شناسایی و ارزیابی پیش‌آیندها و پیامدهای خودکارآمدی مدیران با نقش رهبری همنوا در سازمان‌های دانش‌بنیان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت دولتی، گرایش منابع انسانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

خودکارآمدی به عنوان یکی از مهم‌ترین مکانیسم‌های نفوذ بر خود و یکی از سازه‌ها‌ی مهم رفتار سازمانی مثبت‌گرا، علی‌رغم قدمت و گستردگی پژوهشی در روانشناسی، در حوزه‎ی مسایل سازمانی و خصوصاً برای رکن مدیران در سازمان کمتر مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. هدف از این پژوهشِ ترکیبی در مرحله‌ی نخست، که با راهبرد پژوهش کیفی انجام شد، شناسایی مؤلفه‌ها و ابعاد خودکارآمدی مدیرانِ سازمان‌های دانش‌بنیان و عوامل مؤثر بر آن، و نیز پیامدهای سازمانی و تأثیر آن بر خودکارآمدی جمعی کارکنان، است. این امر با استفاده از سه مرحله‌ی کد گذاری و با کمک نرم‌افزار تحیل کیفی اطلس، صورت پذیرفت. همچنین مقوله‌ای مهم و مؤثر بر خودکارآمدی افراد در سازمان با عنوان رهبری همنوا، که ایجاد خوش‌بینی کرده و با افراد همدلی و شفقت دارد، شناسایی و مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله‌ی دوّم، که کمّی است، روابط عناصر الگوی اکتشافی در قالب دو مدل اندازه‌گیری و معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و AMOS مورد آزمون،قرار گرفت. بدین منظور پرسشنامه‌ای محقق ساخته میان 204 نفر از مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان به عنوان نمونه توزیع و جمع‌آوری گردید. نتایج آزمون کمّی بیانگر تأیید تمام فرضیات و نیز اعتبار کافی مدل مفهومی پژوهش بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and assessment of Effective Factors and consequences of managers' self-efficacy with resonant leadership role in knowledge-based organizations

نویسندگان [English]

  • saeed abesy 1
  • mohammad taghi ghandehari 2
  • hasan alvedari 1
  • mohammad javad hozoori 1
1 Department of Public Administration, Payame Noor University, Tehran, Iran.
2 Department of Public Management, Human Resources, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Self-efficacy as one of the most important mechanisms of influence on one's own and one of the most important constructs of positive organizational behavior has been studied less in the field of organizational issues. The aim of this combined research in the first stage, with qualitative research strategy, identifies the components and dimensions of self-efficacy of the managers of knowledge-based organizations and its influential factors, as well as the implications and its impact on collective self-efficacy of employees. This has been done using three coding steps and with the help of the Atlas Quality Assurance Software. Also, the role of important and effective categories on the self-efficacy as the resonant leadership is considered. In the second stage, the relationships of exploration pattern elements in the form of two models of measurement and structural equations have been quantitatively tested using SPSS and AMOS software. For this purpose, a researcher-made questionnaire was distributed among 204 managers of research companies of Isfahan science and technology town. The results of the test represent the confirmation of all the hypotheses as well as the adequacy of the conceptual model of the research.