شماره جاری: دوره 12، شماره 44، پاییز 1399 

5. اثربخشی آموزش هوش مثبت بر عملکرد معنوی و بهزیستی روانشناختی کارکنان سازمان بورس اوراق بهادار

صفحه 87-106

شاهرخ مکوند حسینی؛ سیده زهرا مداح کرانی؛ علی اکبر امین بیدختی؛ پرویز صباحی؛ محمود نجفی


7. بررسی تاثیر عوامل مدیریت دانش بر بهبود یادگیری « در واحدهای آموزشی فنی و حرفه ای»

صفحه 129-160

محمد بایرامی اردی؛ حیدر تورانی؛ علی خلخالی؛ زهره شکیبایی؛ اسماعیل کاظم پور


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه شهید بهشتی

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی مدیر اجرایی اعضای هیات تحریریه
شاپا چاپی
1628-2008
شاپا الکترونیکی
2645-3320

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان