palette
اثر فرهنگ سازمانی و ابعاد ساختار سازمانی بر عملکرد شغلی و نوآوری: نقش واسطه ای هوش سازمانی
آسیه شاهوردی شهرکی, عبدالکاظم نیسی, اسماعیل هاشمی شیخ شبانی

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی اثر فرهنگ سازمانی و ابعاد ساختار سازمانی بر عملکرد شغلی و نوآوری با میانجی گری هوش سازمانی بود. نمونه پژوهش حاضر شامل 430 نفر از کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان بود که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه های فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، عملکرد شغلی و نوآوری و مقیاس هوش سازمانی استفاده گردید. ارزیابی الگوی پیشنهادی از طریق الگویابی معادلات ساختاری (SEM) و با استفاده از نرم افزار AMOS ویراست 18و SPSS ویراست 18 انجام گرفت. روابط واسطه ای در الگوی پیشنهادی با استفاده از روش بوت استراپ آزموده شدند. طبق نتایج حاصل الگوی پیشنهادی از برازش خوبی با داده ها برخوردار بود. یافته ها نشان دادند که فرهنگ سازمانی هم به طور مستقیم و هم به طور غیر مستقیم از طریق هوش سازمانی باعث افزایش نوآوری و عملکرد شغلی می شود. همچنین متمرکز سازی فقط به طور غیرمستقیم از طریق هوش سازمانی باعث کاهش نوآوری و عملکرد شغلی می شود. از سوی دیگر رسمیت و پیچیدگی نه به طور مستقیم و نه به طور غیرمستقیم بر نوآوری و عملکرد شغلی اثر ندارند.
واژگان کلیدی
عملکرد شغلی - هوش سازمانی-فرهنگ سازمانی-نوآوری-ساختار سازمانی

منابع و مآخذ مقاله

ابزری، مهدی؛ ستاری قهفرخی، مهدی (۱۳۸۶".(رابطه هوش سازمانی با فرهنگ سازمانی در شرکت مبارکه فولاد اصفهان". مجموعه مقالات کنفرانس بين المللی مديريت دانش. ستاری قهفرخی، مهدی (۱۳۸۵".(بررسی رابطه هوش سازمانی و فرهنگ سازمانی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان".پايان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان. کردنائيچ، اسداله؛ مقيمی، سيد محمد؛ قناتی، سوسن؛ يزدانی، حميدرضا (۱۳۸۸".(بررسی رابطه بين عناصر ساختار سازمانی و فرهنگ کارآفرينانه در دانشگاه تهران". نشريه مديريت دولتی، دوره ۱، شماره ۳ ،پاييز و زمستان ۸۸ ،از صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۴. مختاری، مرضيه (۱۳۸۶" .(بررسی رابطه بين هوش سازمانی و هوش اخلاقی در اعضای هيئت علمی دانشگاه اصفهان". پايان نامه دکترای مديريت آموزشی. دانشگاه اصفهان،دانشکده ی علوم تربيتی و روانشناسی

نظری، سيف اله (۱۳۸۲" .(بررسی رابطه بين ساختار سازمانی با فرسودگی شغلی دبيران متوسطه شهرکرد". پايان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی. دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی ترابی کيا، هايده؛ پرداختچی، حسن (۱۳۸۰".(پژوهش در خصوص ارتباط فرهنگ سازمانی و رضايت شغلی اعضای هيأت علمی دانشگاه تهران". فصلنامه علمی – پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا، سال يازدهم، شماره ۳۹ ،پاييز ۸۰. آمابيل ترزا (۱۹۹۸".(خلاقيت را چگونه از بين ببريم".ترجمه حسين حسينيان ذرنقی، مجله تدبير، شماره .۱۰۳ اميدی، عليرضا؛ حميدی، مهرزاد؛ خبيری، محمد؛ صفری، سمانه (۱۳۸۶".(ارتباط بين ساختار سازمانی و نوآوری مديران ستادی سازمان تربيت بدنی". نشريه حرکت، شماره ۳۳ ،پاييز ۱۳۸۶. دفت، ريچارد ال (۱۹۹۷".(مبانی تئوری سازمان و طراحی ساختار" ترجمه سيد محمد اعرابی و علی پارسائيان (۱۳۷۴ .(جلد اول، تهران: انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش های فرهنگی. رابينز، استيفن (۱۹۸۸" .(مديريت رفتار سازمانی". ترجمه علی پارسائيان و سيد محمد اعرابی(۱۳۷۹،( چاپ اول،تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی. مالکی، نسرين (۱۳۸۶ ".(بررسی ميزان نوآوری شغلی در بيمارستان تأمين اجتماعی زاهدان". پايان نامه کارشناسی ارشد مديريت آموزشی. دانشگاه تهران. ارشدی ، نسرين (۱۳۸۶ .(طراحی و آزمون الگويی از پيشايندها و پيامدهای مهم انگيزش شغلی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خيز جنوب – منطقه اهواز . پايان نامه دکتری روانشناسی صنعتی و سازمانی ، دانشگاه شهيد چمران اهواز . اميدی، عليرضا؛ حميدی، مهرزاد؛ خبيری، محمد؛ صفری، سمانه(۱۳۸۶".(ارتباط بين ساختار سازمانی و نوآوری مديران ستادی سازمان تربيت بدنی". نشريه حرکت، شماره ۳۳ ،پاييز ۱۳۸۶. خدادادی، محمد رسول (۱۳۸۶".(رابطه هوش سازمانی با فرهنگ سازمانی در ادارات تربيت بدنی استان آذربايجان شرقی". پايان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اروميه. خوشکام، ليلا (۱۳۸۶" .(بررسی ميزان رابطه آموزشهای IT با متغيرهای تعهد سازمانی، خشنودی شغلی، دلبستگی شغلی، ميل ماندن در شغل و عملکرد شغلی با کنترل متغيرهای سن، سابقه کاری، تحصيلات، پست سازمانی و جنسيت در سازمان آب و برق خوزستان". پايان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی. دانشگاه شهيد چمران، دانشکده علوم تربيتی طوسی، محمدعلی (۱۳۸۱" .(فرهنگ سازمانی". چاپ سوم، تهران: انتشارات مرکز آموزش دولتی.

Albrecht‚ karl. (2003)."The power of minds at work: organizational intelligence in action".Amacom‚Vol:4‚ No: 2‚ pp:83-135. Angel Resto. (2009). "Organizational intelligence: Attitude and habits of Hispanic enter preneurs in the process of decision making and business performance".

Dissertaion submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of philosophy Arad, S., Hanson, M. A. & Schneider, R. J.(1997). "A frame work for the study of relationships between organizational characteristics and organizational innovation". Journal of Creative behavior.V (31), PP(42-58). Ercetin‚ S. Sule.‚ Payram‚ Cetin.‚ Nihan‚ Dotas. (2007). Multi- Dimensional Organizational Intelligence. Worid Applied Sciences Journal‚ 2(3)‚151-157. Farias Lopes. Daniel. (2009). Proposta de instrument to para analise de intelligencia organizacional. Mestrada of phd. Universida de catolica de brasilia. Flynn‚ B. B.‚ Schroeder‚ R. G.‚ Sakakibara‚ S.‚(1994)."A framework for quality management research and associated measurement instrument". Journal of operation management. 11(4)‚ 339-366. Gary‚ A. Kreps.‚ Russell‚ R. Pynes. (1973). OI: Its Conceptual and Empirical Utility. Retrieved from sit of: University of Delaware Disaster Research Center. Gottschalk, Petter. (2008). Organizational structure as predictor of intelligence strategy implementation in policing. International Journal of Law, Crime and Justice, vol 36(3), pp: 184-195. Glynn, Mary Ann. (1996). Innovation Genius: A Framework for Relating Individual and Organizational Intelligence to Innovation. Academy of Management Review, vol. 21‚ pp.108-111. Halal‚ E. W. (1997). OI: What Is It and How Can Managers Use It. Retrieved from: www. Strategy -business.com Jung‚Younghan. (2009). An Approach to Organizational Intelligence within the Construction Process. Published by: Virgiana tech. Matheson‚ D. & Matheson‚ J(1998)."The smart organization: creating value through strategy. CRC Boston: Harvard business school press. Schwaninger, M. (2001). "Intelligent organizations: at integrative framework". Jhon wiley and sons, Itd. Simic‚ Ivan. (2005). "organizational learning as a component of organizational intelligence ". Information and marketing aspects of the economichally. University of national and world Economy. Reterived 2007from: http://unwe.acad.bg/. Falleta‚ Salvatore. (2009). Organizational Diagnotistic Models. Retrived from: www.Allbusiness.com Hansen‚ David. (2003). Levrraging Organizational IQ to Improve Management Processes. Published by:SRI Consulting Business intelligence. John U. Farley, Rohit Peshpande.(2004)."Organizatinal culture, market orientation, innovativeness, and firm performance and international research odyssey". Journal of Research in marketing. V(21), PP(3-22). Kalkan‚ V.(2005)." Orgutsel orenem calisma lawinds yeru acilimlar: orgustel zeka va bilgivretimi". Iibf. Ogu. Edu. Tr/ kongrel bildriler/ 1-7. Lefter‚ Viorel.‚ Prejmerean ‚ Michaela.‚ Vasilach‚ Simona. (2007). The Dimentios of OI in Romanion Companies. Theoretical and Applied Economics‚23(17)‚32- 57. Li, Yueh chen.(2004)."Examining the effect of organizational culture and leadership behaviors on organizational commitment, job performance at small andmiddlesized firms of Taiwan. Journal of American Academy of Business, Cambridge. V(5), pp(432-438). Lunenburg, F & Ornsten, A.(1991)."Education an administration: Concept and practices wadsworth". Publishing company Belmant California Mark‚ A. Schafer (2009). Organizational IQ: Characteris Common to Smart Organization and Applicability to the U.S. military. MBA Professional Report. Matsuda, T. (1992). Organizational Intelligence: Its Significance as A Process and as A Product. Proceeding of The International Conference on Economics/Management and Information Technology. Michael, Naor; Kevin Linderman, Roger Schroeder.(2010)."The globalization of operations in Easter and Western countries unpacking the relationship between national and organizatiuonal culture and its impact on manufacturing perform". Journal of Operations management.V(28), PP(194-205). Munford, M. D., Simonton, D. K. (1997)."Creativity in the work place: peaple, problems & structure. Journal of Creative behavior. V(8), PP(1-7). Petter F. Drucker(1999)."management: tasks responsibilities‚ practices. Published in New York. Salvatore V, Falletta.(2008)." Organizational intelligence surveys". Journal of T+ D alexandria. V(62), PP(7-52 Xenophon. A. Kofteros.(2007)."An Empirical assessment of a nomological network of organizational design constructs: From culture to structure to pull production too performance". Journal of production economics. V(106), PP(468-492 Davila, T., Shelton, R., & Epstein, M. J. (2006). Making Innovation Work:How to Manage It, Measure It, and Profit from It. Upper Saddle River Damanpour‚ F,(1991)."organizational innovation: a meta analysis of effects of determinants and moderators". Academy of management journal‚ 34(3): 55-90. Kondo‚ T.(1996)."Determining relationship between work standardization and employee s creative ability". Journal of training for quality. Vol:4‚ pp:35-39. Levesque‚ L.(1996)." Factors influencing creativity in top executive unpublished". Phd disseratation‚ university of mass a chusetts‚ Amberst Li, Yueh chen.(2004)."Examining the effect of organizational culture and leadership behaviors on organizational commitment, job performance at small and middlesized firms of Taiwan. Journal of American Academy of Business, Cambridge. V(5), pp(432-438). Marsh, Robert M. & Mannari, Hiroshi (1981), “Technology and Size as Determinant of the organizational structure”, Administration Science Quarterly, Vol. 26, No. 1, pp. 33-57. Mintzberg, Henry; Hyden ,Vander Ludo (1998), “Organic graphs: Drawing How Companies Really work”, Harvard Business Review, September– October, pp. 87-94. Schumpeter, J. (1934). The Theory of Economic Development.Cambridge,MA: Harvard University Press Shally, Christina & Gillson lucy(2004).”What leeders need to know: A review of social and contextual factors and hinder creativity”. Dupree college of management. Georgia institute of technology: 8-17

West‚ M. A.(1980)."Sparkling fouations or stagnant ponds: an integrative model of creativity and innovation implementation in work groups". Journal of Applied psychology. 51(9)‚ 355-387. Williams, S., (2002). Increasing employee’s creativity by training their managers. Journal of Industrial and Commercial Training, Vol.33, pp. 63-68. Wolf, A., (1995). Factors Affecting the Organization Innovation and Creativity, European Journal of Management Science. Vol. 24, pp. 382-404. Chug - Ming Lau, Hang – Yue Ngo.(2004)."The HR system, organizational culture, and product innovation". International Business Review. V(3). PP(683 – 703). Halal William‚ E & Kull Michael‚D(1998)." Measuring organizational intelligence". Reterived December‚ 18‚ 2007 from: http://www.Bab.com Liebowitz‚ Jay(1999)."Building organizational intelligence knowledge management primier". CRC press. Boca paton London: New York Washington. D. C. Macgil christ‚ B.K. Muers(2004). "The intelligent school". London: poul champan publhshing. Journal of Applied psychology‚ 86(2): 326-336 Ray, Authony(1999)."organizational culture & creativity and innovative leader".V(80), No(1), PP(78-93). Schien‚ E. H.(1990). "organizational culture". Journal of American psychologist. Vol:45‚ No:2‚ 109-119. Von Hippel, E. (2005). Democratuzing innovation. MIT press, ISBNO-262-22074- 7,105. Willmott, Hugh (1981), “The structuring of organizational structure”,Administration Science Quarterly. Vol. 26, No. 3, pp. 470-4 Veryard,R.(2000)."Knowledge management & Organizational intelligence". Available at: http://users globalnet.co.cu. Veryard, Richard. (2001). Extract from chapter 2 of his book: Technologiese for Organizational Intelligence. Retrived from: www.cbdiforum.com


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.