رابطه مهارت‌های ارتباطی، مسئولیت‌پذیری و تنظیم هیجانی با سلامت‌روان در کارمندان بانک ملی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه گیلان

2 استادیار دانشگاه گیلان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

3 دانشیار دانشگاه گیلان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

چکیده

چکیده:هدف: پژوهش حاضربه منظور تعیین رابطه مهارتهای‌ارتباطی، مسئولیت‌پذیری و تنظیم هیجان با سلامت‌روان در کارمندان بانک ملی شهرستان بندرانزلی اجرا شده است.روش: جامعه پژوهش شامل کلیه کارکنان شعبه های بانک ملی شهرستان بندرانزلی می باشد(134). در این پژوهش 97 نفر از کارمندان بانک به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند و  پرسشنامه‌های مهارت‌های ارتباطی جرابک (2004)، مقیاس مسئولیت پذیریCPI، تنظیم هیجانی گراس وجان(2003) و  سلامت‌روانGHQ-28 را تکمیل نموده‌اند. تجزیه و تحلیل داده‌هابااستفادهازآماره‌‌های ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام صورت گرفت.یافته­ها: مهارتهای‌ارتباطی(درک پیام کلامی و غیر کلامی، تنظیم عواطف و قاطعیت) با سلامت‌روان رابطه مثبت معنادار دارند و مهارتهای ارتباطی (گوش دادن و بینش در ارتباط) با سلامت‌روان رابطه منفی دارند. بین مسئولیت‌پذیری با سلامت‌روان همبستگی مثبت معنی‌دار وجود دارد؛ ارزیابی مجدد و سرکوبی از مولفه های تنظیم هیجانی  با سلامت‌روان رابطه منفی دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که ارزیابی مجدد به صورت منفی و معنادار و مسئولیت پذیری، درک پیام و قاطعیت به صورت مثبت و معنادار می­توانند سلامت‌روان را پیش‌بینی کنند. نتایج نشان داد که آموزش مهارت­های ارتباطی و شناخت هیجانات و آموزش شیوه های مدیریت آن، می تواند باعث افزایش سلامت­روان کارکنان و در نتیجه کارآمدی بالاتر سازمان گردد.  

عنوان مقاله [English]

Relation Ship Between Communication Skills, Responsibility and Emotional Regulation with Mental Health at the Empeloee of Melli Bank

نویسندگان [English]

  • Ahya Hasirchaman 1
  • Iraj Shakerinia 2
  • Abbas Sadeghi 3
1 psychology
2 Assistant Professor of Guilan University, Human Sciences and literature College
3 Associate Professor of Guilan University, Human Sciences and literature College
چکیده [English]

Abstract
Aim: this research is about the relationship between communication skills, Responsibility and Emotional Regulation with Mental Health at the Employee of Melli Bank.
Methods: Study population included all the employee of Melli bank in Bandar Anzali city(134). The study sample consisted of 97 subject were selected by random cluster sampling and Then they were administered Communication Skills Questionnaire (Jerabek,2004), CPI-Re Questionnaire, Emotion Regulation Questionnaire Gross & John (2003) and Mental Health Questionnaire (GHQ-28). The data were analyzed using Pearson correlational coefficient, stepwise regression analysis, independent t test, and one-way analysis of variance.
Results: The result show that communication skills(understanding verbal and nonverbal message, emotion regulation and assertiveness) was positively associated with mental health and communication skills( listening and being aware of communication) was negatively associated with mental health. between Responsibility with Mental Health, reappraisal and suppression as Emotional Regulation components had negatively associated with mental health.
Conclusion: The result of the research showed that although reappraisal is significantly negatively related to mental health prediction; Responsibility, understanding verbal and nonverbal message, and assertiveness are significantly positively related to predict Mental Health. Based on the findings of the study, communication skills training, emotion recognition, and teaching their dispensation management lead to increase employees' health and make higher efficiency organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:"Communication Skills"- "Responsibility"-"Emotional Regulation"-" Mental Health"