palette
ابعاد و مولفه های هویت شغلی؛ ارائه الگوی سنجش

چکیده

چکیده

هویت در پی کشف این نکته است که چرا فرد خود را متعلق به یک گروه می داند و با دیگر گروه های اجتماعی احساس قرابتی ندارد و گاهی خود را کاملا متمایز و حتی مخالف آنها می داند. پاسخی که انسان برای این سوال می یابد باعث می شود تا او خود را در گروه های متفاوت اجتماعی با مرز بندی های گاه پررنگ و گاه کم رنگ دسته بندی کند. یکی از این هویتهای اجتماعی، هویت شغلی است. در این پژوهش با استفاده از نظریه هویت اجتماعی تاجفل و نظریه هویت شغلی لاندن تلاش شده است تا مدلی برای ارزیابی هویت شغلی افراد شاغل در ایران تدوین شود. بر همین اساس دو نظریه با توجه به مشخصه ها و ویژگی های اجتماعی و بومی کشور مورد بازنگری قرار گرفته و تلفیق شده است.روش تحقیق روش پیمایش و به لحاظ زمانی از تحقیقات مقطعی است. جامعه آماری تحقیق شاغلین بالای 18 سال مراکز استانهای تهران، فارس، مركزي، گلستان، زنجان و اردبيل و یکی از روستاهای نزدیک به آنها را در بر می گرفته است. و حجم نمونه مورد تحقیق 1676 نفر بوده و نمونه گیری به صورت خوشه­ای چند مرحله­ای انجام شده است.بر اساس نتایج تحقیق چهار عامل «اهمیت شغل»، «تعهد فرد به شغل»، «دلبستگی و وابستگی عاطفی به شغل» و «جهت­گیری حرفه­ای فرد در شغل» به عنوان مولفه­های هویت شغلی شناسایی شدند که شاخص اهمیت شغل برای فرد با بار عاملی 0.654 بیشترین تاثیر را در میان ابعاد هویت شغلی دارد و شاخصهای «تعهد فرد به شغل»، «جهت­گیری حرفه­ای فرد» و «دلبستگی و وابستگی به شغل» به ترتیب در رتبه های بعدی هستند.

واژگان کلیدی
ابعاد و مولفه ها، ایران. هویت شغلی

منابع و مآخذ مقاله

منابع و ماخذ:

• تخت طاقديس، محمدرضا (1374)، آزمون مدل هاكمن-الدهام در پالايشگاه اصفهان، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه اصفهان

• توسلی، غلامعباس (1375) جامعه شناسی کار و شغل، تهران : انتشارات سمت

• ثريا پيري(1379) "علوم اداري و مديريت بررسي رابطه بين ويژگيهاي شغل با ميزان انگيزش كاركنان در دانشگاه علوم پزشكي زاهدان"، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي

• دوران، بهزاد (1387)، هویت اجتماعی رویکردها و نظریه ها، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی

• رستگار خالد، امير(1382) نگرش هاي شغلي و سطوح نيازي به مثابه منابعي براي هدايت شغلي نوجوانان، اولين همايش اشتغال و نظام آموزش عالي كشور

• شکرکن، حسین (1375) بررسی رابطه خصوصیات شخصی ویژگیهای شغلی با تعهدات سازمانی در کارکنان مناطق پنج گانه شهرداری شهر اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، رشته روانشناسی

• شهرآرای، مهرناز؛ بهشته عبدی (1381) رابطه بین وضعیتهای شغلی و جنس با ترس از موفقیت در دانشجویان رشته های فنی و مهندسی، مجله علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره سوم، سال نهم، شماره های 3 و 4 صص 64-43

• طالب پور، مهدي و فرشاد امامي(1384) بررسي ارتباط تعهد سازماني و دلبستگي شغلي و مقايسه آن بين دبيران تربيت بدني مرد آموزشگاههاي نواحي هفت گانه مشهد، پژوهش در علوم ورزشي، شماره دوازدهم

• قاسمی، فرزانه (1383)، مراتب و مولفه های هویت، مبانی نظری هویت و بحران هویت، به کوشش علی اکبر علیخانی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی

• گرینت، کیت (1372) زمینه جامعه شناسی کار، ترجمه پرویز صالحی، تهران: انتنشارات مازیار

• لاريجاني و همكاران (1385) پيامدهاي ارزشيابي عملكرد و رابطه آن با انگيزش شغلي ازديدگاه پرستاران شاغل، مجله دانشكده پرستاري و مامايي ، دانشگاه علوم پزشكي تهران(حيات) دوره 13، شماره 4

• لطف آبادی، حسین (1381)، بررسي ويژگيهاي هويت و مهارتهاي تحصيلي و شغلي نوجوانان و جوانان 14 تا 25 ساله مشهد و آمادگي‌هاي آنان براي ورود به زندگي شغلي بزرگسالي "مؤسسه كار و تأمين اجتماعي

• مشهدی فراهانی (1384) رابطه هویت شغلی با رضایتمندی روانی پرستاران با توجه به جنس و سابقه کار، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

• معیدفر، سعید (1380) بررسی اخلاق کار و عوامل فردی و اجتماعی موثر بر آن، تهران: موسسه کار و تامین اجتماعی

• نصرآبادي ، بختيار و همكاران (1388) بررسي رابطه بين ماهيت شغل و رضايت شغلي، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه اصفهان

• Dublin, R. (1956). Industrial workers ' world: A study of the central life interests of industrial workers. Social Problems, 3, 131-142.

• Ellemers, N. (1993). The influence of socio-structural variables on identity enhancement strategies. European Review of Social Psychology, 4, 27-57.

• Erikson, E. H. (1970). Autobiographic notes on the identity crisis. Daedalus, 99, 131-142.

• Ishikawa, A. (2007). Work identity in the Japanese context: Stereotype and reality. In A. Brown, S. Kitpal, & F. Rauner (Eds.), Identities at Work Dordrecht: Springer.

• J. Melgosa (1987) Development and validation of the occupational identity scale, J Adolesc, 10(4):385-97.

• Judge T. A., Cable D. M., Boudreau, J. W., & Bretz, RD. Jr. (1995). An empirical investigation of the predictors of executive career success, Personal Psychology, 48, 485-519.

• London, M. (1983). Toward a theory of career motivation. Academy of Management Review, 8(4), 620-630.

• Marcia , J(1993) Ego identity status Approch to Ego Identity. In J. marcia , A watermen, D.R.matheson, S. Archer, , J Orlofsky (Eds). Ego identity A hand book for psychosocial , research (pp3.21)

• Marcia, J.E (1966) Development and Validation of ego identity status. Journal of personality and social psychology 3,551-80

• Netting, E. Ellen; Williams, Frank G(1996) Health & Social Work, Aug96, Vol. 21 Issue 3, p216, 9p

• Paullay, 1., Alliger, G., & Stone-Romero, E. (1994). Construct validation of two instruments designed to measure job involvement and work centrality. Journal of Applied Psychology, 79(2), 224-228.

• Szigethy, Eva; Bajaj, Ashish (1996)Psychiatry's professional identity in the era of managed care, JAMA: Journal of the American Medical Association, 10/23/96, Vol. 276 Issue 16, p1284C, 2/3p

• Thomson, Alan (1997)Shift in professional identity, Times Higher Education Supplement, 07/25/97 Issue 1290, p5, 1/5p

• Wallace, J. E. (1999). Work-to-nonwork conflict among married male and female lawyers. Journal of Organizational Behavior, 20, 797-816.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.