palette
مقایسه اثربخشی برنامه های آموزشی هوش معنوی و تاب آوری بر رفتارهای ضد تولید کارکنان یک کارخانه صنعتی

چکیده

چکیده

هدف پژوهش حاضرمقایسه اثربخشی آموزش هوش معنوی و تاب آوری بر رفتارهای ضد تولید   کارکنان بود. روش پژوهش نیمه  آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان بخش های تولیدی مجتمع فولاد گیلان  بود که از 255 نفر کارکنان، 60 نفر دارای بالاترین نمره در رفتارهای ضد تولید به صورت تصادفی در سه گروه (20 نفر،آموزش هوش معنوی؛ 20 نفر، آموزش تاب آوری ؛ 20 نفر، بدون آموزش) گمارده شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه رفتار ضد تولید) فوکس و اسپکتور، 2002) بود که آزمودنی های 3 گروه در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون به آن پاسخ دادند. گروه های آزمایش در جلسات مداخله ای مبتنی بر برنامه های آموزشی  هوش معنوی و تاب آوری ( 8 جلسه) شرکت کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری و از آزمون بونفرنی به منظور مقایسه تفاضل نمرات پیش آزمون-پس آزمون متغیرهای گروه های آزمایشی و گواه استفاده شد. یافته ها نشان داد برنامه های آموزشی هوش معنوی و تاب آوری بر بهبود رفتارهای ضد تولید کارکنان اثربخش هستند، و آموزش تاب آوری اثربخش تر بود ه است.بنابراین، پیشنهاد می شود مدیران به ضرورت این برنامه های آموزشی و اثربخشی آن در افزایش بهره وری سازمانی توجه داشته باشند.

 

واژگان کلیدی
تاب آوری، -رفتارهای ضد تولید-کارکنان -هوش معنوی

منابع و مآخذ مقاله

منابع

احمدی ، رضا. و شریفی ،پرویز. (1392). بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری بر سلامت روان افراد مبتلا به وابستگی مواد در کانون توسکای شهر تهران. فصلنامه مطالعات روان شتاسی بالینی.سال 16، شماره 4 : 17-1 .

امامی، زهرا.؛ مولوی، حسین.؛ و کلانتری ،مهرداد. (1393). تحلیل مسیر اثر هوش معنوی و هوش اخلاقی بر خودشکوفایی و رضایت از زندگی در سالمندان شهر اصفهان. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی.سال 15 شماره 2: 13-4.

امیری ، مقصود.؛ الفت ، لعیا .؛ فیضی، کامران .؛ و صالحی ابرقویی، محمدعلی .(1396). طراحی مدلی برای تاب آوری سازمانی. مجله مدیریت بهره وری.سال .11 ، شماره44 : 65-35

پرستار انساب ، وحید. و شيخ الاسلامي ، نادر. (1394). بررسی ساختار سازمانی با رفتار کار ضد تولیدی کارکنان. اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری.موسسه پژوهشی البرز با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز گسترش انفورماتیک ایران، 26 آذر 1394. https://www.civilica.com/Paper-MAIE01-MAIE01_150.html

درویشی، محمود. و خدایی گوراب زرمخی، زهرا. (1389( .هوش معنوی در سازمان. اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی .27و 28 بهمن 1389،شیراز. https://www.civilica.com/Paper-MIEAC01-MIEAC01_333.html

سردارزاده، فرشته؛ ژیان باقری، معصومه؛ فراهانی، ملک.(1396). نقش تاب آوری در کاهش استرس و فرسودگی شغلی کارکنان پروژه ماهواره ای دریایی شرکت نفت ایران. مجله روان شناسی و روانپزشکی شناخت، سال 3 شماره 4 : 77-61

سهرابی، فرامرز.و ناصری، اسماعیل. (1391 ). هوش معنوی و مقیاس های سنجش آن. تهران: انتشارات آوای نور.

فهیمی، حسن.و فیضی، محمد. (1395). بررسی رابطه بین هوش معنوی با رفتارهای کناره گیرانه و ضد بهره وری کارکنان تامین اجتماعی شهر اردبیل. نخستین کنفراس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی.مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی، 30 اردیبهشت 1395. https://www.civilica.com/Paper-OICONFERENCE01

-OICONFERENCE01_581.html

سیبرت، ال.(1394). مزایای تاب آوری. ترجمه علیرضا صارمی-سید باقر میرسلیمانی.تهران: انتشارات پژوهش روزگار.(تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، 1996).

قائداميني هاروني ،عباس.؛ ابراهيم زاده دستجردي ، رضا .؛ صادقي ده چشمه ، مهرداد.؛ و صادق زاده ، نازنين.(1397). تاثیر فضای اخلاقی سازمان از طریق رفتار شهروندی سازمانی بر رقتارهای ضد تولید سازمانی در شرکت ساپکو. مجله مهندسی مدیریت نوین. سال 7، شماره 1: 51-31

قاسمی نژاد دهکردی آتوسا.؛ امیرتاش ، علی محمد .؛ و اصلانخانی، محمد علی. (1396). اثر عدالت سازمانی بر رفتارهای ضد تولید با میانجیگری عواطف شغلی:مورد مطالعه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خوزستان. نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش.سال 5 شماره 1: 131-117

کیخسروانی، مولود. (1394). مقایسه اثربخشی برنامه های آموزشی مدیریت استرس و تاب آوری بر وضعیت روانشناختی و شغلی کارکنان.پایان نامه دکترای تخصصی.رشته روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی.

گل پرور، محسن . و خاكسار، سروره. (1387). رفتارهاي ضد توليد از ديدگاه سرپرستان و مديران صنايع و سازمانها. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوري. سال 3، شماره 3و4 : 74-52

محمدی زاده ، زهرا.؛ قلعه نوری ، محمد.؛ صابر فیروزی ، معصومه.؛ و حسن كمال زاده ، حسن. (1393). رابطه بین هوش معنوی و اخلاق سازمانی با بهره وری كاركنان آموزش و پرورش شهر مرودشت. كنفرانس بين المللي مديريت در قرن 21. 16 و 17 مرداد 1393. https://www.civilica.com/Paper-ICMNG01-ICMNG01_528.html

مقیمی، مسعود؛ اسماعیل پور، نفیسه؛ کریمی، زهره؛ زولادی، محمد؛ و علی مقیمی، محمد.(1397). اثربخشی آموزش تاب آوری با خدمات پیام کوتاه بر استرس مادران دارای کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر.مجله روانپزشکی رفتاری.سال 4 شماره 12: 66-59.

مهداد ،علی. و مهدی زادگان، ایران.(1390). مقایسه رفتار شهروندی سازمانی و رفتارهای ضد تولید در میان کارکنان کارخانه جات خودرو سازی ایران و مالزی، یافته های نو در روان شناسی. سال 4 شماره 12: 93-79.

نوروزی ، داود .؛ و عبدی معصوم آباد ، صالحه .(1393). بررسی تاثیر هوش معنوی بر رفتار كناره گیرانه در بین كارمندان تربیت بدنی شهرستان اردبیل. همایش بین المللی مدیریت، تهران، موسسه سفیران فرهنگی مبین، https://www.civilica.com/Paper-ICOM01-ICOM01_0816.html

Aleksandar A., Miladin S., Slavko A., Danijela T. (2014). "An Assessment of Organizational Resilience Potential in SMEs of the Process Industry, A Fuzzy Approach". Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 26,1238-1245

An,F., & Wang, B. (2016). Abusive Supervision and Counterproductive Work Behavior: Moderating Effect of Negative Affectivity. Journal of Service Science and Management, 9, 66-73.

Azadeh, A., Saberi, M., Rouzbahman, M., & Saberi, Z. (2013). An intelligent algorithm for performance evaluation of job stress and HSE factors in petrochemical plants with noise and uncertainty. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 26 (1),140-152.

Bakker, A. B., Burton, w.,Pakenham, I., & Brown, J.(2009). Evaluating the effectiveness of psycological resilience training for heart health ,and the added value of promoting physical activity:a cluster randomized trial of the READY program,BMC Public Health,19 (4),51-72.

Daljeet ,N.K. (2015). Reactions to Negative Feedback:The Role of Resilience and Implications for Counterproductivity. Electronic Thesis and Dissertation Repository.

Dargahi,H.,& Koiek,S.(2018). Organizational Citizenship Behaviors and Counterproductive Work Behaviors:A Study of Tehran University of Medical Sciences Staff . Review of Public Administration and Management,6 (2),1-7.

Fox,S., Spector,P.E. (2002). An Emotion – Centered Model Of Voluntary Workbehavior:Some Parallels Between Counterproductive Work Behavior And Organizational Citizenship Behavior. Human Resource Management Review. 12,269-292.

González-Navarro, P., Zurriaga-Llorens , R.,& Tosin Olateju ,A .(2018). Envy and Counterproductive Work Behavior:The Moderation Role of Leadership in Public and Private rganizations. International Journal of Environmental Research and Public Health.15,1455-1470..

Ho, V.(2012). Interpersonal Counterproductive Work Behaviors: Distinguishing Between Person-Focused Versus Task-FocusedBehaviors and Their Antecedents. Management Faculty Publications,Paper 46,120-138.

Hon, A. H. Y. (2013). Does job creativity requirement improve service performance? A multilevel analysis of work stress and service environment. International Journal of Hospitality Management, 35,161-170.

Hunsaker,W.D. (2016). Spiritual leadership and organizational citizenship behavior: relationship with Confucian values. Journal of Management, Spirituality & Religion, 13 ( 3),206-225.

Jou, R., Kuo, C., & Tang, M. (2013). A study of job stress and turnover tendency among air traffic controllers: The mediating effects of job satisfaction. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 57, 95-104.

Karakas, F. (2010).Spirituality and performance in organizations: a literature review. Journal of Business Ethics. 94 ( 1), 89-106.

Lepin,A. L.,Gionfriddo, M.R., Sood, A., Montori,V. M., Erwin, P.J., Zeballos Palacios,C., Bora, P.R., Dulohery, M.M., Brito,J. P., Boehmer,K. R., & Tilburt, J.C. (2014). The efficacy of resilience training programs:a systematic review protocol. systematic review journal,3,(1),1-6.

Mahmood, A., Arshad,M.A. , Ahmed,A., Akhtar, S., & Khan,S..)2017). Spiritual intelligence research within human resource development: a thematic review. Management Research Review.22 (3),165-173.

-Mahmood, A., Arshad, M.A., Ahmed, A. & Akhtar, S. (2016). Beyond wit and grit: spiritual quotient thekey to organisational development. Proceedings of the 14th International Conference of the Society for Global Business&Economic development (SGBED), Montclair State University, pp. 676-683.

Mahmood, A., Arshad, M.A., Ahmed, A., Akhtar, S. & Rafique, Z. (2015). Establishing linkages between intelligence, emotional and spiritual quotient on employees performance in government sector of Pakistan. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6 ( 6),553-560.

Markow, F., & Klenke, K. (2005). The effects of personal meaning and calling on organizational commitment: an empirical investigation of spiritual leadership. International Journal of Organizational Analysis. 13 ( 1), 8-27.

Marques, J.F. (2008). Spiritual performance from an organizational perspective: the Starbucks way,Corporate Governance.The International Journal of Business in Society,8 ( 3),248-257.

Osman Gani, A. M.,& Hassan, Z. (2018). Impacts Of Spiritual And Cultural Intelligence On LeadershipEffectiveness: A Conceptual Analysis. Journal of Islamic Management Studies,1 ( 2), 12-23.

Rani, A., Abidin, I.,& Hamid, A.b. (2013). The Impact of Spiritual Intelligence on Work Performance: Case studies in Government Hospitals of East Coast of Malaysia. A multidisciplinary journal of global macro trends,2-3.

Ravikumar, T.,& Dhamodharan,D.. (2014).Impact of Spiritual Intelligence on Organizational Commitment and Job Satisfaction of Employees in Banking Sector. Research and Development Centre, Bharathiar University, Coimbatore, Tamilnadu, India ,3 (5),1-11.

Rego, A., & Pina Cunha, M. (2008). Workplace spirituality and organizational commitment: anempirical study. Journal of Organizational Change Management, 21 ( 1), 53-75.

Roof, R.A., Bocarnea, M.C. & Winston, B.E. (2017).The spiritual engagement instrument. Asian.Journal of Business Ethics, 6 ( 2), 215-232.

Ryan, J.J. (2002).Work values and organizational citizenship behaviors: values that work for employees and organizations. Journal of Business and Psychology,17 (1),123-132.

Scoloveno, L. R. (2018). Resilience and Self-Efficacy: An Integrated Review of the Literature. Human Journals,9 (1),176-192.

Sharmila, D. R., Steven, E. K., Azimi, H., & Khairuddin, I. (2017). Effectiveness of the use of spiritual intelligence in women academic leadership practice. International Journal of Educational Management, 31(2), 160-178.

Shoss, M., Penney, L.,& Hunter, E. (2010). Can Counterproductive Work Behaviors Be Productive? CWB as Emotion-Focused Coping. Journal of Occupational Health Psychology,15 (2), 154–166.

Shaukat Malik ,M,& Tariq ,S. (2016). Impact of Spiritual Intelligence on Organizational Performance. International Review of Management and Marketing,6 (2),289-297.

Steinhardt, M., & Dolbier, C.(2008). Evaluation of a resilience interventionto enhance coping strategies and protective factors and decreasesymptomatology. J Am Coll Health. 56 (4),445–53.

Zopiatis, A., Constanti, P., L. Theocharous, A. L. (2014). Job involvement, commitment, satisfaction and turnover: Evidence from hotel employees in Cyprus. Tourism Management, 4 (1),129-140 .


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.