palette
طراحی شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران سازمان بازرسی کل کشور با رویکرد مشاوره شغلی

چکیده

سهم مدیران و شایستگی آنان در راهنمایی و مشاوره شغلی و کاری پرسنل برای ارزیابی عملکرد کار و عملکرد ایشان همواره یکی از دغدغه­های جدی سازمان­ها به خصوص سازمان­های نظارتی است. براین­اساس، پژوهش حاضر درصدد تعیین شاخصه­های ارزیابی عملکرد مدیران سازمانی با رویکرد مشاوره شغلی است و از روش پژوهش، آمیخته اکتشافی استفاده شده است. جامعه آماري پژوهش در بخش کیفی مشارکت­کنندگان در پژوهش از روش نمونه­گيري غيراحتمالي هدفمند به شيوه زنجيره­اي و در بخش كمي از روش نمونه­گيري طبقه­اي نسبتی (170 نفر) شامل مدیران در سطوح مختلف (عالی، میانی و پایه) سازمان بازرسی کشور در مرکز (تهران) (240 نفر) در سال 1397 بوده استفاده شد. در گردآوري داده­ها، در بخش كيفي از مصاحبه نيمه ساختار يافته با 15 نفر از مطلعين كليدي و گروه كانوني استفاده شده و از تحلیل مصاحبه­ها شاخص­های ارزیابی عملکرد مدیران در سه مؤلفه اصلی مهارت­های فردی، تحلیلی و تخصصی مورد شناسایی قرار گرفت که الگوی تدوین شده دارای سه مؤلفه اصلی و 17 زیرمؤلفه می­باشد. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی است که در ارزیابی عملکرد مدیران سازمان بازرسی کل کشور، مهارت تخصصی به­عنوان اصلی­ترین شاخص و مهارت­های فردی و تحلیلی ­به­عنوان پس­شاخص­های اصلی، برای ارزیابی مدیران کارایی و اثربخشی دارد.

واژگان کلیدی
طراحی شاخص- ارزیابی عملکرد- مشاوره شغلی- مدیران سازمانی

منابع و مآخذ مقاله

- اردهه، حمید و ابراهیمیان، شهرام. (1383). نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در راهنمایی و مشاوره شغلی. مجله کار و جامعه، شماره 57، 45-52.

- الهی، شعبان. (1388). مثلث عملکرد سازمانی. مجموعه مقالات دومین جشنواره شهید رجایی، ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی کشور، تهران: سازمان امور اداری و استخدامی کشور.

- بازرگان هرندی، عباس. (1394). مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته: رویکردهای متداول در علوم رفتاری. تهران: نشر دیدار، 5 (4).

- حقیقی، عالیه و سماواتیان، حسین. (1390). رابطه ویژگی‌های شخصیتی همکاران و زیردستان با نحوه ارزیابی آنان از عملکرد سرپرستان و مدیران. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی. 12(4).

- دفتر ارزیابی عملکرد مدیریت. (1380). راهبرد توسعه پایدار در پادشاهی انگلستان. معاونت امور مدیریت و منابع انسانی.

- دفتر بهبود مدیریت و ارزیابی عملکرد. (1380). مشکلات تعیین معیار ارزیابی عملکرد مؤسسات دولتی. معاونت امور مدیریت و منابع انسانی.

- دفتر بهبود مدیریت و ارزیابی عملکرد. (1382). ارزیابی عملکرد. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور.

- دفتر بهبود و مدیریت و ارزیابی عملکرد. (1380). نظام ارزیابی عملکرد مؤسسات دولتی برزیل. معاونت امور مدیریت و منابع انسانی.

- دفتر مطالعات برنامه‌ریزی و بودجه. (1381). مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

- دفتر مطالعات برنامه‌وبودجه. (1379). وظایف و تکالیف دولت و دستگاه‌های اجرایی بر اساس قانون برنامه سوم توسعه.

- دفتر مطالعات برنامه‌وبودجه. (1380). جداول شاخص‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در قانون برنامه سوم توسعه. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

- دومین همایش نظارت و بازرسی. (1385). سازمان بازرسی كل كشور.

- دین‌دوست، لعیا؛ عابدی، محمدرضا؛ بهرامی، فاطمه. (1390). تأثير مشاوره گروهي مسير شغلي به سبك رويكرد تصادفي برنامه‌ریزی‌شده بر پرورش مهارت‌های آمادگي فرصت‌یابی حرفه‌ای دانشجويان دانشگاه اصفهان. فصلنامه مشاوره شغلي و سازماني. 4 (13).

- ذوقی شوکت آباد، احمد. (1381). رابطه نمره ارزشیابی عملکرد مدیران مقطع متوسطه و میزان انگیزش شغلی ایشان. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد.

- ساروخانی، باقر. (1393). روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، اصول و مبانی (جلد اول). تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، (18).

- شریعت، رضا (1383). بررسی تطبیقی و مقررات ناظر بر فرآیند و مشاوره شغلی. مجله کار و جامعه، شماره 57، 25-17.

- شفیع‌آبادی، عبدالله. (1384). راهنمایی شغلی و بهره‌وری. مجموعه مقالات‌ اولین‌ سمینار‌ انجمن‌ مشاوره‌ ایران. تهران: انتشارات‌ محمد امین.

- شفیع‌آبادی، عبدالله. (1385). چالش‌های مشاوره و راهکارهای آن. مجموعه مقالات‌ ششمین‌ سمینار‌ انجمن‌ مشاوره‌ ایران. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.

- شفیع‌آبادی، عبدالله. (1395). راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه‌های انتخاب شغل با تجدیدنظر کلی و اضافات. تهران: رشد، (24).

- طراحی نظام ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور. (1380). گزارش مرحله اول شناخت مبانی علمی و فنی ارزیابی عملکرد سازمان‌های دولتی. دانشگاه تربیت مدرس. مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران. 1.

- فیض اللهی، علی. (1393). آموزش گام به گام نرم افزار آماری اسمارت پی ال اس(PLS Smart) . تهران: دانشگاه پیام نور، مرکز تحصیلات تکمیلی.

- گراوندی. (1389). «اثربخشی آموزش روش های مشاوره شغلی به سبک یادگیری اجتماعی، سازگاری شغلی بر خودکارآمدی کارکنان امور مالی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.

- مجموعه قوانین و مقررات قانون اساسی سازمان بازرسی کل کشور. (1390). سازمان بازرسی کل کشور.

- محسنین، شهریار و اسفیدانی، محمد رحیم. (1396). معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار Smart-PLS: آموزشی و کاربردی. کتاب مهربان نشر.

- مرکز تحقیقات اقتصاد ایران، نظام برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه. (1381). مجموعه فراگیر و سراسری، همایش چالش‌ها و چشم‌اندازهای توسعه ایران. مؤسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.

- مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری. (1380). مقالات نظام ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور. دانشگاه تربیت مدرس.

- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور. (1382). آیین‌نامه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های دولتی.

- موسی خانی، مرتضی؛ حق‌خواه، داوود؛ حسن‌زاده، رقیه. (1391). ارائه الگویی به‌منظور سنجش میزان آمادگی مدیران برای اجزای نظام ارزیابی عملکرد در دانشگاه آزاد. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول. (10).

- مؤسسه توسعه و تحقیقات. (1381). مجموعه گزارش‌های همایش چالش‌ها و چشم‌اندازهای توسعه ایران. دانشگاه تهران.

- Ding, B., & Wermers, R. (2012). Mutual fund performance and governance structure: The role of portfolio managers and boards of directors. Available at SSRN 2207229.

- Gefen, D., Straub, D., & Boudreau, M. C. (2000). Structural equation modeling and regression: Guidelines for research practice. Communications of the association for information systems, 4(1), 7.

- Malterud, K., Siersma, V. D., & Guassora, A. D. (2016). Sample size in qualitative interview studies: guided by information power. Qualitative health research, 26(13), 1753-1760.

- Maree, J.G., & Morgan, B. (2012). Toward a combined qualitative-quantitative approach: Advancing postmodern career counselling theory and practice.

- Rowlands, T., Waddell, N., & McKenna, B. (2016). Are we there yet? A technique to determine theoretical saturation. Journal of Computer Information Systems, 56(1), 40-47.

- Tien, H.L. S., & Wang, Y.C. (2016). Career counseling research and practice in Taiwan. The Career Development Quarterly, 64(3), 231-243.

- Wooderson, J. R., Cuskelly, M., & Meyer, K. A. (2016). Evaluating the Performance Improvement Preferences of Disability Service Managers: An Exploratory Study Using Gilbert's Behavior Engineering Model. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.