palette
تدوين مدل عوامل موثر بر حسادت کارکنان با استفاده از تکنیک دیمتل و فرایند تحلیل شبکه ای

چکیده

حسادت کارکنان یکی از ساخت‌های معنادار در محیط کاری است که اثر قوی احساسی بر کارکنان دارد. حسادت از احساسات منفی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش با هدف تدوين مدل عوامل موثر بر حسادت کارکنان صورت گرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف، توسعه­ای- کاربردی بوده و بر مبنای ماهیت و روش در گروه توصیفی دسته­بندی می­شود. همچنین بر مبنای نوع داده­ها، می­توان آن را پیمایشی­- موردی دانست. جامعه آماری این پژوهش 10 نفر از خبرگان دانشگاهی و سازمانی که دارای سابقه فعالیت در حوزه منابع انسانی یا دارای تحصیلات مرتبط با رشته مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی بوده اند، می باشد. با توجه به ادبیات و پیشینه پژوهش، 19 عامل (فردی و سازمانی) به عنوان عوامل موثر بر حسادت کارکنان شناسایی گردیدند. در ادامه، با بهره­گیری از تكنيك­های تصميم­گیری چندمعياره در ابتدا به کمک تکنیک دیمتل، 14عامل به عنوان مهم­ترین عوامل پذیرفته شدند. علاوه بر این به منظور اولویت بندی عوامل موثر بر حسادت کارکنان پذیرش شده با تکنیک دیمتل، از روش فرآیند تحلیل شبکه­ای (ANP) استفاده گردید. نتایج نشان داد که در بعد فردی، مقایسه اجتماعی منفی در رتبه اول، ارزیابی شناختی آگاهانه از آینده بهتر دیگران در رتبه دوم و آگاهی از توانایی های دیگران در رتبه سوم قرار گرفتند. همچنین در بعد سازمانی، سطح پایین انصاف و عدالت در سازمان در رتبه اول، ارزیابی عملکرد در رتبه دوم و تعامل رهبر- عضو در رتبه سوم قرار گرفتند.

واژگان کلیدی
حسادت، حسادت کارکنان، تكنيك‌های تصميم‌گیری چندمعياره

منابع و مآخذ مقاله

حافظ نیا، محمدرضا (1395). مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: انتشارات سمت.

زبردست، اسفندیار (1389). کاربرد فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP) در برنامه‌ریزی شبکه‌ای و منطقه‌ای. نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، شماره 41. 79- 90.

عابدی جعفری، حسن؛ شیعه زاده، الهه و سیدحسینی، سیده سمیرا (1393)، تأثیر حسادت بر تمایل به ترک خدمت پرستاران به میانجی گری خوداحترامی و رفتارهای غیرشهروندی، مدیریت فرهنگ سازمانی، دورة 12 ، شمارة 4، صص 763-786.

محمدپور، علی. میرزاپور باباجان. 1394.تجزیه وتحلیل معیارهای پرتفوی با استفاده از تکنیک دیمتل فازی. مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار6(23): 119-131.

Barclay, L. J., & Kiefer, T. (2014). Daily experiences of justice: A within-person, dynamic, and event-based perspective. Paper presented at the Academy of Management Proceedings.

Belk, R. (2011). Benign envy. AMS Review, 1(3_4), 117_134.

Carlucci, D. & Schiuma, G. (2008), Applying the analytic network process to disclose knowledge assets value creation dynamics, Expert Systems with Applications, 36 (4): 7687 -7694.

Cohen-Charash, Y.; Mueller, J. S. (2007). “Does perceived unfairness exacerbate or mitigate interpersonal counterproductive work behaviors related to envy?” Journal of Applied Psychology, 92, 666-680.

Dehghanan, H.; Shiezade, E.; Erfani, M. (2014). “Organizational Commitment and Job Satisfaction as mediators on relationship between Managers’ Leadership Styles and Employee’s Intention to Leave”. Reef Resources Assessment and Management Technical Paper, 41(2), 16-27.

Duffy M. K., Scoot K. L., Shaw J.D., Tepper B.J., Aquino K.(2012). A Social Context of Envy and Social Undermining” Academy of Management Journal, 35,3,643-666.

Duffy MK, Shaw JD, Schaubroeck JM.(2008). Envy in organizational life. (Ed), Envy: theory and research, Oxford University Press; pp. 167-89.

Floyd, Theresa M; Hoogland, Charles E. and Richard H. Smith .(2016). THE role of leaders in managing envy and its consequences for competition in organizations, Monographs in Leadership and Management, Vol 8, 129-156.

Garcia-Melon, M, Javier, F. O., Jeronimo, A. B., Pablo, A. B., & Rocio, P. B. (2008). Farmland appraisal based on the analytic network Process. Journal of Global Optimization, 42: 143-155.

Kim, S.; O’Neill, W.; Cho, H. (2010). “When does an employee not help coworkers? The effect of leader-member exchange on employee envy and organizational citizenship behavior”. International Journal of Hospitality Management, 29(3), 530-537.

Kim S, O’Neill J, Cho S. (2009). When does an employee not help coworkers? The effect of leadermember exchange on employee envy and organizational citizenship behavior.IntHosp Manag; 29(3), 530-37.

Liden RC, Wayne SJ, Sparrowe RT.(2000).An examination of the mediating role of psychological empowerment on the relations between the job, interpersonal relationships, and work outcomes. JAppl Psychol.;85(3):407.-16.

Lin, Y. H., Kune-Muh, T., Wei-Jung, S., Tsai-Chi, K., & Chih-Hung, T. (2009). Research on using ANP to establish a performance assessment model for business intelligence systems, Expert Systems with Applications, 36: 4135-4146.

Linstead Stephen, Maréchal Garance, Griffin W Ricky.(2014). Theorizing and Researching the Dark Side of Organization, Organization Studies,35: 165.

Maslach, C., Schaufelli, W.B. and Leiter, M.P. (2001). “Job burnout”, Annual Review of Psychology,Vol. 52, pp. 397-422.

Nandedkar, P. (2011). Examining the knowledge sharing and uncivil behaviors of envious employees: an affective events theory perspective, (Doctoral Dissertation), University of Texas-Pan American.

Rich B.L.,Lepine J.A. and Crawford E.R. (2010). Job engagement: Antecedents and effects on job Performance” Academy of Management Journal, Vol. 53, No. 3, 617–635.

Reinke J.S. (2003). "Does the Form Really Matter? Leadership, Trust, and Acceptance of the Performance Appraisal Process", Review of Public Personnel Administration, Vol. 23, No. 1, pp. 23-37.

Saaty, T. L. (1999). Fundamentals of the Analytic Network Process, Proceedings of ISAHP 1999.Kobe, Japan.

Saks A.M. (2006).Antecedents andconsequences of employee engagement” Journal of Managerial Psychology, 21, 7, 600-619.

Smith R. H., Kim S.H.(2007).Comprehending envy” Psychological Bulletin,133: 46:64.

Smith, Richard; Merlone, Ugo; Duffy, Michelle.(2017). Envy at Work and in Organizations; Oxford University Press; LCCN 2016004550.

Tai K., Narayanan J., McAllister D. J. (2012). Envy as Pain: Rethinking the nature of envy and its implictions for employees and organizations”Academy of Management Review, 37 (1),107 129.

van de Ven, N., Zeelenberg, M., & Pieters, R. (2009). Leveling up and down: The experiences of benign and malicious envy. Emotion, 9(3), 419.

Vidaillet, B. (2007). “Lacanian theory's contribution to the study of workplace envy”. Human Relations, 60, 1669-1700.

Vecchio, P. (2005). “Explorations in employee envy: Feeling envious and feeling envied”. Cognition and Emotion, 19(1), 69-81.

Wei, F.; Steven, S. (2013). Tit for tat? Abusive supervision and counterproductive work behaviors: The moderating effects of locus of control and perceived mobility. Asia Pacific Journal of Management, 30(1), 281-296.

Wobker, Inga.(2014). The Price of Envy—An Experimental Investigation of Spiteful Behavior, MANAGERIAL AND DECISION ECONOMICS, DOI: 10.1002/mde.2672.

Wu, W. (2008). Choosing knowledge management strategies by using a combined ANP and DEMATEL approach. Expert Systems with Applications, 35(3): 828-835.

Yang, L. Q.; Johnson, R. E.; Zhang, X.; Spector, P. E.; Xu, Sh. (2013). Relations of interpersonal unfairness with counterproductive work behavior: the moderating role of employee self-identity. Journal of Business and Psychology, 28(2), 189-202.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.