مدل یابی روابط رهبری اخلاقی با مسؤولیت پذیری و پاسخگویی با تاکید بر جو اخلاقی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه ارومیه، ایران.

2 گروه مدیریت آموزش عالی، دانشگاه ارومیه، ایران.

چکیده

هدف:پژوهش حاضر با هدف بررسی روابط رهبری اخلاقی با مسؤولیت پذیری و پاسخگویی با تاکید بر جو اخلاقی انجام شد.روش:پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوۀ گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان ستادی دانشگاه ارومیه بود که از میان آنها 217 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استاندارد استفاده شد. داده ها با روش مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل گردید.یافته ها: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که رهبری اخلاقی بر مسئولیت پذیری اجتماعی، پاسخگویی فردی و جو اخلاقی اثر مستقیم و مثبت دارد. همچنین جو اخلاقی برمسئولیت پذیری اجتماعی و پاسخگویی فردی اثر مستقیم و مثبت دارد. در عین حال رهبری اخلاقی با میانجیگری جو اخلاقی بر مسئولیت پذیری اجتماعی و پاسخگویی فردی اثر غیر مستقیم و مثبت دارد. نتیجه گیری: با توجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت که رهبری اخلاقی بیشترین ارتباط را با جو اخلاقی دارد. همچنین با تایید نقش میانجی جو اخلاقی، رهبری اخلاقی دارای اثر غیر مستقیم، مثبت و معنی دار بر پاسخگویی فردی و مسئولیت پذیری اجتماعی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the relationship of ethical leadership with responsibility and accountability with an emphasis on ethical atmosphere

نویسندگان [English]

  • mohammad hassani 1
  • mahdi najjari 1
  • hassan roshani ali benasi 2
1 Professor, Faculty Member of Urmia University
2 . Ph.D. student of higher education management, Urmia University
چکیده [English]

Aim: The purpose of this study was to investigate ethical leadership relationships with responsibility and accountability with an emphasis on ethical atmosphere.
Method: The present research is applied in terms of purpose, and in terms of data collection, it is descriptive and correlational. The statistical population of this research included all staff members of Urmia University, that among them 217 person were selected by simple random sampling method as the research sample. A standard questionnaire was used to collect data. Data were analyzed using structural equation modeling.
Results: The results of statistical analysis showed that moral leadership has a direct and positive effect on social responsibility, individual responsiveness and ethical climate. Also, the ethical climate has a direct and positive effect on social responsibility and individual accountability. At the same time, ethical leadership by mediating moral atmosphere has an indirect and positive effect on social accountability and individual accountability.
Conclusion: According to the findings, it can be concluded that ethical leadership has the most relevance to the ethical atmosphere. Also, by confirming the role of mediator of ethical atmosphere, ethical leadership has an indirect, positive, and meaningful effect on individual accountability and social responsibility

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accountability
  • Effectiveness
  • Ethical Leadership
  • Ethical atmosphere
  • Rresponsibility