سیر رشد اشتیاق مسیرشغلی دانشجویان کارشناسی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 استاد گروه مشاوره، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی فرایند رشد و تغییر اشتیاق مسیرشغلیدانشجویان دختر دانشگاه الزهرا و مقایسه میزان اشتیاق مسیرشغلی دانشجویان کارشناسی در بین ترم­های تحصیلی مختلف بود.روش:  این پژوهش توصیفی از نوع مقطعی بود که با توجه به هدف آن از روش نمونه­گیری طبقه­ای متناسب با حجم جامعه استفاده شد. از بین 6000 دانشجوی کارشناسی تعداد 361 نفر از دانشجویان مقیاس اشتیاق مسیرشغلی (هیرشی، فروند و هرمن،2014) را تکمیل کردند.یافته­ها: براساس آمار توصیفی اشتیاق مسیرشغلی و نمره گویه­های آن در میان دانشجویان ترم 5 برجسته­تر از سایر ترم­ها بود. در تحلیل واریانس یکراهه بین میزان اشتیاق مسیرشغلی دانشجویان دختر در ترم­های تحصیلی مختلف تفاوت معنا­داری وجود نداشت. اما در مقایسه زوجی میزان اشتیاق مسیرشغلی دانشجویان ترم یک به طور معناداری کمتر از دانشجویان ترم سه و پنج بود.نتیجه­گیری: نتایج نشان داد اشتیاق مسیرشغلی در طول سالهای تحصیلی افزایش می­یابد. بنابراین یکی از مهمترین مداخلات مسیرشغلی برای دانشجویان سال اول می­تواند تمرکز بر افزایش اشتیاق مسیرشغلی باشد.

عنوان مقاله [English]

Development of career engagement among undergraduate students

نویسندگان [English]

  • Hamide Abdolhoseini 1
  • parisa nilforooshan 1
  • Mohammadreza Abedi 1
  • Simin Hosseinian 2
1 University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: This study aimed to investigates the development and change process of career engagement among female Iranian undergraduate so it would compare career engagement during the semesters in undergraduate students. Methods: This research was a descriptive cross sectional study. Among the population of 6000 students, 361 students were selected by cluster sampling method who completed the Career Engagement Scale (Hirsch, Freund, & Herrmann, 2014). Results: Based on descriptive findings, career engagement was at the highest degree in fifth semester. The one-way analysis of variance (ANOVA) showed that there was no significant difference between amounts of career engagement among the female students in different semesters. But in pairwise comparisons, the degree of career engagement in first semester was significantly lower than third and fifth semesters. Conclusion: Results showed that career engagement increases during different academic years, so one of the most important missions of career interventions for the students of the first year is to focus on increasing their career engagement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Career engagement-career behaviors proactivity-career development