palette
شناسایی معیارها و مولفه های اثرگذار بر ارزیابی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان بانک رفاه کارگران

چکیده
هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه های ارزیابی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان بانک رفاه کارگران انجام شد. روش: روش پژوهش برحسب هدف، بنیادی- کاربردی؛ برحسب نوع داده، کیفی بود.جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان، متخصصین و افراد آگاه به امر در زمینه ارزیابی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان بود. از روش نمونه­گیری غیرتصادفی هدفمند برای تعیین حجم نمونه استفاده شد.ابزار پژوهش شامل مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته بود که روایی و پایایی آنها مورد تایید قرار گرفت. روش تحليل داده­ها، کدگذاري نظري برگرفته از روش نظریه‌پردازی داده بنياد بود. یافته ها: یافته های حاصل از پژوهش نشان دادند که معیارهای ارزیابی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان بانک رفاه کارگران شامل  عوامل فردی، گروهی، سازمانی و اجتماعی است و عوامل اثرگذار بر اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت شامل، ویژگی جمعیت شناختی، برنامه آموزشی، حمایت مدیران، هدف گذاری آموزشی بانک و حرفه ای گری می باشد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های حاصل از پژوهش، نتایج پژوهش حاکی از آن است که به منظور ارزیابی اثربخشی دوره های ضمن خدمت  کارکنان در بانک رفاه باید به مولفه­های مختلف فردی، گروهی و سازمانی توجه ویژه داشت.
واژگان کلیدی
ارزیابی اثربخشی، دوره های آموزش ضمن خدمت، کارکنان بانک رفاه کارگران

منابع و مآخذ مقاله

-اسماعیلی، میناپور؛ علی نژاد، مهرانگیز و سلطانی، اصغر. (1395). تحلیل دوره هاي آموزش ضمن خدمت کارکنان شرکت ملی گاز کرمان براساس مدل سوات. فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، سال سوم، شماره 11، زمستان 1395، 116-93.

آسترکي، مرضیه. (1394). رابطه بین دوره‌های آموزش ضمن خدمت و کارائي کارکنان دانشگاه‌های آزاد اسلامي استان لرستان، نوآوریهای مدیریت آموزشي، سال دهم، شماره 4 (مسلسل 40)، صص 30-19.

-برشان، ادیبه؛ صفایی موحد، سعید؛ مقدم زاده، علی؛ فرزاد، ولی الله؛ کیامنش، علیرضا.(1396). "شناسایی عوامل موثر بر شکل گیری انتقال یادگیری به محیط کار در آموزش های ضمن خدمت صنایع مس کرمان" فصلنامه پژوهش در برنامه های آموزشی، سال دهم،شماره39، صص136-113.

جوانک لیاولی، ماندانا؛ ابیلی، خدایار؛ پورکریمی، حداد؛ سلطانی عربشاهی،سیدکامران(1396) "ارائه الگوی توسعه حرفه ای مدیران گروه های آموزش بالینی: مورد دانشگاه های علوم پزشکی دولتی شهر تهران"، دوماهنامه علمی پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی،سال دهم، شماره3، صص202-218.

چايچي، پريچهر(1381)شيوه‌هاي آموزش ضمن خدمت. تهران: انتشارات ساسان.

دلاور، علی و کوشکی، شیرین. (1392). روش تحقیق آمیخته. تهران: ویرایش

رعنایي، حبیب اله؛ سلطاني، مریم و یزداني، حمیدرضا (1391). شناسایي و رتبه بندی ابعاد و مولفه های شایستگي مدیران: تحلیل محتوای مدلهای شایستگي مدیران، نشریه علمي ترویجي مطالعات منابع انساني، سال اول، شماره 3، صص 50-27.

شاوون، امین حسین؛ یوزباشي، علیرضا و نسل‌سراجي، رویا (1394). وضعیت مدیریت دانش و عوامل مؤثر بر استقرار آن در دانشگاه علوم پزشکي تهران، راهبرد فرهنگ، شماره 30، صص 159-137.

شجاع، کلثومه؛ کرمی مرتضی؛ آهنچیان، محمدرضا و نادی، مجتبی. (1396). ارزشیابی اثربخشی برنامه های آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد. فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی. سال چهارم، شماره 12، بهار 1396. صص 126-105

عباس پور، عباس؛ احمدیان، مهرناز(1390).ارزسیابی اثربخشی دوره های آموزشی برگزار شده در موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وابسته به وزارت نیرو شهر تهران، نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی، تهران6 و 7 اسفند ماه.

علوی ، سیده شهر، شریعتی ، محمد (1392)رضایت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران از دوره های آموزش ضمن خدمت الکترونیکی. مجله ایرانی آموزش علوم پزشکی دوره 10.

عمادزاده، مصطفی(1389)مباحثی از اقتصاد آموزش و پرورش. ویرایش 2 ،اصفهان : انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان.

محمودی، عمر؛ روخنده، ناصح؛ سلطان پناه، هیرش(1392) بررسی نقش آموزش ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان و معلمان آموزش و پرورش شهر تهران، فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، سال چهارم، شماره اول، ص63-83 .

مناجاتی، فاطمه؛ مرادی، علی ؛ خیری، بهناز(1393)رابطه آموزش ضمن خدمت پرستاری با پیامدهای شغلی، تعهد سازمانی، خشنودی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، سال ششم ، شماره6.

-نورشاهي، نسرين. (1394). آموزش عالي و تضمين كيفيت، ماهنامه آموزش عالي، موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي، سال اول، شماره هاي 12 و 10، صص 10-8.

-Acton, T., & Golden, W. (2003). Training the knowledge worker: a descriptive study of training practices in Irish software companies. Journal of European Industrial training, 27(2), 137-146.

-Gianina-Ana, M.(2018). Kindergarten teachers' perceptions on inservice training and impact on classroom practice. procedia-Social and Behavioral Sciences76.481-785.Available Online at www. sciencedirect. com. published by Elsevier Ltd.

Gulsen, C., Ates, A and Gurer Bahadir, e. (2015). The thoughts of school principals about the effects of educational supervisors on training of teachers in terms of professions, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 174, 103 – 108.

-Hatami, H. (2010). Evaluate of efficiency in- service training of manpower studies section in promotion management, faculties & staff IAU.Quarterly journal of new approaches in educational Administration.IAU Marvdasht Branch. Vol.2, No.5, p77-100. (IN Persian)

-Kavak, N.Yamak, H&Others. (2017). The evaluation of primary and secondary teachers' opinions about in-service teacher training. procedia-Social and Behavioral Sciences.46.3507-3511.Available Online at www.sciencedirect.com.published by Elsevier Ltd.

-Mat Nor, N. and Mohd Daud, N. (2011). The Relationship betweenHuman Resource Management and Knowledge-Based Economy in Malaysian Multimedia Super Corridor (MSC) Status Companies. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(8): 240-257.

-Navebrahim, A., & Majidi, D. (2015). Evaluating the effectiveness of in-service training courses in improving job performance of police office staffs. Scientific-Research Journal of Management in Law Enforcement, 2 (3). [Persian]

-Nazem, Z.(2015). Evaluation of the effectiveness of specialized technical courses Esfahan Oil Refining Co. to develop training methods CIPP model, Master’s Thesis, Islamic Azad University Isfahan (Khorasgan) Branch[persian]

-Orangi, A., & Gholtash, A. (2012). Effectiveness of in-Service Education on staff and teachers in Shiraz. Quarterly journal of new approaches in educational Administration. Islamic Azad University Marvdasht, 2(5), 95-114.

-Reiser, A. R., & Dempsey, J .V. (2007). Trends and issues in instructional design and technology, person Education. New Jersey .Inc.

-Wang, P & Wu, h. (2009). An integrated framework of ISO 10015 and quality function deployment on quality of human capital management, Journal of Statistics and Management Systems, 12(2), 255-271,


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.