بررسی روابط ساختاری خودتنظیمی شناختی و بهزیستی شغلی با میانجیگری فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در معلمان دوره متوسطه دوم شهر ارومیه در سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۷

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

2 گروه روانشناسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی روابط ساختاری خود تنظیمی شناختی و بهزیستی شغلی با نقش میانجی فرسودگی ‌شغلی و رضایت شغلی معلّمان مقطع متوسطه دوم بود. روش: نوع پژوهش توصیفی، همبستگی و در قالب مدلسازی روابط ساختاری بود. جامعه پژوهشی شامل ۸۳۷ نفر از معلّمان مرد و زن شاغل در مدارس دولتی دوره دوم متوسطه در ارومیه در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ بود که از بین آنان ۲۰۴ نفر به روش نمونه‌ گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای به دست آمد. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه‌ های بهزیستی شغلی شولتز (۲۰۰۸)، خود تنظیمی شناختی مترن و باوئر (۲۰۱۴)، پرسشنامه فرسودگی‌ ماسلاچ – نظرسنجی معلّمان (۱۹۸۶)، شاخص رضایت شغلی جاج، لاکه، دورهام و کلوگر (۱۹۹۸)، مقیاس رضایت معلّم لیم‌هو و تانگ‌آو(۲۰۰۶) بودند. داده‌های پژوهش با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS-22 و AMOS-22 و به روش مدلسازی معادله ساختاری تحلیل شد. یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از غیرمعناداری اثر مستقیم خود تنظیمی‌ شناختی (۰۹/۰=β، ۳۹۸/۰p=) و معناداری اثر غیرمستقیم آن بر بهزیستی ‌شغلی و  تأیید مدل بعد از اصلاح آن بود (۹۰/۰= GFI، ۹۰/۰= CFI، ۰۸/۰= RMSEA / ۶۴/۰=PNFI، ۷۶/۰= PRATIO، ۷۷/۰=  ). نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان نتیجه گرفت که خود تنظیمی شناختی بواسطه کاهش فرسودگی شغلی و افزایش رضایت شغلی بر بهبود بهزیستی شغلی معلّمان اثر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Structural Relationships of Cognitive Self-regulation and Occupational Wellbeing in Secondary HighSchool Teachers: Job- Burnout and Job- Satisfaction

نویسندگان [English]

  • Sheler Abkhiz 1
  • Farzaneh Michaeli Manee 2
1 Department of Educational Psychology, Urmia University, Urmia, Iran.
2 Department of Psychology, Urmia University, Urmia, Iran.
چکیده [English]

The purpose of the current research was the study of the structural relationships of cognitive self-regulation and occupational-wellbeing with mediators job-burnout and job-satisfaction in secondary high- school teachers. The research was descriptive and correlation- design. The Society included male and female teachers were teaching in the secondary highschools in 2017-2018 academic year (N=837). The sample was selected through multistage cluster sampling (n=204). The used tests were Matern and Bauer (2014) Cognitive Self-Regulation, Shultz (2008) ccupational well-being, Maslach and Jackson (1986) Job-Burnout and, Judge, Locke, Durham, Kluger (1998) Job- Satisfaction, Lim-Ho & Tung-Au (2006) Teacher Job-Satisfaction. In order to analyse structural equations modeling method and SPSS-22 and AMOS-22 were used. The results showed insignificant direct path of the cognitive self-regulation to the occupational well-being (β= 0/09, α= 0/398), significant indirect effect of cognitive self-regulation on the occupational well-being and improved general fit indices of proposal theoretical model and the coefficient of determination by correcting the model (GFI=0/90، CFI=0/90، RMSEA=0/08/ PNFI=0/64، PRATIO=0/76, R^2 =0/77). It is concluded that Considering that cognitive self-regulation is learnable in short interventions, improving occupational well-being of teachers with decreasing in the job-burnout and increasing in the job-satisfaction is feasible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • occupational-wellbeing- cognitive self-regulation- job-satisfaction- job-burnout- teachers