رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره‌وری سازمانی با نقش متغیر میانجی توانمندسازی و استرس شغلی(موردمطالعه: کارکنان دانشگاه شهید بهشتی)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت فناوری اطلاعات، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران

2 گروه مدیریت فناوری اطلاعات، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی ومهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

پژوهش حاضر باهدف تعیین رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره‌ وری سازمانی با میانجی­گری توانمند سازی کارکنان و استرس شغلی (موردمطالعه: کارکنان دانشگاه شهید بهشتی) انجام شد. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. از جامعه آماری کارکنان دانشگاه شهید بهشتی که 1187 نفر بود؛ گروه نمونه مشتمل بر 272 نفر به‌صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. از مقیاس بهره­وری هرسی و گلداسمیت (1980)، استرس شغلی (مؤسسه سلامت و ایمنی انگلستان،1990) و توانمند سازی اسپریتزر (1995) جهت گردآوری داده ­ها استفاده شد. تجزیه‌ وتحلیل داده‌ها با استفاده از روش معادلات ساختاری انجام شد. نتایج نشان داد ICT به‌ تنهایی و همچنین ICT با میانجی‌گری توانمندسازی موجب بهره‌ وری سازمانی می‌شود. ICT با در نظر گرفتن عامل واسطه‌ای استرس شغلی نیز موجب کاهش بهره‌ وری سازمانی می‌شود پیشنهاد می‌شود به منظور افزایش بهره‌ وری در سازمان مورد مطالعه سیستم‌های پشتیبانی از تصمیمو سیستم‌های اطلاعات اجراییایجاد و استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship of Information and Communication Technology (ICT) on Organizational Productivity with the Role of Mediating Empowerment and Job Stress (Case Study: Shahid Beheshti University Staff

نویسندگان [English]

  • zahra bakhshali 1
  • S.A. Amin Mousavi 2
  • jalal Rezaeenour 3
1 MSc Student in Information Technology Management. College of Management and Economics. Tehran Science and Research Branch. Islamic Azad University. Tehran. Iran.
2 Assistant Professor of Information Technology Management Department. College of Management and Economics. Tehran Science and Research Branch. Islamic Azad University. Tehran. Iran.
3 Associate Professor, Department of Industrial Engineering, College of Engineering, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

Abstract
The purpose of this study was to determine the relationship between information and communication technology (ICT) on organizational productivity by mediating employees empowerment and job stress (Case study: Shahid Beheshti University staff). The research method is descriptive and correlational. The statistical population of the staff of Shahid Beheshti University, which was 1187, was sampled consisting of 272 people who were randomly selected. The productivity scale of Hersey and Goldsmith (1980), occupational stress (UK Health and Safety Institute, 1990) and Spritzer Empowerment (1995) were used to collect data. Data analysis was performed using structural equation method. The results show that ICT alone as well as ICT through empowerment mediation leads to organizational productivity. ICT, taking into account the intermediary of occupational stress, also reduces organizational productivity. It is suggested that, in order to increase productivity in the organization, decision support systems and executive information systems create and use To be.

Keywords: Job Stress, Organizational Productivity, Empowerment, Information and Communication Technology

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Stress- Organizational Productivity- Empowerment- Information and Communication Technology