palette
رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره‌وری سازمانی با نقش متغیر میانجی توانمندسازی و استرس شغلی(موردمطالعه: کارکنان دانشگاه شهید بهشتی)

چکیده

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات[1] بر بهره‌وری سازمانی با میانجی­گری توانمندسازی کارکنان و استرس شغلی است(موردمطالعه: کارکنان دانشگاه شهید بهشتی). روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری کلیه کارکنان اداری دانشگاه شهید بهشتی و گروه نمونه مشتمل بر 272 نفر بود که به‌ صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ­ها، از مقیاس بهره­ وری هرسی و گلداسمیت[2] (1980)، استرس شغلی (مؤسسه سلامت و ایمنی انگلستان[3]،1990) و توانمندسازی اسپریتزر[4] (1995) استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از روش معادلات ساختاری انجام شد. نتایج نشان داد ICT با میانجی‌گری توانمندسازی تأثیر مثبت و معناداری بر بهره‌وری سازمانی دارد. با توجه به میانجی گری استرس شغلی، ICT تأثیر معکوس بر بهره وری سازمانی دارد. ICT تأثیر مثبت و معناداری بر بهره‌وری سازمانی دارد. نتایج مدل مفروض پژوهش همچنین نشان داد که مدل مفروض با داده‌ها برازش مطلوبی دارد. به‌منظور افزایش بهره‌وری پیشنهاد می‌شود که سیستم‌های پشتیبانی از تصمیم[5] و سیستم‌های اطلاعات اجرایی[6]ایجاد و استفاده شود

[1]. Information Communication Technology(ICT)

[2]. Hersey And Goldsmith

3. Health And Safety Executive (HSE)

[4]. Spritzer

[5]. Decision Support System(DSS)

[6]. Management Information Systems(EIS)

واژگان کلیدی
استرس شغلی، بهره‌وری سازمانی، توانمندسازی، فناوری اطلاعات و ارتباطات

منابع و مآخذ مقاله

• آذر، عادل، زارعی، محمد و طحاري، محمدحسین. (1391). اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بهره‌وری منابع انسانی در صنعت کاشی با رویکرد ترکیبـی تصمیم‌گیری چنـد شاخصـه و تحلیل پوششی داده، چشم‌انداز مدیریت صنعتی، سال 2، شماره 5:25-9.

• افرازه، عباس، رضاییان، سجاد، جهانشاهی، محسن.(1391). بررسی سنجش رابطه استرس و بهره‌وری دانش کاران (مطالعه موردی: مجتمع مس سرچشمه)، دوره 2، شماره 3: 16-9.

• الماسی، مجتبی، رستمی، احسان و فتـاحی، شـهرام. (1394). اثـر میانجی‌گری الگـوي صحیح مصرف بر رابطه عوامل مؤثر بر بهره‌وری منابع انسانی در میان کارکنـان سازمان‌های دولتی شهر کرمانشاه، پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، سال 5، شماره 23.

• ایمانی، سعید، الخلیل، یاسمین، شکری، امید.(1398). رابطه ی نگرش های ناکارآمد با اضطراب اجتماعی در نوجوانان دانش آموز: نقش میانجی گر تنظیم هیجان. مجله مطالعات روانشناسی تربیتی، دوره 16، شماره 1:33-28.

• بدری، مرتضی، عباسپور، عباس.(1394). رابطه بین توانمندسازي روان‌شناختی و عوامل مؤثر بر بهره‌وری منابع انسانی، فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، سال بیست و چهارم شماره 79: 73 -100.

• بسطامی، رجب، منظری توکلی، حمداله، سلاجقه، سنجر.(1396). بررسي فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) و رابطه آن با جلوه هاي بهره وري سازماني مبتني بر رويكرد اجتماعي توسعه پايدار، نشریه مدیریت شهری، سال 16، شماره 47.

• تقوایی، یزدی.(1394). رابطه فناوری اطلاعات و توانمندسازی روان شناختی مدیران آموزش و پرورش منطقه یک ساری، فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی،5، شماره 97:4-116.

• رجائی، زهرا، ارغوانی، علی و مهمی، زهرا.(1396). بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی الکترونیکی با بهره‌وری در سازمان، مدیریت شهری، شماره 420:48-411.

• ساعد رحیم، سیاوش، نظری، طالب.(1396). بررسی تأثیر استفاده از اتوماسیون اداری در بهبود مکاتبات سازمانی و افزایش بهره وری نیروی انسانی. چهارمین همایش بین المللی مدیریت اقتصاد و توسعه.

• سعیدی کشاورز، اسماعیل.(1391). بررسی تأثیر سیستم‌های اطلاعات مدیریت بر مدیریت منابع انسانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز. تاریخ دفاع 1391. تاریخ اتمام پژوهش 1391.

• طالقانی، محمد، نوربخش لنگرودی، محسن محمد.(1393). تأثیر به‌کارگیری فناوری اطلاعات (IT) بر بهره‌وری شرکت برق منطقه‌ی استان گیلان، دوره 1393، شماره 19:67-76.

• عفراوی، ساهره، قشقایی زاده نصرالله، حسین پور، محمد.(1396). رابطه بین کاربست فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و عملکرد انطباقی کارکنان با نقش میانجی‎گری توانمندسازی روا‌ن‌شناختی، فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات، دوره 7، شماره 3، (پیاپی 27):63-82.

• فروزش، علی، برتینا، کبری، کریمی، منیژه.(1396). بررسی تأثیر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمندسازی کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با استفاده از مدل اسپریتزر و میشرا، فصلنامه مهارت‌آموزی، دوره 5، شماره 18: 23-36.

• مرتضوی، نرگس سادات، عریضی، حمیدرضا، موسوی، زهره، عباسپور، عباس.(1396). تأثیر ایفای نقش و شبیه‌سازی در کانون‌های ارزیابی وظیفه محور و بعد محور در عملکرد کارکنان، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، دوره نهم، شماره 33:32-9.

• معیری‌پور، سیده شیرین.(1396). بررسی ارتباط میزان پذیرش فناوری اطلاعات نوین و تکنولوژی جدید توسط کارکنان و تاثیر آن بر نوآوری سازمانی، جوسازمانی و استرس شغلی درپتروشیمی مرجان، ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی در سال 96.

• ملک زاده، غلامرضا، الحسناوی، وسن کامل عفلوک، ادیب زاده، مرضیه.(1398). بررسی اثر مسئولیت اجتماعی اخلاقی و احساس همبستگی معنوی بر بروز رفتارهای انحرافی در محیط کار با نقش واسط تعهد عاطفی (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد)، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، دوره 11، شماره 39: 9-28.

• میرز، لاورنس اس.گامست، گ.گارینو ا.ج.(1391). پژوهش چند متغیری کاربردی (طرح و تفسیر)، ترجمه: پاشا شریفی، حسن، فرزاد، ولی الله، رضاخانی، سیمین دخت، حسن آبادی، حمیدرضا، ایزانلو، بلال و حبیبی، مجتبی تهران: انتشارات رشد (انتشار اثر به زبان اصلی،2006).

• نصیری پور، اشکان، پاشا، حمیدرضا و محمدزاده، خلیل.(1392). رابطه توانمندسازی روان شناختی با میزان بهره وری منابع انسانی معاونت اداری-مالی بیمارستان هاشمی نژاد تهران 1391-1392، فصلنامه بیمارستان، سال 13، شماره 1:92-96.

• نصیری ولیک بنی، فخرالسادات، قلتاش، عباس، سرچهانی، زهرا.(1394). رابطه توانمندسازي كاركنان با عملكرد شغلي و بهره‌وری نيروي انساني سازمان آموزش‌وپرورش استان فارس. مدیریت بر آموزش سازمان‌ها، سال چهارم، شماره 63:2-90.

• نظری، فرهاد، سوری، ابوذر، عیدی، حسین.(1394). پیش‌بینی تعهد سازماني معلمان تربیت‌بدنی استان کرمانشاه از طريق امنيت شغلي و مؤلفه‌های آن، پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، دوره 11، شماره 21: 183-175.

• نقی زاده، یاسمن، غفاری، سعید.(1396). تأثیر فناوری اطلاعات بر توانمندی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران، مجله علوم و فنون مدیریت اطلاعات، سال سوم، شماره سوم، شماره پیاپی 8.

• یزدان پناه، احمدعلی، امینی حاجی باشی، آناهیتا.(1391). بررسی تأثیر سیستم اطلاعات راهبردی در کسب مزیت رقابتی، ماهنامه عصر فناوری اطلاعات، شماره 78.

• Brown, T.A.(2015). Confirmatory factor analysis for applied research, Guilford Publications.

• Hersey, H.& Goldsmith, M.(1980). a situational approach to performance planning.Training and development journal,34(11):31-48.

• Health And Safety Executive [Hse] (1995). Stress At Work*A Guide For Employers. Hs(G)116. Sudbury: HSE Books.

• Hoboubi,n.choobineh,a.kamarighanavati,fatemeh.keshavarzi,sareh.hosseini,aliakbar.(2017).the impact of job stress and job satisfaction on workforce productivity in an iranian petrochemical industry,safety and health at work,8.(1).67.

• Jose, G. & Mampilly, S. R. (2014). Psychological Empowerment as a Predictor of Employee Engagement: An Empirical Attestation. Global Business Review,15(1), 93-104.

• Katharina Ninaus, Sandra Diehl, Ralf Terlutter, Kara Chan, Professor and Anqi Huang,.(2015). Benefits and stressors – Perceived effects of ICT use on employee health and work stress: An exploratory study from Austria and Hong Kong, International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being,10: 10.3402/qhw.v10.28838.

• Kline, R.B.(2015). Principles and practice of structural equation modeling, Guilford publications.

• Peng,jianping,Quan,Jing,Guoying,Zhang,Dubinsky,Alan J.(2016).Mediation effect of business process and supply chain management capabijities on the impact of IT on firm performance:Evidence fromChinese firms,International Journal of Information Management36:89-96.

• Sahoo, CK. & Das, S.(2011). Employee empowerment: a strategy towards workplace commitment. European journal of business and management; 3 (11): 46-55.

• Sanchez, AA. Marin, GS. & Morales, AM. (2015). The mediating effect of strategic human resource practices on Knowledge management and firm

• performance. Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa; 24: 138–148.

• Spritzer, G. M.(1995). psychological empowerment in the workplace; dimensions, measurement and validation. American Journal of community psychology, vol.23.no.5.

• Xiaohong Jin, Ivan Y. Sun, Shanhe Jiang, Yongchun Wang, Shufang Wen.(2018).The relationships between job and organizational characteristics and role and job stress among Chinese community correctional workers, International Journal of Law, Crime and Justice,52:36-46.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.