palette
تأثیر مدیریت دولتی نوین بر رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی اعتماد سازمانی

چکیده
هدف: این پژوهش با هدف تعیین تاثیر مدیریت دولتی نوین بر رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی اعتماد سازمانی صورت گرفت. روش: روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده­ها توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان گمرک منطقه آزاد تجاری_صنعتی قشم بودند که از این میان با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای، 270 نفر به­عنوان حجم­نمونه در نظر گرفته شد. روش جمع­آوري داده­ها بر اساس پرسشنامه های استاندارد رفتار شهروندی سازمانی مقیمی (1390)؛ اعتماد سازمانی  پاین (2003) و پرسشنامه عوامل مدیریت دولتی نوین محقق ساخته انجام گرفت. پس از جمع­آوری پرسشنامه­ها، توصیف داده­ها از طریق میانگین، انحراف معیار، درصد، فراوانی و جدول از طریق نرم‌افزار Spss و استنباط آماری داده­ها از طریق مدل‌سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم‌افزار lisrel انجام پذیرفت. ویژگی‌های فنی پرسشنامه شامل پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا بررسی گردید. ضرایب مسیر و ضرایب معناداری نرم افزار برای بررسی فرضیه­های پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند.یافته ها: یافته­ها نشان داد، درجه تناسب مدل ارائه شده با توجه به مؤلفه­های پژوهش مناسب بود؛ هم­چنین مدیریت دولتی نوین بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی اعتماد سازمانی به میزان 0.82 تأثیر داشت، مدیریت دولتی نوین بر رفتار شهروندی سازمانی  به میزان 0.61، مدیریت دولتی نوین بر اعتماد سازمانی به میزان 0.48 و اعتماد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی به میزان 0.45 تأثیر داشت. نتیجه گیری: بنابراین مدیریت دولتی نوین بر رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی اعتماد سازمانی تاثیر دارد.
واژگان کلیدی
اعتماد سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، مدیریت دولتی نوین

منابع و مآخذ مقاله

-پورعزت، علی اصغر. (1393). مبانی مدیریت دولتی. تهران، انتشارات سمت.

جاویدی، امین؛ شیرازی، علی. (1393). اثر اعتماد درک شده بر وفاداری با تأکید بر نقش واسط تعهد رابطه ای در برون سپاری فعالیت ها در هتل های شهر مشهد. پژوهش نامه مدیریت تحول، سال ششم، شماره 11، صص 131-112.

دانائی فرد، حسن. (1390). چالش های مدیریت دولتی در ایران. تهران، انتشارات سمت.

رضايي منش، بهروز؛ اصغري اقدم، بهرام؛ محجوب، علي؛ محمدي، مينا. (1395). خط مشي گذاري عمومي در مديريت (رسالت مديريت دولتي)، پاییز و زمستان 1394، دوره 6، شماره 19-20، صص 1-14.

رئیسی، آسیه؛ ناستی زایی، ناصر. (1398). بررسی رابطه بین بدبینی سازمانی و رفتار ضد شهروندي سازمانی با نقش میانجی حسادت سازمانی. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، دوره 11، شماره 38، تابستان 1398، صص 126-109.

زینلی، حامد؛ نصیری، غفور. (1396). عوامل زیربنایی جهت تحقق مدیریت دولتی نوین در ایران. دومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم.

شهرتی فر، محمد. (۱۳۹۶). تاثیر مدیریت دولتی نوین بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان مخابرات استان آذربایجان شرقی. اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت، تهران، پژوهشکده دولت اسلامی -پژوهشگاه علوم انتظامی مطالعات اجتماعی ناجا، دانشگاه تهران.

عاشوری، جواد؛ محرم زاده، مهرداد؛ میری، محبوبه. (1396). امکان‏سنجی بروز رفتارشهروندی سازمانی از طریق عدالت و اعتماد سازمانی: تبیین نقش تعهد سازمانی مورد مطالعه (ادارات تربیت بدنی استان تهران). پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، دوره 9، شماره 2، صص 115-130.

عسگری، غلامرضا محمدی، محمود و اسماعیل زاده، مهدی (۱۳۹۲). شناخت عوامل شادی ساز در میان نسل های شاغل در سازمان های امروزی. نشریه مدیریت دولتی، سال پنجم، شماره ۱۳، صص ۱۹۹-۱۶۹.

علیزاده ثانی، محسن (۱۳۸۸). چارچوب تئوریک برای انتقادات بر مدیریت دولتی نوین، رساله دکترا، تهران، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی.

فرهنگ، ابوالقاسم؛ پورقاز، عبدالوهاب و جمشیدزهی، سعید. (1393). اثربخشی چرخش شغلی و رابطه آن با عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی. پژوهش های مدیریت عمومی، سال هفتم، شماره 23، صص 144-129.

قربانی، محمود؛ صدری زاده، مریم. (۱۳۹۵). بررسی نقش تعهد و اعتماد سازمانی در رفتار شهروندی سازمانی. اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت، شیراز، موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی.

کاظم‌زاده بیطالی، مهدی؛ حسنی، محمد؛ مهاجران، بهناز. (1398). بررسی پیشایند ها و پسایند های رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی کارکنان دانشگاه ارومیه). فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، دوره 11، شماره 39، تابستان 1398، صص 88-53.

مصلح، عبدالمجيد؛ الهياری بوزنجانی، احمد و جعفرپور، یونس. (1394). رفتارهای شهروندی خدمتگرا: اثر کيفيت ادراک شده کارکنان از خدمات درونی، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، سال چهارم، شماره دوم (پیاپی سیزدهم)، صص 143-163.

معین زاده میرحسینی، شمیم السادات؛ قاضی نوری، سپهر؛ کریم زادگان مقدم، کریم؛ وحدت، داوود. (1391). بررسی تجربی ارتباط انتشار نوآوری با اعتماد سازمانی و تأثیر آنها بر پذیرش بانکداری سیار. پژوهش های مدیریت عمومی، سال پنجم، شماره 16، صص 98-65.

منتظری، محمد؛ فتحی زاده، علیرضا؛ صادقی، جواد. (1396). تاثیرات اعتماد به‌ مدیر بر رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی. مطالعات رفتار سازمانی، شماره 4، دوره 6، صص 81-105.

منتی یگانه، محمد؛ بلشيده، کيومرث و بهارلو، مصطفی. (1393). بررسی اثر رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی: نق واسطه ای توانمندسازی روانشناختی، عدالت سازمانی و خشنودی شغلی، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، سال سوم، شماره چهارم، (پیاپی یازدهم)، صص63-87.

نازليان، مهناز؛ محمدنژاد، معصومه. (1394). ارتقا حقوق شهروندي در پارادايم مديريت دولتي نوين با رفتار شهروندي سازماني کارکنان. همايش ملي تبيين حقوق شهروندي، دوره 1.

Ahmed, M. M. & Filadelfo, L. (2016). Public Service Motivation and Organizational Performance in Mexico: Testing the Mediating Effects of Organizational Citizenship Behaviors. International Journal of Public Administration, 39, 40–48.

Amado, R. (2012). New Ethical Challenges under the New Reform Movements in the Public Administration Sector Edited by Eran Vigoda at Public Administration: An Interdisciplinary Critical Analysis, Publication of Marcel Dekker.

Barzelay, M. (1992). Breaking through Bureaucracy, Berkeley: University of California Press.

Bezes, P., Demaziere, D., Le Bianic, T., Paradeise, C., Normand, R., Benamouzig, D., Pierru, F., & Evetts, J. (2012). “New Public Management and professionals in the public sector, what new patterns beyond opposition”. Sociology du travail, 54, 1-52.

Chan, S. H. & Lai, H. Y. (2017). Understanding the link between communication satisfaction, perceived justice and organizational citizenship behavior. Journal of Business Research, 70, 214–223.

Christensen, T., & Laegreid, P. (2011). New Public Management: The Transformational of Ideas and Practice, Alder shot: Ash gate.

Ellonen, R., Blomqvist, K., & Puumalainen, K. (2008). “The role of Trust in organizational innovativeness”. European Journal of Innovation Management, 11(2), 160-181.

Hays, S.W., & Kearney, R.C. (1997). “Riding the Crest of a Wave: The National Performance Review and Public Management Reform”. International Journal of Public Administration, 20(1), 11-40.

Hood, C. (1991). “The New Public Management in the 1980s: Variations on a Theme, Accounting”. Organizations and Society, 20(3), 93-109.

Hughes, O. (2003). Public Management and Administration: An Introduction (3rd Ed.), Basingstoke: Macmillan.

KiKert, J.M. (1997). “Public Governance in the Netherlands: An Alternative to Anglo-American Managerialism”. Public Administration, 75, 731-752.

Lane, J.E. (2005). New Public Management, London: Rutledge.

Lee, B. (2011). “New public management, accounting, regulators and moral panics”. International Journal of Public Sector Management, 25(3), 192-202.

Levy, R. (2010). “New Public Management: End of an Era”? Public Policy and Administration Journal, 25(2), 234-240.

Mishra, A. K (1999). “Organizational responses to crisis: The centrality of trust”. Trust in Organizations: Frontiers of Theory and Research, 261-287

Oakland, K., & Dorudi, S. (2019). Modern management of diverticular disease in men. Trends in Urology & Men's Health, 10(4), 29-31.

Organ, D. W. (1988). Organizational citizenship behavior: The good soldier syndrome. Lexington, MA: Lexington Books.

Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector, Reading, MA: Addison-Wesley.

Peters, B. (2002). “The Changing Nature of Public Administration: From Easy Answers to Hard Questions”. Asian Journal of Public Administration, 24(2), 153-183.

Podsakoff, P. M., Mackenzie, S. B., Paine, J. B. & Bachrach, D. G. (2000). Organizational citizenship behaviors: a critical review of the theoretical and empirical literatures and suggestions for future research. Journal of Management, 26, 513-553.

Pollitt, CH. (1990). Managerialism and the Public Service: The Anglo American experience, Oxford: Basil Blackwell.

Pollitt, Ch., & Dan, S. (2011). The impact of the new public management in Europe: A Meta analysis, COCOPS working paper, 3.

Pooja, A. A., Clercq, D. A. & Belausteguigoitia, I. (2016). Job Stressors and Organizational Citizenship Behavior: The Roles of Organizational Commitment and Social Interaction. Human Resource Development Quarterly, 2016, 1-33.

Shamhi, H., Vesisi, K., Hatami, K., & Aliabadi, S. (2019). An Investigation and Modeling of the Intermediary Role of Psychological Capital in the Relationship between Organizational Trust and Job Performance. PODIUM Sport, Leisure and Tourism Review, 8(1), 45-56.

Taniguchi, Y., Jaïs, X., Boucly, A., Weatherald, J., Jevnikar, M., Brenot, P., & Montani, D. (2018). Factors associated with survival in patients with not-operated chronic thromboembolic pulmonary hypertension (CTEPH) in the modern management era.

Taylor, J. (2013). Goal setting in the Australian public service: Effects on psychological empowerment and organizational citizenship behavior. Public Administration Review, 73(3), 453–464.

Ucanok, B. & Karabati, S. (2013). The effects of values, work centrality, and organizational commitment on organizational citizenship behaviors: Evidence from Turkish SMEs. Human Resource Development Quarterly, 24, 89-129.

-Williams, L. J. & Anderson, S. E. (1991). Job satisfaction and organizational commitment as predictors of organizational citizenship and in-role behaviors. Journal of Management, 17(3), 601–617.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.