شماره 7

تابستان 1390

فهرست مطالب

علوم اجتماعی و رفتاری

هدف اين تحقيق، بررسي ميزان تاثير دو متغير پيشبينيكننده موسوم به وجدانكاري و سازش-پذيري بر دو متغير ملاك موسوم به رفتار شهروندي سازماني و رفتاركاري مخرّب در ميان كاركنان شركت پالايش گاز فجر جم، ميباشد. در راستاي هدف مذکور، هفت فرضيه مطرح گرديده که در يافتهها، به آنها اشاره ميشود. جامعه آماري تحقيق 926 نفر از پرسنل شركت پالايش گاز فجر جم بود كه 150 نفر از آنها به روش نمونهگيري نظاممند انتخاب شد. ابزار گردآوري دادهها در اين تحقيق، استفاده از مقياس گلدبرگ (1999) براي سنجش وجدانكاري و سازشپذيري (دو متغير پيشبين) و پودسكف و همكارانش (1990) براي سنجش رفتار شهروندي سازماني (اولين متغير ملاك) و مقياس انحراف سازماني و ميان فردي بنت و روبينسون (2000) جهت سنجش رفتار كاري مخرّب (دومين متغير ملاك)، بود. در تجزيه و تحليل دادهها از آمار توصيفي و آمار استنباطي از جمله ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندمتغيره گام به گام استفاده شد. تحليل يافتههاي تحقيق نشان داد که سازشپذيري و وجدانکاري، پيشبيني-کننده رفتار شهروندي سازماني هستند. سازش پذيري و وجدان کاري، همبستگي ساده و چندگانه معنيداري با رفتارکاري مخرّب دارند.
خدانظر فرخ نژاد, قاسم سلیمی, بهرام فداییان
PDF
فرسودگی شغلی یکی از مهمترین مسائل مرتبط با راندمان شغلی فرد در محیط کار است که ارتباط مستقیم با سلامت روانی و فیزیولوژیکی فرد دارد. امروزه برای بررسی این پدیده رویکردهای متفاوتی مطرح شده است و هر یک از پژوهشگران از منظر خود به این موضوع پرداخته است. از جمله حرفه‌هایی که میتواند در معرض بیشترین آسیب ناشی از فرسودگی شغلی باشد حرفه کتابداری است که مخصوصا بواسطه ارتباط مستقیم با مراجعهکنندکان می‌تواند در سلامت و برونداد کلی سازمان بسیار تاثیرگذار باشد. از این رو این پژوهش قصد دارد این پدیده را در بین زنان کتابدار دانشگاهی بررسی کند. این بررسی با استفاده از گروه‌های پیش‌آزمون و پس آزمون و گروه‌های آزمایش وکنترل بررسی شد و درمان این پدیده با استفاده از فنون کتاب درمانی و مشاوره درمانی مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور از بین کتابداران شاغل در دانشگاه تربیت معلم 30 نفر کتابدار زن از بین کتابداران دانشگاهی بهعنوان نمونه انتخاب و بهصورت تصادفی به سه گروه ده نفره تقسیم شدند. دو گروه ده نفره آزمایشی (مشاوره گروهی و کتاب درمانی) و یک گروه به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. نتایج این پژوهش نشان داد که هر دو روش درمانی در گروه آزمایش موثر بوده اما مشاوره درمانی نسبت به کتاب درمانی موثرتر نشان داد.
ﻧﺼﺮت رﻳﺎﺣﻲ ﻧﻴﺎ
PDF
هدف مطالعه حاضر بررسی ویژگیهای روانسنجی (پایایی و روایی سازه) مقیاس عدالت سازمانی 20 مادهای کالکوئیت (2001) بود. در این پژوهش 355 نفر از کارکنان ستادی دیپلم به بالای سازمان آب و برق خوزستان به روش تصادفی طبقهای گزینش شدند. نتایج همسانی درونی کل مقیاس و عاملهای چهارگانه استخراج شده همگی در حد قابل قبول بودند. همبستگی بین هر یک از مادههای مقیاس با نمره کل از 23/0 تا 72/0 متغیر و همگی معنیدار بودند. ساختار عاملی اکتشافی با روش چرخش مایل در مقیاس عدالت سازمانی، همانند پرسشنامه اصلی، چهار عامل را به دست داد که رویهم %72/64 واریانس مقیاس تبیین کردند. افزون بر این، کلیه مادهها به استثنای یک ماده بهطور معنیداری روی عامل مربوط به خود بار گذاشتند. تحلیل عامل تاییدی روی 19 ماده باقیمانده نشان داد مدل چهار عاملی با دو اصلاح نسبت به مدلهای یک، دو و سه عاملی با دادهها برازش بهتر دارد. ضریب روایی ملاکی همزمان از طریق همبستگی بین هریک از عاملها با متغیر ملاکی که به لحاظ نظری به آن مربوط بود، معنیدار بودند. به طور اخص، عدالت توزیعی با ابزاری بودن، عدالت رویهای با تعهد گروهی، عدالت بین فردی با رفتار یاری رسانی و عدالت اطلاعاتی با عزت نفس جمعی همبسته بودند. در مجموع، یافتههای حاصل از این پژوهش نشان داد که مقیاس عدالت سازمانی چهار عاملی را میتوان برای بررسی و تشخیص نقطه نظرات کارکنان سازمانهای دولتی و خصوصی در برقراری و ایجاد عدالت در ابعاد مختلف مورد استفاده قرار داد.
ﺳﻴﺪاﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺷﻴﺦ ﺷﺒﺎﻧﻲ, ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ رﺟﺒﻲ
PDF
پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین رضایت زناشویی و رضایت شغلی در کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان تهران درسال 1388 صورت پذیرفت. جامعه پژوهش کلیه کارکنان شاغل و متأهل شرکت آب و فاضلاب استان تهران بود. نمونه تحقیق 50 نفر شامل (27زن و 23 مرد) که به روش داوطلبانه انتخاب شدند. فرضیه اصلی پژوهش: بین رضایت زناشویی و رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد. تحقیق، از نوع همبستگی و ابزار پژوهش پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (1997) و پرسشنامه رضایت شغلی بریفیلد و روث (1951) بود. برای تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t گروههای مستقل) استفاده شد. یافتهها نشان داد که بین رضایت زناشویی و رضایت شغلی در سطح 0.05>p رابطه مثبت و معناداری وجود داردr=0.42) ). همچنین بین زنان و مردان از نظر میزان رضایت زناشویی تفاوت معنادارای درسطح 0.05>p مشاهده شد. مردان از رضایتمندی زناشویی بیشتری برخوردار بودند. ولی بین زنان و مردان از نظر میزان رضایت شغلی در سطح 0.05>p تفاوت معناداری وجود نداشت.
طیبه زندی پور, ﻣﻬﺮآور مومنی جاوید
PDF
این پژوهش به‌منظور اثربخشی مشاوره گروهی با شیوه حل مسئله با تاکید بر نیازهای بنیادین نظریه انتخاب در بهبود روابط زوج‌ها طراحی و اجرا گردید. جامعه پژوهش حاضر زوج‌های ساکن شهرستان کرج بودند. با توجه به اهداف پژوهش از شیوه نمونه‌گیری داوطلبانه استفاده شده است و از میان جامعه 12 زوج انتخاب شدند و سپس با توجه به طرح پژوهشی به کار رفته که از طرح‌های نیمه آزمایشی (گروه کنترل نابرابر) بود 6 زوج در گروه کنترل به شیوه تصادفی جایگزین شدند. و روش آماری مرد استفاده t استودنت مستقل بود. پرسشنامه الگوهای ارتباطی کریستنسن و شنك به‌عنوان ابزار پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. نتیجه پژوهش نشان داد که مشاوره گروهی با شیوه حل مسئله با تاکید بر نیازهای بنیادین نظریه انتخاب در بهبود روابط زوج‌ها موثر بوده است. مشاوره گروهی با شیوه حل مساله با تاکید بر نیازهای بنیادین توانست باعث افزایش گفتگوی سازنده زوج‌ها شود و هم‌چنین باعث کاهش الگوی توقع-کناره‌گیر و اجتناب متقابل زوج‌ها گردد که همگی این فرضیه‌ها در سطح 5% معنادار بودند.
ﺣﺴﻴﻦ ﻛﺸﺎورز اﻓﺸﺎر, اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﻮش ﻛﻨﺶ, زﻫﺮا ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺸﻲ, ﺷﻜﻮه ﻧﻮاﺑﻲ ﻧﮋاد, ﺑﺎﻗﺮ ﺛﻨﺎﺋﻲ ذاﻛﺮ
PDF
پژوهش‌هاي چندي در مورد رابطه بين ارز‌ش‌هاي ادراك شده سازماني با تعهد سازماني صورت گرفته است امّا رابطه بين ارزش‌هاي شخصي كاركنان با تعهد سازماني مورد بررسي قرار نگرفته است. هدف از اين پژوهش بررسي رابطه بين نظام ارزش شخصي با انواع سه‌گانه تعهد بالفور و كسلر يعني تعهد مبادله‌اي، تعهد همانندسازي و تعهد پيوستگي مي‌باشد. بدين منظور تعداد 158 نفر از كاركنان يك سازمان دولتي به شيوه تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه‌ها جواب دادند. پرسشنامه‌هاي به كار رفته در اين پژوهش عبارتند از زمينه‌يابي ارزش‌هاي شوارتز و پرسشنامه‌هاي روكيچ. و اعتبار پرسشنامه تعهد سازماني بالفور و وكسلر به وسيله همبستگي با نمرات ارزش آلن و مير مورد سنجش قرار گرفت. هم‌چنين پايايي اين ابزارها نيز مورد تاييد قرار گرفت. داده‌‌ها با استفاده از روش‌هاي همبستگي و تحليل رگرسيون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج نشان دادند كه انواع ارزش‌هاي ده‌گانه شوارتز مي‌توانند ابعاد سه‌گانه تعهد سازماني را پيش‌بيني نمايند. نتايج با استفاده از نظريه ارزش‌هاي شوارتز مورد بحث و بررسي قرار گرفتند.
ﻣﻠﻴﺤﻪ ﺳﺎدات ﻛﺎﻇﻤﻲ, حمیدرضا ﻋﺮﻳﻀﻲ
PDF