palette
شماره 7، تابستان 1390
فهرست مطالب این شماره
مقاله مروری

ﺳﻴﺪاﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺷﻴﺦ ﺷﺒﺎﻧﻲ, ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ رﺟﺒﻲ

ﺣﺴﻴﻦ ﻛﺸﺎورز اﻓﺸﺎر, اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﻮش ﻛﻨﺶ, زﻫﺮا ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺸﻲ, ﺷﻜﻮه ﻧﻮاﺑﻲ ﻧﮋاد, ﺑﺎﻗﺮ ﺛﻨﺎﺋﻲ ذاﻛﺮ

ﻣﻠﻴﺤﻪ ﺳﺎدات ﻛﺎﻇﻤﻲ, حمیدرضا ﻋﺮﻳﻀﻲ