شماره 4

پاییز1389

فهرست مطالب

علوم اجتماعی و رفتاری

در این پژوهش به بررسی اثربخشی برنامه درسی کارآفرینی از بعد دستیابی به اهداف و تعیین مطابقت روش های تدریس و ارزشیابی به کار گرفته شده با روش های پیشنهاد شده پرداخته شده است اثربخشی دوره های مذکور با استفاده از نظرسنجی و از طریق پرسشنامه 44 سوالی محقق ساخته مورد ارزیابی قرار میگیرد. جامعه مورد بررسی شامل 90 نفر از هنرآموزان (معلمان) درس کارآفرینی شاخه کاردانش می باشد که از میان این تعداد طبق جدول مورگان 73 نفر با استفاده از شیوه تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند و همچنین از تعداد 13595 نفر هنرجوی (دانش آموز) سال سوم شاخه کاردانش در 6 رشته (هنر، کامپیوتر، عمران، خیاطی، اموراداری و الکترونیک) طبق جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تعداد 418 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. اما در نهایت تعداد 49 پرسشنامه به دست آمده از جامعه هنرآموزان و 403 پرسشنامه به دست آمده از جامعه هنرجویان با استفاده از نرم افزار SPSS با آزمون های t تک نمونه ای، t مستقل و آزمون ANOVA مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از بررسی نظرات هنرآموزان و هنرجویان حاکی از آن است که این برنامه درسی از بعد دستیابی به اهداف (افزایش اطلاعات و مهارت های کارآفرینی در هنرجویان) اثربخش عمل کرده است. همچنین اظهارات هنر آموزان در مورد روش های تدریس مورد استفاده نشان دهنده مطابقت این روش ها با روش های پیشنهاد شده می باشد، در حالیکه اظهارات هنرجوین نشان دهنده آن است که میانگین روش های تدریس مورد استفاده در کلاس کمتر از حداقل میانگینی است که برای آن در نظر گرفته شده است. هنر آموزان و هنرجویان در مورد روشهای ارزیابی با روش پیشنهاد شده مطابقت دارد.
محبوبه عارفی, کوروش فتحی واجارگاه, سعیده نساج
PDF
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین تیپ‌های شغلی – شخصیتی با ترتیب تولد و جنسیت نوجوانان دبیرستانی، اجرا شد. به این منظور 380 نفر از نوجوانان دختر و پسر دبیرستان های منطقه یک تهران، که در سال تحصیلی 86-85 مشغول به تحصیل بودند به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، انتخاب شده و با آزمون های رغبت سنج شغلی- تحصیلی هالند و مشخصات دموگرافیک محقق ساخته، مورد ارزیابی قرار گرفتند. طرح پژوهش در مطالعه حاضر از نوع همبستگی و علّی- مقایسه ای بوده و داده های بدست آمده از آن، با استفاده از آزمون های آماری فریدمن، کراسکال والیس و U مان ویتنی، در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که در بعضی از تیپ ها، رابطه معناداری بین تیپ های شغلی- شخصیتی نوجوانان با ترتیب تولد آنها وجود داشت. بدین معنی که بعضی علایق و انتخاب های شغلی نوجوانان متأثر از ترتیب تولد و جایگاه آنها در خانواده است. همچنین نتایج مقایسه تیپ های شغلی- شخصیتی در نوجوانان دختر و پسر نشان داد که در تیپ های واقعیت گرایی، جستجوگرایی، هنری و متهورانه تفاوت معناداری در بین دو جنس وجود داشته، درحالیکه در تیپ های اجتماعی و قراردادی تفاوتی دیده نشد.
مصطفی جعفری, علی جعفری, الدوز السادات ابوترابی
PDF
: پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين عزت نفس سازماني با تعهد سازماني و رضايت شغلي كاركنان آموزش و پرورش اجرا گرديد. روش تحقيق، همبستگي و توصيفي است. جامعه‌ي آماري اين پژوهش كليه ي كاركنان آموزش و پرورش منطقه جرقويه سفلي مي باشند كه بر اساس نمونه گيري تصادفي120 نفر انتخاب و پرسشنامه ها اجرا گرديد. ابزار اندازه گيري در اين پژوهش، شامل پرسشنامه عزت نفس سازماني پيرس و همكاران(1989) ، پرسشنامه تعهد سازماني آلن و ماير (1987) و فهرست توصيف شغلي اسميت (1974) است. اطلاعات تحقيق با استفاده از نرم افزار SPSS و با روش همبستگي و آزموند t داده ها تجزيه و تحليل شدند. يافته ها نشان دادند كه: بين عزت نفس سازماني با تعهد سازماني و رضایت شغلی در كاركنان آموزش و پرورش منطقه جرقويه سفلي رابطه ي معناداري وجود دارد(p<0.05). بين عزت نفس سازماني با تعهد سازماني و شاخص هاي رضايت شغلي (ماهيت شغل، كيفيت سرپرستي، ارتباط با همكاران، فرصت هاي ترفيع، پرداخت ها و شرايط)، با توجه به جنسيت رابطه ي معناداري وجود دارد و فقط در موارد فرصت هاي ترفيع و رداخت ها رابطه اي را نشان نداد
PDF
هدف اين پژوهش بررسي پنج عامل اصلي شخصيت در رابطه با متغيرهاي فرسودگي شغلي در ميان مشاوران است. روش اين پژوهش از نوع توصيفي – همبستگي است جامعه آماري آن كليه مشاوران مراكز مشاوره شهر تهران مي باشد كه از روش نمونه گيري خوشه اي استفاده گرديد. 100 آزمودني به صورت تصادفي انتخاب شدند ابزار تحقيق شامل دو پرسشنامه مي باشد: آزمون شخصيت (NEO) به وسيله گاستا و مك كري (1992) و پرسشنامه فرسودگي شغلي كه توسط مسلش و جكسون (1981) ساخته شده است. براي بررسي رابطه بين متغيرها از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون استفاده گرديد. نتايج تحقيق نشان ميدهد ضريب همبستگي مثبت بين متغير فرسودگي شغلي خستگي عاطفي و متغير صفت شخصيتي روان رنجور خويي وجود دارد. همچنين ضريب همبستگي منفي بين متغير فرسودگي شغلي مسخ شخصيت و صفت شخصيتي سازگاري وجود دارد. يك ضريب همبستگي منفي بين متغير فرسودگي شغلي عدم موفقيت فردي با صفت شخصيتي برون گرايي و صفت شخصيتي سازگاري وجود دارد. و يك ضريب همبستگي مثبت بين متغير فرسودگي شغلي عدم موفقيت فردي با صفت شخصيتي روان رنجور خويي وجود دارد.
شهناز محمدی, علیرضا محمودنیا
PDF
این پژوهش به منظور اثر بخشی برنامه آماده سازي شغلي به روش گروهي بر هويت شغلي مغشوش دانشجويان دختر انجام گرفت . جامعه آماری پژوهش را دانشجویان دختر دانشگاه علامه طباطبائی تشکیل می داد. روش نمونه گیری داوطلبانه بود و11 نفر در گروه آزمایش و 11 نفر در گروه کنترل قرار گرفت. ابزار پژوهش پرسشنامه هویت شغلی دایلاس بود. اين پژوهش يك طرح نيمه تجربي بود. در اين پژوهش از طرح پيش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد برنامه آماده سازي شغلي به روش گروهي بر هويت شغلي مغشوش دانشجويان دختر در سطح 5% معنادار بوده است. همچنین برنامه آماده سازي شغلي به روش گروهي در سطح 05/0 باعث کاهش نمرات افراد در گروه آزمایش گردید وموجب تبدیل آن به هویت شغلی موفق گردید.
حسین کشاورز افشار, ابوالقاسم خوش کنش, مهدی خاص محمدی, زهرا جهانبخشی
PDF
هدف از پژوهش حاضر بررسي تأثير مشاوره شغلي به شيوه سازگاري شغلي ديويس برکاهش خستگي عاطفي کارکنان زن دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهبهان بود. طرح تحقيق از نوع آزمايشي و جامعه آماري شامل کليه کارکنان زن دانشگاه در سال 1387بودند. براي انجام پژوهش 40 نفر از کارکنان زن که در پرسشنامه فرسودگي شغلي مسلش در مقياس خستگي عاطفي نمره بالاتر از صدک 50 را کسب کرده بودند، به طور تصادفي طبقه اي انتخاب شدند، و به طور تصادفي در دو گروه آزمايش و گواه جايگزين شدند. سپس گروه آزمايش به مدّت هشت جلسه 90 دقيقه اي در جلسات مشاوره گروهي که به سبک نظريه سازگاري ديويس اداره مي شد، شرکت کردند. جلسه پيگيري (يک ماه بعد) انجام شد. پس از اتمام جلسات و همچنين جلسه پيگيري مجدداً پرسشنامه در مورد هر دو گروه اجرا شد. با استفاده از آزمون t مستقل و تحليل کوواريانس يک راهه يافته‌هاي پژوهش مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج تحقيق نشان داد که مشاوره شغلي به شيوه سازگاري شغلي ديويس موجب کاهش خستگي عاطفي کارکنان زن در دو مرحله پس آزمون و پيگيري مي گردد.
منیژه احیا کننده
PDF
هدف اين پژوهش بررسي سلامت روان و هوش هيجاني كاركنان بانك مسكن شهر تهران و همچنين بررسي رابطه سلامت روان كاركنان با جنسيت و وضعيت تأهل و سنوات خدمت و ميزان تحصيلات و نوع شغل افراد مي‌باشد. بدين منظور 384 نفر از كاركنان بانك مسكن شهر تهران كه در بخش‌هاي مختلف بانك مشغول خدمت بودند، براساس روش نمونه‌گيري خوشه‌اي چند مرحله‌اي انتخاب شدند و بوسيله ابزارهاي پرسشنامه كه شامل پرسشنامه سلامت عمومي (GHQ) و پرسشنامه هوش هيجاني بار- اون (EQI) بود، مورد ارزيابي قرارگرفتند. پس از جمع‌آوري نتايج و نمره‌گذاري اين پرسشنامه‌ها به منظور تجزيه و تحليل داده‌ها از روش‌هاي آمار توصيفي مانند فراواني و درصد جهت پاسخگويي به سؤالات پژوهش و يافتن نتايج استفاده گرديد. يافته ها حاكي از آن بود كه ميزان شيوع مشكلات روانشناختي در ميان كاركنان بانك مسكن 9/10 درصد است كه اين ميزان در كارمندان زن بيشتر از كارمندان مرد بود. بيشترين ميزان شيوع مربوط به كارمندان تحويلدار و كمترين آن مربوط به كارمندان با سمت‌هاي مديريتي بود. همچنين مشخص شد كه در كارمندان داراي تحصيلات پايين، ميزان شيوع مشكلات روانشناختي بالاتر است. ميزان شيوع در كارمندان متأهل و داراي سنوات خدمت بيشتر، بيش از كارمندان مجرد و داراي سنوات خدمت كمتر، بود. همچنين مشخص شد كه 8/12 درصد كاركنان داراي هوش هيجاني خيلي پايين، 8/21 درصد داراي هوش هيجاني پايين، 5/38 درصد داراي هوش هيجاني متوسط، 6/17 درصد داراي هوش هيجاني بالا و 2/9 درصد داراي هوش هيجاني خيلي بالا مي‌باشند. بطور كلي مي توان نتايج اين پژوهش را بصورت زير خلاصه كرد: جنسيت و ميزان تحصيلات و وضعيت تأهل و نوع كار و سنوات خدمات در كاركنان بانك مسكن متغيرهاي مهم و اثرگذار بر سلامت روان آنان مي‌باشد. همچنين تعداد كاركنان بانك مسكن كه داراي هوش هيجاني متوسط مي‌باشند بيش از سايرين مي‌باشد؛ به عبارت ديگر اكثر كاركنان داراي هوش هيجاني متوسط مي باشند.
علی اصغر اصغرنژاد فرید, شهران مرادی
PDF