ارائه الگویی ساختاری برای ارزیابی شایستگی‌های محوری اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه: کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی

محمد حسنی

چکیده


هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه الگویی ساختاری برای ارزیابی شایستگی‌های اعضای هیأت علمی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی بود. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش در مرحله اول، 331 نفر از دانشجویان دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی 92-1391 و در مرحله دوم 20 نفر از دانشجویان دکتری علوم تربیتی بودند. ابزارهای پژوهش دو پرسشنامه محقق‌ساخته بودند که روایی و پایایی آن‌ها بررسی و تأیید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون، t تک‌نمونه‌ای، t مستقل، تحلیل واریانس، تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. یافته‌ها نشان دادند که: 1- مدل چهاربعدی برای ارزیابی شایستگی‌های اعضای هیأت علمی از برازش خوبی برخوردار بود؛ 2- بعد شایستگی‌های پژوهشی دارای میانگینی پایین‌تر و بعد شایستگی‌های مدیریتی دارای میانگینی بالاتر از میانگین نظری بود؛ 3- بین دختران و پسران به جز در بعد شایستگی‌های آموزشی تفاوت معنی‌داری مشاهده نگردید؛ 4- در بین حوزه‌های سه‌گانه ریاضی، علوم پایه و انسانی، تنها در بعد شایستگی‌های پژوهشی اختلاف بین میانگین‌های حوزه‌های سه‌گانه معنی‌دار بود؛ 5- نتایج حاصل از مقایسه‌های زوجی نیز نشان داد که شایستگی‌های ارتباطی برای اعضای هیأت علمی دارای اولویت ویژه‌ای است و پس از آن شایستگی‌های آموزشی، پژوهشی و مدیریتی قرار داشتند.

واژگان کلیدی


ارزیابی شایستگی‌های محوری، تحلیل سلسله مراتبی.

تمام متن:

PDF

منابع و مآخذ مقاله


-


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.