palette
مقایسه و رابطه خودتنظیمی هیجانی با دلزدگی و صمیمیت زناشویی در زوجین هر دو و یکی شاغل ادارات دولتی

چکیده

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین خودتنظیمی هیجانی با دلزدگی و صمیمیت زناشویی در میان زوجین یکی و هردو شاغل انجام شد. این پژوهش از نوع همبستگی و علی- مقایسه­ای است. در این پژوهش 180 زوج یکی و هردو شاغل ادارات دولتی شهر کرمانشاه به روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب و پرسشنامه­های مربوطه را تکمیل نمودند. یافته­های پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون های t مستقل، همبستگی پیرسون و رگرسیون گام­به­گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از وجود رابطه میان راهبردهای تنظیم هیجان، دلزدگی و صمیمیت زناشویی است. نتایج نشان می دهد که میانگین راهبردهای­تنظیم­هیجان، دلزدگی زناشویی و صمیمیت زناشویی در دو گروه زوجین یکی و هردو شاغل دارای تفاوت معنی­داری است، بدین صورت که زوجین هردو شاغل از راهبردهای مثبت تنظیم هیجان و صمیمیت زناشویی کمتر و راهبردهای منفی تنظیم هیجان و دلزدگی زناشویی بالاتری نسبت به زوجین یکی شاغل برخوردار می­باشند. همچنین بین راهبردهای تنظیم­هیجان و دلزدگی زناشویی، راهبردهای تنظیم­هیجان و صمیمیت زناشویی و نیز صمیمیت زناشویی و دلزدگی رابطه معنی­دار وجود دارد.

واژگان کلیدی
راهبردهای تنظیم‌هیجان‌شناختی- دلزدگی زناشویی- صمیمیت زناشویی- شاغل بودن.

منابع و مآخذ مقاله

منابع و مآخذ

• ابراهیمی، پایناز؛ ثنایی ذاکر، باقر؛ نظری، علی محمد (1390). بررسی تأثیر آموزش برنامه غنی سازی ارتباط بر افزایش صمیمیت زوج های هر دو شاغل. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان. دوره 16. ص 43-37

• احتشام زاده، پروین؛ مکوندی، بهنام؛ باقری، اشرف (1389). رابطه بخشودگی، کمال گرایی و صمیمیت با رضایت زناشویی در جانبازان و همراه آنها. یافته های نو در روانشناسی. ص 136-123

• ادیب راد، نسترن (1385). بررسی رابطه دلزدگی زناشویی و دلزدگی شغلی زنان شاغل در خدمات پرستاری. تازه ها و پژوهش های مشاوره. جلد 5. شماره 19. ص 47-35

• ادیب راد، نسترن؛ ادیب راد، مجتبی (1384). بررسی رابطه باورهای ارتباطی با دلزدگی زناشویی و مقایسه آن در زنان متقاضی طلاق و زنان خواهان ادامه زندگی مشترک. تازه ها و پژوهش های مشاوره. جلد4. شماره 13. ص 110-99

• امین آبادی، زهرا (1388). نقش میانجی تنظیم هیجان شناختی در ادراک نوجوانان از ابعاد روش های تربیتی و عملکرد تحصیلی آنها. پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد. ص 495

• اعتمادی، عذرا؛ نوری، تورج (1387). رابطه مولفه های هوش هیجانی و پیشرفت در دانشجویان. مجموعه مقالات چهارمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان. ص 541

• باغبان، ایران؛ مرادی، محمود (1382). بررسی تأثیر خانواده درمانی به روش ساختی بر کاهش تعارضات زناشویی زوج های متقاضی طلاق شهرستان اصفهان. فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی. شماره 16- ص 83- 99

• ثنایی، باقر (1379). ازدواج؛ انگیزه ها، پرتگاه ها و سلامت آن .مجله پژوهش های تربیتی دانشگاه تربیت معلم، شماره 3 و 4، ص 19- 43

• ثنایی، باقر؛ علاقه بند، ستیلا؛ هومن، (1387). مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج. تهران: انتشارات بعثت.

• حیدری، علیرضا؛ اقبال، فرشته (1390). رابطه دشواری در تنظیم هیجانی، سبک های دلبستگی و صمیمیت با رضایت زناشویی در زوجین صنایع فولاد شهر اهواز. یافته های نو در روانشناسی. ص 113-132

• عطاری، یوسفعلی؛ حسین پور، محمود؛ راهنورد، سیما (1388). اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی به شیوه برنامه ارتباطی زوجین بر کاهش دلزدگی زناشویی در زوجین. اندیشه و رفتار، دوره چهارم، شماره 14. ص 25-34

• متولی، رویا؛ ازگلی، گیتی؛ بختیاری، مریم؛ علوی مجد، حمید (1388). رضایتمندی از زندگی زناشویی و صمیمیت زوجین از زنان باردار شاغل و غیر شاغل شهر اردبیل. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. دوره 9. شماره 4. 324- 315

• نادری، فرح؛ افتخار، زهرا؛ آملا زاده، صغری (1389). رابطه ویژگی های شخصیت و روابط صمیمی همسر با دلزدگی زناشویی در همسران معتاد مرد اهواز. یافته های نو در روانشناسی. ص 78-61

• هنرپروران، نازنین؛ قادری، زهرا؛ قبادی، کبری (1390). مقایسه الگوهای ارتباط و و تعارضات زناشویی در زنان متأهل شاغل در بانک های دولتی و زنان خانه دار شهر شیراز. فصلنامه علمی- پژوهشی جامعه شناسی زنان، سال دوم، شماره 3، ص 37-43

• Bagarozzi, D.A. (2001). Enhancing intimacy in marriage. A clinician Handbook London, UK: Brunner-Rouledge, 112-123.

• Cordova, J. V., Gaee, C. B., & Warren, L. Z. (2005). Emotional skillfulness in marriage: Intimacy as a mediator of the relationship between emotional skillfulness and marital satisfaction. Journal of Social and Clinical Psychology, 24(2): 218_235.

• Dunham, S. M. (2008). Emotional skillfulness in African American marriage: Intimate safety as a mediator of the relationship between emotional skillfulness and marital satisfaction. Dissertation of Doctor of Philosophy, University of Akron.

• Hertz, R. (1991). Dual – career couples and the American dream. Journal of comparative family studies: 22, 253-274.

• Minuchin S. (2004). Family and family therapy. Translated by Sanai B. 5th ed. Tehran: Amir kabir, P. 15 & 81. {In Persian}.

• Patrick, S., Sells, J. N., Giordano, F. G. and Tollerud, T. R. (2007). Intimacy, Differentiation, and personality variables as predictors of marital satisfaction. The Family Journal, 15: 359_367.

• Sekaran, U. (1985). The paths to mental health: An exploratory study of husbands & wives in dual-career families. Journal of occupational psychology. 85, 37-129.

• Shazer SD. Keys to solution in brief Therapy. New York: Norton; 1985.

• Snyder DK. Manual for the marital satisfaction inventory revised (MSIR). Western: psychological services; 1997.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.