palette
بررسی تاثیر عوامل مدیریت دانش بر بهبود یادگیری « در واحدهای آموزشی فنی و حرفه ای»

چکیده
امروزه دانش نقش اساسی در تحقق اهداف سازمان و کسب مزیت رقابتی ایفا می نماید. مدیریت دانش مدیریت سرمایه‌های پنهان سازمان است، و این فرایند شامل خلق، کسب، ذخیره سازی، انتشار، به اشتراک گذاری و بکارگیری دانش است که در سایه مدیریت دانش بروز می کند. به همین دلیل از مدیران انتظار می‌رود که درک عمیقی از تحولات سازمانی داشته و عملکرد سازمان‌ها را از طریق سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مبتنی بر دانش ارتقاء دهند. از سوی دیگر، زمانی می توان این اطمینان را کسب نمود که دانش در سازمان به نحو صحیحی مدیریت شود به طوری که یادگیری افراد از دانش موجود در سازمان، در حد مناسبی باشد. بنابراین، مهمترین گام در این خصوص بررسی مدل های مختلف  مدیریت دانش و شناسایی عوامل مدیریت دانش به منظور  بهبود یادگیری است. بنابراین مقاله حاضر به بررسی مدل‌ها و شناسایی عوامل مدیریت دانش در بهبود یادگیری هنرجویان در واحدهای آموزشی فنی و حرفه‌ای پرداخته است.
واژگان کلیدی
مدیریت دانش-یادگیری سازمانی-بهبود یادگیری-واحدهای آموزشی فنی و حرفه‌ای

منابع و مآخذ مقاله

آقاجانبگو، سوسن. (1392). برنامه ریزی آموزشی فنی و حرفه ای، تهران؛ ورجاند

آقاجانی، حسنعلی و جعفری کناری، سیده نفیسه. (1393). رابطه بین یادگیری سازمانی و عملکرد شرکتهای دانش بنیان: نقش واسطه ای نوآوری سازمانی. دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری، گرگان.

ابراهیمیان جلودار، سید یاسر، ابراهیمیان جلودار، سید روح الله، و ابراهیمیان جلودار، سید محمود. (1391). بررسی اثربخشی مدیریت دانش(با مروری بر توانمندی ها و فرایند مدیریت دانش. توسعه سازمانی پلیس، شماره 41، ص 104-89.

احمدی، محسن (1391)." تأثیر اجرای مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن تأثیر اجرای مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن (BSC) مطالعهٔ موردی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران". دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت. تهران.

آخربین، پیمان؛ بابلان، زاهد؛ نقی­زاده­باقی، عباس (1393). نقش سبک رهبری خدمتگزار و یادگیری سازمانی در اشتیاق شغلی پرستاران، توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی، 11 (1) ، ­ 98-91.

اخوان، پیمن و حسنوی، رضا. (1394). عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانشو تهران: انتشارات آتی نگر.

اصلاحی، محمد (1392). الگوی روابط بین ارزش‌های فرهنگی، مدیریت دانش و مسئولیت اجتماعی در میان اعضای هیأت‌علمی دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی 91 – 92، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه.

اللهی، صفورا؛ علی رستگار، عباس؛ شفیعی نیک آبادی، محسن (1393). بررسی تأثیر قابلیت‌های فرآیندی مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری با اثر میانجی فرآیند نوآوری در سازمان‌ها با فناوری پیشرفته. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 1(4): 105-129

بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران. تهران

بهادری فرد، عبدالرضا. (1394). مدیریت دانش با رویکرد افزایش سطح بلوغ سازمانی. تهران: نشر دیباگران.

تمسکی، مریم و ژاله، فریمسک. (1384). بررسی جایگاه مدیریت دانش در مدارس ابتدایی. دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی مطالعات اجتماعی و فرهنگی.

تورانی، حیدر و غنی زاده گرانلی، مهری و صادق، زینب. (1392). امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در آموزش و پرورش شهر تهران. دو فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت بر آموزش سازمان ها. سال دوم، شماره 1، ص 13.

جعفری، مصطفی و اخوان، پیمان (1390). مدیریت دانش نگاهی جامع بر ابزارها و تکنیک ها. تهران: نشررسا.

حاجی پور، بهمن و کرد، مرتضی. (1390). اثرات پیمان های راهبردی بر روابط بین یادگیری سازمانی، نوآوری و عملکرد مالی شرکت. مطالعات مدیریت بهبود و تحول، سال بیست و یکم، شماره 64، ص 166-141.

حق پناه، سارا. (1393). بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد مالی شرکت ایران خودرو. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی رجاء قزوین .

خالقی نژاد، سید آیت ؛ زراء نژاد، منصور و امیرنژاد، قنبر. (۱۳۹۲). تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد اقتصادی مالی سازمان: با نقش واسطه ای یادگیری سازمانی(مطالعه موردی: کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، قم، دانشگاه پیام نور.

خانلری، امیر و سبزه علی، رضوان. (1393). بررسی رابطه یادگیری سازمانی و عملکرد مالی از طریق فرایند نوآوری در شرکت های صنعتی گلپایگان. مدیریت بازرگانی، دوره 6، شماره 4، ص 790-773.

خدامی، سهیلا؛ خداد حسینی، سید حمید؛ مشبکی، اصغر؛ آذر، عادل (1391). طراحی مدل چابکی مشتری با رویکرد قابلیتهای پویای سازمانی: بررسی نقش شایستگی IT، هوشیاری کارآفرینانه و زیرکی بازار. تحقیقات بازاریابی نوین، 2 (1): 1-24.

رضایی، روح اله؛ صلاحی مقدم، نفیسه و شعبانعلی فمی، حسین. (1393). بررسی اثر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان البرز. پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی، سال هفتم، شماره 4، ص 91-77.

سادات مرعشیان، فاطمه؛ صفرزاده، سحر (1392). نقش یادگیری سازمانی و انگیزش شغلی در پیش بینی خودکارآمدی شغلی و کارآفرینی سازمانی کارکنان، روان­شناسی اجتماعی، 8 (29)، 98-85.

شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش و پرورش. (1390). مبانی نظری سند تحول

صفرزاده، حسین؛ تدین، اعظم و حر محمدی، مریم. (1391). بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت دانش بر نوآوری و عملکرد سازمانی (مطالعه موردی مراکز بهداشتی و درمانی شمال فارس. طلوع بهداشت، سال یازدهم، شماره اول، 86-76.

صفرزاده، حسین؛ تدین، اعظم؛ حرمحمدی، مریم (1391). بررسی تأثیر استراتژی‌های مدیریت دانش بر نوآوری و عملکرد سازمانی (مطالعه موردی مراکز بهداشتی و درمانی شمال فارس). فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده بهداشت یزد، 11 (1): 76-86.

صفری­صوفان، غلامرضا؛ جوانمرد، حبیب­الله (1394). بررسی رابطه اشتیاق شغلی با یادگیری سازمانی در شرکت ملی حفاری اهواز، دومین همایش بین­المللی فرهنگ و مدیریت توسعه.

طالبی، بهنام؛ پاکدل بناب؛ زمستانی، قادر. (1392). مدیریت دانش از تئوری تا کاربرد. تهران: انتشارات فروزش

فتحی واجارگاه، کوروش. (1395). اصول و مفاهیم اساسی برنامه ریزی درسی، تهران: علم استادان، چاپ سوم.

کدیور، پروین؛ نعمت طاووسی، محترم؛ یوسفی، نوریه (1391). بررسی رابطه سبک­های یادگیری و باورهای خودکارآمدی با پیشرفت ریاضی، تحقیقات روانشناختی، 2 (5).

کردی، الهه؛ ناستی­زایی، ناصر (1394). رابطه سبک رهبری خدمتگزار و یادگیری سازمانی با اشتیاق شغلی معلمان مدارس استثنایی، مشاوره شغلی و سازمانی، 7 (23)، 91-68.

مقیمی، م؛ امامی، ف. و کاظمی، م. (1390). ارزیابی و اولویت بندی شاخصه های سرمایه اجتماعی و تاثیر آن بر عملکرد سازمانی در نظام دانشگاهی. فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 9، شماره 2، ص 60-29.

مهدوی خو، مهدی؛ محمود ترابی، مریم و ختن لو، محسن. (1394). بررسی تاثیر اجزا سرمایه فکری بر ابعاد عملکرد مالی. دوفصلنامه حسابداری دولتی، سال اول، شماره 2، ص 83-92.

میرحیدری، اشرف؛ سیادت، سیدعلی؛ هویدا، رضا؛ عابدی، محمدرضا (1391). رابطه یادگیری سازمانی و خودکارآمدی مسیر شغلی با اشتیاق کاری مدیران، فصلنامه علمی-پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاداسلامی واحد مرودشت، 3 (2).

ناستی­زایی، ناصر؛ جنابادی، حسین (1395). رابطه عدالت سازمانی با رفتار سازمانی مثبت‌گرا و اشتیاق شغلی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، پژوهشی در آموزش علوم پزشکی، 8 (1)، 12-21.

نعامی، عبدالزهرا؛ پیریایی، صالحه (1390). بررسی رابطه بین ابعاد انگیزش شغلی، خودتعیین کنندگی با اشتیاق شغلی در کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان، مشاوره شغلی و سازمانی، 2 (3)، 41-23.

هادیزاده مقدم، اکرم؛ حمیدیان، محمد؛ بسیجی، عسل (1393). تحلیل و یررسی مفهوم قابلیت‌های پویا در مدیریت استراتژیک با رویکردی تحلیلی بر نظرات اخیر تیس. اولین همایش ملی حسابداری، حسابرسی و مدیریت

یاوری، وحید و زاهدی، شمس السادات. (1392). طراحی مدلل مفهومی مدیریت عملکرد سازمانی برای سازمان های دولتی و غیرانتفاعی. اندیشه مدیریت راهبردی، سال هفتم، شماره اول، ص 122-79.

Ahangari namin, O (2011). “Investigate the relationship between organizational learning and staff empowerment Central Bank Sepah", Master Thesis, University of Allameh Tabatabai.

Albert, V. M., and Serban, M. (2012). Flexible audit process by customizing procedures. AMIS 2012, 214.

Asgari, B., Poursoltani Zarandy, H., & Moshiri, K (2015). " relationship Organizational learning with psychological empowerment in youth sports staff in Tehran” Sports Management Studies, Issue 23, pp. 163-178.

Ferraresi, A.A., Quandt, C.O., Dos Santos, S.A., and Frega, J.R. (2012). "Knowledge management and strategic orientation: leveraging innovativeness and performance". Journal of Knowledge Management, 16(5): 688-71

Feyze, D., Dehghani Soltani, M., Farsizadeh, H., and Gholamzadeh, M (2017). "The effect of knowledge sharing on psychological empowerment by clarifying the role of mediato

r collaborative learning electronic institutional memory in the National Library of the Islamic Republic of Iran", Journal of Information Processing and Management.

Ghalavand, Z., and Bozorgi, A (2015). "Investigate the relationship between organizational learning and knowledge management in Masjed Soleiman Oil and Gas Exploitation Company", Journal of information and knowledge management, first year, second edition, pp. 117-128.

Hasani, K., & Sheikhesmaeili , S (2016). "Knowledge management and employee empowerment: A study of higher education institutions", Kybernetes, Vol. 45 Iss: 2, pp.337 – 355

Hsu, I., Sabherwal, R. (2012). Relationship between intellectual capital and knowledge management: An empirical investigation. Decision Sciences, 43(3), 489-524

Jimnez. D , Sanz-Valle R (2010) Innovation, organizational learning, and performance, Journal of Business Research,vol , Contents lists available at ScienceDirect.

Lendzion, Y. Pitor. (2015). Human Resources Management in the System of orgionizational Knowledge management.

Madhoushi, M and Nurnezhad Vanush, V (2014). " impact knowledge management enablers on the empowerment of small and medium companies: Mediating Role of Knowledge Management Process", Resource Management Research, Volume 3, Number 2, S91-110.

Procedia. Social and Behavioral Scince, 3, 674, 680

Ravangard, R; Sajjadnia;Z, Farmani, M, Bahadori, M (2014), Relationship Between Organizational Learning and Employees Empowerment: A Case Study Among Medical Sciences Staff, Health Scope, 3(2).

Ravanpykar, y., fyzi, j., & pashazadh, y (2014). “investigates the relationship between knowledge management with organizational learning and employees’ empowerment inOil welfare service companies”, Indian J.Sci.Res. 5 (1): 284-295.

Robin.T(2011) .knowledge management and human resource developmentthe 6th International Scientific Conference defence resourses management in the 21st century. Braşov, (1):02-03.

Salajegheh, S., pour Rashidi, R., and Mosai, M (2014). "Analysis of psychological empowerment and its relationship to knowledge management", Journal of Management Studies, No. 72, pp.99-118.

Skerlavaj . M, Hoon Song . j, Lee. Y (2010). Organizational learning culture, innovative culture and innovations in South Korean firms, Journal Expert Systems with Applications,Vol 37.

Soleimani, N., Zahmatkesh, M., and Fayez, A (2012). "The relationship between employee empowerment and organizational learning in education institutions", Journal of Education, Issue 15, pp. 89-105.

Theodosiou, M., Kehagias, J., and Katsikea, E. (2012). Strategic orientations, marketing capabilities and firm performance: An empirical investigation in the context of frontline managers in service organizations. Industrial Marketing Management, 41: 1058-1070.

Timurnegad, K and Sarihi esfastani, R (2011). "The impact of organizational learning on psychological empowerment Staff of the Ministry of Economic Affairs and Finance ", improvement and change management studies, Issue 62, pp. 37-59.

Todaro, M. P (2010). Economic Development, European journal of innovation management, 7 (4): 254.

Tohidi, Hamid, Jabbari, Mohammad Mehdi (2012). The relationship between self-learning and organized learning, Procedia - Social and Behavioral Sciences,vol 31.

Tseng, S. M., Lee, P. S. (2014). The effect of knowledge management capability and dynamic capability on organizational performance. Journal of Enterprise Information Management, 27(2), 158-179

Van Grinsven,M., & Visser, M (2011). "Empowerment, knowledge conversion and dimensions of organizational learning", The Learning Organization, Vol. 18 Iss: 5, p.378

Whetten, D. A., & Cameron, K. S (2011). “Developing management skills”, 8th ed, Prentice Hall.

Zheng, W., Yang, B., and McLean, G. N. (2010). Linking organizational culture, structure, strategy, and organizational effectiveness: Mediating role of knowledge management. Journal of Business Research, 63(7), 763-771.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.