اثر آموزش هدفگذاري شغلي بر دانشجويان ‌سال آخر کارشناسي‌ رشته روانشناسي دانشگاه پيام نور تهران در انتخاب اهداف شغلي خود، و تعيين شغل مناسب، براساس شناخت هرچه بيشتر نسبت به نيازها، اهداف، علايق، توانايي‌ها و متناسب با تيپ شخصيتي ‌خود انجام شده است. پرسشنامه محقق ساختهِ انتخاب شغل، ابتدا در اختيار نمونه 80 نفري از دانشجويان قرار گرفته و پس از اصلاح نهايي بر روي يک نمونه 50 نفري از دانشجويان کارشناسي رشته روان‌شناسي پيام‌نور اجرا و سپس از بين آنها 40 نفر آزمودني‌ بهطور تصادفي در دو گروه آزمايش (20=n) و کنترل (20=n)، براي‌ اجراي روش آزمايشي از نوع پيش‌آزمون–پس‌آزمون جايگزين شدند. گروه آزمايش طي‌10 جلسه، تحت آموزش هدفگذاري شغلي قرارگرفتند. يافتهها نشان داد که ميانگين گروه آزمايش بهطور معناداري از ميانگين گروه کنترل بالاتر بود که اين افزايش را به عمل آزمايشي نسبت داد. نتايج حاکي از اثربخشی هدفگذاري شغلي بر انتخاب شغل شرکت‌کنندگان است. يافته‌هاي حاصله از تمام خرده مقياسهاي موجود در مقياس‌ انتخاب شغل (نگرش، انتظارات و توانايي ‌انجام‌کار) نيز حاکي از تاثير آموزش هدفگذاري شغلي بود.
زﻫﺮا ﻗﺎﺳﻤﻲ, ﻣﺠﻴﺪ ﺻﻔﺎري ﻧﻴﺎ, ﻛﻴﻮﻣﺮث ﻓﺮﺣﺒﺨﺶ
PDF
از آنجایی که سبکهای فرزندپروری بر جنبههای مختلف تحول نوجوان تاثیرگزار است و گرایش به مشاغل بخشی از هویتیابی را در نوجوانان تشکیل میدهد، پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه شیوههای فرزندپروی با سبکهای هویت-یابی و گرايش به مشاغل در نوجوانان انجام شد. به این منظور تعداد 190 نفر از نوجوانان پسر سال سوم دبیرستان و مراکز پیش دانشگاهی شهر تهران به شیوه تصادفی خوشهای چندمرحله-ای جهت شرکت در پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای بهکار رفته در پژوهش شامل پرسشنامه شیوهها و ابعاد فرزندپروری (رابینسون و همکاران، 2001)، پرسشنامه سبک-های هویتیابی (برزونسکی، 1989) و پرسشنامه گرایش به مشاغل (نجفی، ١٣٧٤) بود. پرسشنامه سبکهای هویتیابی و گرايش به مشاغل توسط نوجوانان و پرسشنامه شیوهها و ابعاد فرزندپروی توسط والدین تکمیل گردید. به-منظور تحلیل آماری دادههای پژوهش از روش تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که شیوه فرزندپروری مقتدرانه بهطور معناداری توانست سبک هویت اطلاعاتی نوجوانان را پیشبینی کند. همچنین یافتههای پژوهش حاکی از آن بود که بهطور معنادار شیوه فرزندپروری مستبدانه پیشبینی-کننده سبک هویت سردرگم در نوجوانان میباشد اما هيچكدام از شیوههاي فرزندپروری گرايش به مشاغل انساني و مشاغل ابزاري را پيش بيني نكردند (01/0>P).
ﺗﻘﻲ ﭘﻮراﺑﺮاﻫﻴﻢ, ﺟﻌﻔﺮ ﺣﻴﺪري, اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﻮش ﻛﻨﺶ
PDF
هدف این تحقیق مقایسه فرسودگی شغلی بین آموزشیاران دارای منبع کنترل درونی و بیرونی است. تحقیق از نوع کاربردی و روش آن توصیفی است که با بکارگیری نرمافزار SPSS از روش آماری تحلیل واریانس چندگانه و آزمون مجذور خی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه آموزشیاران زن نهضت سوادآموزی شهر تهران میباشد که با روش نمونهگیری تصادفی خوشهای، 205 نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای اندازهگیری در پژوهش حاضر، دو مقیاس کنترل درونی و بیرونی "راتر" و مقیاس فرسودگی شغلی "مسلش" بود. یافتههای پژوهش نشان داد که بین منبع کنترل و مولفههای فرسودگی شغلی رابطه معنیداری وجود ندارد. در بررسی اثر تعاملی متغیرها هم، نتایج نشان میدهد که هیچیک از متغیرهای جمعیتشناختی بر مولفههای فرسودگی تاثیر ندارد.
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ, زﻫﺮا آراﺳﺘﻪ ﻧﻈﺮ, ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻣﻌﻤﺎر
PDF