ارائه مدلی برای ارتقاء سطح تعهد سازمانی رؤسا و مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی براساس الگوهای رهبری ، سبک های شناختی و منابع کنترل

مهدی کلانتری

چکیده


چکیده :

هدف پژوهش حاضر، ارائه مدلی برای ارتقاء سطح تعهد سازمانی رؤسا و مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی می باشد . روش تحقیق بر پایه مفروضه های تحقیقات همبستگی و با اجرای پرسشنامه های سبک شناختی (CSI) ، منبع کنترل (راتر ،1978) ، تعهد سازمانی (ماودی و همکاران ،1979) ، و پرسشنامه محقق ساخته الگوهای رهبری روی 198 نفر به عنوان نمونه آماری از رؤسا و مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی که با روش تصادفی چند مرحله ای انتخاب شده بودند ، اطلاعات لازم جمع آوری شد . بطور کلی ، نتایج رگرسیون چندگانه نشان می دهد که براساس الگوهای رهبری ، سبک های شناختی و منابع کنترل می توان مدلی را برای پیش بینی و ارتقای سطح تعهد سازمانی ارائه کرد . نتایج تحلیل مسیر نیز حاکی از ارتباط مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای یاد شده با تعهد سازمانی است. و ضرایب بتا نشان داد که متغیرهای منبع کنترل درونی ، منبع کنترل بیرونی و سبک رهبری دیوان سالاری منفی ولی متغیرهای سبک تفکر تحلیلی (05/0>P و 565/0= β) ، منبع کنترل درونی (05/0>P و 361/0 - = β) ، سبک رهبری سیاسی (05/0>P و 244/0= β) و سبک رهبری مشارکتی (05/0>P و 239/0= β) معنی دار بوده و می توانند پیش بینی کننده سطح تعهد سازمانی رؤسا و مدیران باشد .

 

 

 

 


واژگان کلیدی


سبک های رهبری ، سبک های شناختی ، منابع کنترل ، تعهد سازمانی

تمام متن:

PDF

منابع و مآخذ مقاله


منابع

الف . فارسی

بیرن بائوم رابرت ، (1383) ؛ دانشگاه ها چگونه کار می کنند ، ترجمه حمیدرضا آراسته ، تهران : مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.

آراسته، حمیررضا.(1387). ضرورت بکارگیری شیوه های نوین رهبری در میان رئیسان دانشگاه های کشور. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 50، 1-17.

حسین مرادی نرگس ، (1383) ؛ دانشگاه کارآفرین رویکردی نوین در مدیریت دانشگاه ها ، مجموعه مقالات همایش آموزش عالی و توسعه پایدار ، تهران : مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ، انجمن آموزش عالی ایران ، ص506-488 .

نورشاهی، نسرین و یمنی دوزی سرخابی، محمد (1385). بررسی رابطه سبک شناختی و سبک رهبری در میان روسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 41، 36-17.

میرهاشمی، مالک.(1386). پیش بینی تعهد سازمانی اعضای هیات علمی بر اساس ادارک آنان از محیط کار. فصلنامه دانش و پژوهش. 31، 131-153.

ب . انگلیسی

Allinson Christopher W. Hayes John (2006) ; The cognitive style index. A Measure of Intuition – Analysis for Organizational Research. Journal of Management Studies No 33: Issue 1, pp. 119-135 .

Awamleh, Nail A.H.K. (2006). Organizational commitment of civil service managers in jordan : A field study . Journal of Management Development , Vol.15 , No5 , 65-74 .

Hrebiniak, L.G. and Alutto, J.A. (2009) . Personal and role – related factors in the development of organizational commitment. Administrative Science Quarterly, Vol . 17 , 555-72 .

Mercy Mtegha Corothy (2005) ; An exploration of Faculty and Academic Leader’s perception of Leadership Styles in Malawian Higher Education Institution a Dissertation for Degree of Doctor of Philosophy Illinois state university .

Rafferly Alannahe & Griffin Mark A. (2004); Dimensions of transformational leadership : Conceptual and Empirical Extensions the leadership Quarterly No 15 , pp. 329-354 .

Sawry, L.K., and Syme P.D. (2010) . Organizational commitment and hospital pharmacists. Journal of Management Development, Vol. 15 No. 1, 14-22 .

Stevens, J.M., Beyer, J.M., and Trice, H.M. (2008) . Assessing personal, role, and organizational predictors of managerial commitment. Academy of Management Journal, 21, 380-396 .

Vroom, V. (2007) . Ego involvement, job satisfaction, and job performance. Personal Psychology, 15 , 159-177 .


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.