palette
مقایسه ی فرسودگی، استرس و رضایت شغلی در بین ماماهای شاغل در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی

چکیده

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه فرسودگی، استرس و رضایت شغلی بین ماماهای شاغل در بیمارستان­ها و  مراکز بهداشتی انجام شد. این پژوهش یک پژوهش توصیفی و از نوع علی­مقایسه­ای می­باشد. جامعه­ی آماری پژوهش حاضر کلیه ماماهای شاغل در بیمارستان­ها و مراکز بهداشتی شهر دورود در سال(1397) بود که از بین ماماهای شاغل در بیمارستان­ها و ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی تعداد 60 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردید. ابزارهای گردآوری دادهها پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش (1985)، پرسشنامه استرس شغلي فيليپ ال رايس (1997) و پرسشنامه رضایت شغلی (JDI) بودند. به منظور تحلیل داده­ها از آمار استنباطی شامل تحلیل واریانس چندمتغیره و یک راهه استفاده شد. نتایج نشان داد، تفاوت معنی‌داری در ترکیب خطی نمرات فرسودگی شغلی،  استرس شغلی و رضایت شغلی در بین ماماهای شاغل در بیمارستان­ها و ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی وجود دارد (0001/0= سطح معناداری، 406/22= مقدار و 785/0 =لامبدای ویلکز). همچنین یافته­ها نشان داده است که، 21 درصد از واریانس متغیرهای وابسته توسط متغیرهای گروه­بندی یعنی ماماهای شاغل در بیمارستان­ها و ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی تبیین می­گردد.

واژگان کلیدی
کلیدواژگان: فرسودگی شغلی، استرس شغلی، رضایت شغلی، ماما، بیمارستان‌، مراکز بهداشتی.

منابع و مآخذ مقاله

منابع

آزاد مرزآبادي، ا؛ غلامي فشاركي، م (1390). رابطه بين مناطق جغرافيايي ، تيپ شخصيتي، وضعيت اجتماعي - اقتصادي و عوامل دموگرافيك با استرس شغلي. مجله علوم رفتاري. 5(2).

احمدزاده، آزاده. حیدری، مجید. عباسی مقدم، محمدعلی (1392). تعيين توان بالقوه انگيزشي مشاغل با استفاده از مدل ويژگيهاي شغلي و رابطه آن با رضايت شغلي در كاركنان ستادي دانشگاه علوم پزشكي تهران. مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه تهران. 7(4). 336-325.

امينيان، ا؛ فرجامي، آ؛ پوريعقوب، غ؛ صادق نيت حقيقي، خ (1389). بررسي استرس شغلي در رانندگان وسايل نقليه عمومي و ارتباط اين استرس با ريسك فاكتورهاي قلبي عروقي. فصلنامه علمي تخصصي طب كار. 2(1).

بابائیان، علی. مهموئی، ع. علیزلده، ح. کرمی، ذ (1391). تأثير تعارض كار- خانواده و استرس شغلي بر فرسودگي شغلي كاركنان پليس ناجا. فصلنامه انتظام اجتماعی. 4(4).

بابائیان، علی. سامانی، یوسف. کرمی، ذبیح الله (1393). بررسي رابطة ويژگيهاي شخصيتي با عملكرد شغلي كاركنان رسته هاي مأموريتي ناجا. فصلنامه منابع انسانی ناجا. 9 (37). 28-9.

بابامحمودی، فرهنگ. مفتاحی، میثم. خادملو، محمد. (1390). بررسي ميزان رعايت منشور حقوق بيمار از ديدگاه بيماران در بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي مازندران. مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی. 4(4).

پروین، ندا. کاظمیان، افسانه (1393). بررسی عوامل استرس زای شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد. نشریه پرستاری و مامایی شهرکرد. 2(4).

توفانی زاده، ابراهیم. مکتبی، غلام. توفانی زاده، خلیل (1394). ارتباط مدیریت زمان با استرس شغلی ماماهای شاغل در بیمارستان شهرستان شادگان. کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی در سال ۱۳۹۴.

رضائی، بهروز. هادیان، صدیقه (1396). بررسی مقایسهای وضعیت آموزش بالینی از دیدگاه مربیان و دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان. نشریه آموزش پرستاری. 6(4).

سرمد، زهره. بازرگان، عباس (1389). روش های تحقیق در علوم رفتاری. نشر اگه. 4-051-329-964.

شارعی نیا، حبیب. خونیکی، فاطمه. بلوچی طاهره (1396). مقایسه استرس شغلی پرستاران بخش های اورژانس با سایر بخش های بیمارستان. نشریه مدیریت پرستاری. 6(6).

صفایی، مینو (1395). رابطه استرس شغلی با توانایی انجام کار در بین ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی- درمانی شهر مشهد. نشریه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه. 4(1).

ضیغمی، شراره. حقیقی، آزاده (1390). بررسی ارتباط استرس شغلی و فرسودگی شغلی در پرسنل پرستاری. نشریه پرستاری و مامایی همدان. 19(2).

فاتحی، فریبا (1394). بررسی عوامل استرس شغلی و رابطه آنها با خود کارآمدی و سلامت عمومی در پرستاران و ماماهای شاغل در بیمارستان بعثت سنندج. مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت. 2(3).

کوشکی، شادی؛ هومن، حمید .؛ زاهدی، سمیرا (1388). رابطه ویژگی‌های شخصیتی با عوامل رضایت شغلی دبیران. 55.

لعل شهباز، ش.، کرمی، ا.، پزشک، ش.، (1390).بررسی رابطه عملکرد خانواده با عملکرد شغلی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علامه طباطبایی.

محمدریزی، سهیلا. کردی، معصومی، محمد(1391). بررسی ارتباط استرس شغلی ماماها با الگوی خون‌ریزی قاعدگی. نشریه حیات. 18(5).

محمدی، علی (1397). تعیین رابطه فرسودگی شغلی با استرس شغلی و عملکرد خانواده در ماماها‌ی شاغل در بیمارستان. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.

میرزائی، محمد(1395)اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری بر خودکارامدی دختران پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه اصفهان.

نریمانی، م. .؛ عباسی، م. (1388). بررسی ارتباط بین سرسختی روانشناختی و خود تاب آوري با فرسودگی شغلی. مجله فراسوی مدیریت. 2(8). 92-75.

نیری، ع. روح اللهی، ا. حسین، ح (1394). بررسي تأثير استرس شغلي بر سلامت عمومي و عملكرد شغلي كاركنان مراقبت پرواز. سلامت کار ایران. 13(1).

نریمانی، م. .؛عباسی، م. (1388). بررسی ارتباط بین سرسختی روانشناختی و خود تاب آوري با فرسودگی شغلی. مجله فراسوی مدیریت. 2(8). 92-75.

هاشمی نژاد، ناصر (1392). بررسي ارتباط سلامت رواني و استرس شغلي ماماهاي شاغل در بيمارستان هاي شهر كرمان. مجله زنان و نازائی. 16(64).

هاشمی، اسماعیل (1396). رابطه استرس شغلی با رفتار‌های بی‌نزاکتی در محیط کار با توجه به نقش تعدیل‌کنندگی سرمایه روان‌شناختی. نشریه اصول بهداشت روانی. 20(2).

Almer, M (2015). Resiliencein response to life stress: Personality and Individual Differences, 34, 36-454.

Bacotic, D. (2016). Relationship between job satisfaction and organizational performance. Journal of Economic Research, 29(1): 118-130.

Flott EA, Linden L. The clinical learning environment in nursing education: a concept analysis. J Adv Nurs. 2016;72(3):501-13. DOI: 10.1111/jan.12861 PMID: 26648579

Graham CL, Phillips SM,. Baccalaureate Minority Nursing Students Perceived Barriers and Facilitators to Clinical Education Practices: An Integrative Review. Nurs Educ Perspect. 2016;37(3):130-7.

Halkos, G., & Bousinakis, D. (2010). The effect of stress and satisfaction on productivity. International Journal of Productivity and Performance Management, 59(5), 415-431.

Harwell, K. (2013). Burnout and Job Engagement Among Business Librarians. Library Leadership & Management. 27(1), 1–19.

Henwood, T., Tuckett, A (2015). Connecting Leisure-Time Physical Activity and Quality of Sleep to Nurse Health: Data from the e-Cohort Study of Nurses and Midwives. Journal of Nursing & Care . 14(8).

Helminen K, Coco K, Johnson M, Turunen H, Tossavainen K. Summative assessment of clinical practice of student nurses: A review of the literature. Int J Nurs Stud. 2016;53:308-19. DOI: 10.1016 /j.ijnurstu.2015.09.014 PMID: 26522265

Khuong, M. N. & Tien, B. D. (2013). Factors influencing employee loyalty directly and indirectly through job satisfaction: A study of banking sector in Ho Minh city. International Journal of Current Research and Academic Review, 1(4): 82-95.

Marta C., Paweł C., Neomi C., Mirosław J (2017). Psychosocial aspect of quality of life among working and unemployed nurses and midwives. Ann Agric Environ Med. 24(3).

Maslach,.C., (2003). Job Burnout: New Directions in Research and Intervention. (Psychology Department, University of California. merican psychological Society).

Maslach, C., Schaufeli, W. B. & Leiter, M. P.(2001).Job burnout. Annual Review of Psychology,52,397-422.

Mizuno M., Kinefuchi E, Kimura R, Tsuda A (2013). Professional quality of life of Japanese nurses/midwives providing abortion/childbirth care. Nurs Ethics. 20(5).

Papastavrou E, C. Nursing students' satisfaction of the clinical learning environment: a research study. BMC Nurs. 2016;15:44. DOI: 10.1186/s12912-016-0164-4 PMID: 27436992

Peterson U, Demerouti E, Bergstrom G, Samuelsson M, Asberg M, Nygren A. Burnout and physical and mental health among Swedish healthcare workers. J Adv Nurs 2008 Apr;62(1):84-95.

Renier SteynJ (2015). Psychol Afr. Author manuscript; available in PMC 2015 Jan 26. Published in final edited form as: J Psychol Afr. 24(3): 281–284.

Scott, A., Scott, S (2016). Mental health day’ sickness absence amongst nurses and midwives: workplace, workforce, psychosocial and health characteristics. Journal of Advanced Nursing. 116(13).

Surawicz CM. J (2014). Edward Berk distinguished lecture: Avoiding burnout: Finding balance between work and everything else. Am J Gastroenterol 2014; 109(4): 511-4.

Vuorensyrja, M. , & Malkia, M. (2010). Nonlinearity of the effects of police stressors on police officer burnout. An International Journal of Police Strategies & Management, 34(3),382-402.

WHO (2014). Nursing and midwifery. Geneva:World Health Organization;2008. Available at: www.who.int/hrh/nursing-midwifery/en/S (Accessed:04/10/2008).

Yvonne, W., Abdull Rahman, R. H. & Long, C. S. (2014). Employee job satisfaction and job performance: A case study in a franchised retail chain organization. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, 8(17): 1875-1883.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.