نقش نظارت توهین‌آمیز بر تنش شغلی و انحراف کارکنان بانک‌های منتخب شهرستان نجف‌آباد با نقش میانجی خودتنظیمی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی نقش نظارت توهین‌آمیز بر تنش شغلی و انحراف کاری کارکنان بانک‌های منتخب شهرستان نجف‌آباد با نقش میانجی خود تنظیمی است. روش: جامعه آماری پژوهش شامل 435 نفر از کارکنان بانک‌های منتخب شهرستان نجف‌آباد می‌باشد که براساس جدول مورگان نمونه‌ای به حجم 217 نفر به شیوه تصادفی در دسترس از بین آنان انتخاب شده‌اند. برای سنجش متغیرهای پژوهش نیز از پرسشنامه‌های؛ نظارت توهین‌آمیز تپر (2000)، خودتنظیمی تنگنی و همکاران (2004)، تنش شغلی هاوس و ریزو (1972) و انحراف کاری بنت و رابینسون (2000) استفاده شد. پایایی پرسشنامه‌ها با روش آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد تائید قرار گرفت. در تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم افزار pls استفاده شده است. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که نظارت توهین‌آمیز بر انحراف کاری کارکنان تاثیرگذار است. همچنین نظارت توهین‌آمیز به‌طور غیرمستقیم  و از طریق خودتنظیمی بر تنش شغلی کارکنان تاثیرگذار می باشد که نشان دهنده نقش میانجی خودتنظیمی است. نتیجه‌گیری: نظارت توهین‌آمیز یکی از عوامل افزایش دهنده تنش و انحراف در کارکنان قلمداد می شود. زمانی کارکنان می‌توانند خود را از تنش یا انحراف کاری مصون نگه دارند که مهارت‌های خود تنظیمی را کسب کرده باشند. از آنجایی که نقش میانجی خود تنظیمی مورد تایید قرار گرفته است، از این‌رو کارکنان می‌توانند با بهره‌گیری از خود تنظیمی اثرات مخرب نظارت توهین‌آمیز را کاهش دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of abusive supervision on job tension and employees deviance of selected banks in Najafabad city, mediation by self-regulation role

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hakkak
  • raziyeh montazeri najafabadi
Faculty of Management and Economics, Lorestan University, Khorramabad, Iran.
چکیده [English]

Aim: The purpose of this study was to investigate the effect of abusive supervision on job tension and deviance among employees of selected banks in Najaf Abad city with their self-regulatory mediator role.
Methodes: The statistical population of the study is 435 employees from selected banks in Najafabad city. They was selected randomly based on the Morgan table, a sample of 217 people from among them. To measure the variables of the research, Tepper’s (2000) abusive supervision questionnaire and Tangney’s (2008) self-regulation questionnaire, House and Rizzo’s (1972) job tension questionnaire and Bennett and Robinson’s (2000) job devince questionnaire were used. Reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha. Structural equation modeling and PLS software were used to analyze the data.
Results: The results of the research showed that abusive supervision has an effect on employee deviation. Also, abusive supervision is indirectly affected on job tension by employee self-regulation.
Conclusion: abusive supervision is one of the factors that increase tension and deviation in the employees. Employees can protect themselves from tensions or deviations when have acquired self-regulation skills. Therefore, employees can use self-regulation to reduce abusive supervision destructive effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • job deviance
  • job tension
  • self-regulation
  • abusive supervision