palette
بررسی روابط ساختاری خودتنظیمی شناختی و بهزیستی شغلی با میانجیگری فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در معلمان دوره متوسطه دوم شهر اروميه در سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۷

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی روابط ساختاری خودتنظیمی شناختی و بهزیستی شغلی با نقش میانجی فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در معلمان مقطع متوسطه دوم بود. نوع پژوهش توصیفی با طرح همبستگی بود. جامعه شامل معلمان مرد و زن شاغل در امر تدریس در مدارس دولتی دوره دوم متوسطه در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ بود (۸۳۷ =N). نمونه به روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای به دست آمد (۲۰۴=n). ابزارهای مورد استفاده شامل  خودتنظیمی شناختی مترن و باوئر (۲۰۱۴)، بهزیستی شغلی شولتز (۲۰۰۸)، رضایت شغلی کلی جاج، لاکه، دورهام و کلوگر (۱۹۹۸)، رضایت از تدریس لیم‌هو و تانگ‌آو (۲۰۰۶) و فرسودگی شغلی ماسلاچ و جکسون(۱۹۸۶) بودند. برای تحلیل از شیوه مدلسازی روابط ساختاری و نرم‌افزارهای SPSS-22 و AMOS-22 استفاده شد. یافته‌ها حاکی از غیرمعناداری مسیر مستقیم خودتنظیمی شناختی به بهزیستی شغلی (0/09=β=0/398 ،p)، معناداری اثر غیرمستقیم خودتنظیمی شناختی بر بهزیستی شغلی و بهبود شاخص‌های برازش کلی مدل مفهومی تجربی و ضریب تعیین بعد از اصلاح مدل بود (GFI=0/90، CFI=0/90، RMSEA=0/08/ PNFI=0/64، PRATIO=0/76،=0/77  ). نتیجه شد با توجه به قابلیت یادگیری خودتنظیمی شناختی در طی مداخلات کوتاه مدت، بهبود بهزیستی شغلی معلمان با کاهش دادن فرسودگی شغلی و افزایش دادن رضایت شغلی، امکان پذیر می‌باشد.
واژگان کلیدی
بهزیستی شغلی- خودتنظیمی شناختی- رضایت شغلی- فرسودگی شغلی- معلمان

منابع و مآخذ مقاله

اکبری، رامین؛ غفارثمر، رضا؛ کیانی، غلامرضا و اقتصادی، احمدرضا (۱۳۹۰). اعتبار عاملی و ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ )نسخه فارسی). فصلنامه دانش و تندرستی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی شاهرود، ۶ (۳).

امین خندقی، مقصود وگودرزی، محمدعلی (۱۳۹۰). طراحی نظام برنامه ریزی درسی منطقه ای برای آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، ۶ (۲۳ )، ۱۰۹-۷۶.

پینتریچ، پال آر. و شانک دیل اچ. (۲۰۰۲). انگیزش در تعلیم و تربیت: نظریه‌ها، تحقیقات و راهکارها. ترجمه: مهرناز شهرآرای، تهران: علم، ۱۳۸۶.

راستگو، ناهید؛ حرفه دوست، منصور و خیرجو، اسماعیل (۱۳۹۵). اثربخشی آموزش گروهی ذهن آگاهی بر فرسودگی شغلی، رضایت شغلی و برخی نشانگان آسیب شناسی روانی معلمان. دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، ۴ (۷)، ۱۹۸-۱۷۹.

سردارزاده، فرشته؛ ژیان‌باقری، معصومه؛ فراهانی‌مشهدی، ملکه (۱۳۹۵). نقش تاب آوری درکاهش استرس شغلی و فرسودگی کارمندان طرح اقماری شرکت نفت فلات قاره ایران. مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت. ۳ (۴)، ۶۱-۷۷.

فتحی‌زاده، آوا و خشوعی، مهدیه سادات (۱۳۹۵). رابطه خودتنظیمی و ویژگیهای شخصیتی با استرس شغلی کارمندان دانشگاه اصفهان، مجله‌ی اصول بهداشت روانی، ۱۹ (۱)، ۲۱-۱۴.

قاسمی، وحید (۱۳۹۰). برآورد حجم بهینه نمونه در مدل‌های معادله ساختاری و ارزیابی کفایت آن برای پژوهشگران اجتماعی. جامعه شناسی ایران، ۱۲ (۴)، ۱-۱۷.

عاشوری، مجتبی (۱۳۹۰). بررسی مدل شناختی- اجتماعی رضایت شغلی دوره متوسطه شهر ارومیه. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه.

عزیزی، لیلا؛ فیض‌آبادی، زهرا؛ صالحی، مریم (۱۳۸۷). تحلیل عامل اکتشافی و تائیدی پرسشنامه شغلی ماسلاچ در کارکنان دانشگاه تهران. مطالعات روانشناختی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهراء س ، ۴ (۳)، ۷۳-۹۲.

مطلبی، کبری و کیانی، قمر (۱۳۹۶). رابطه فرسودگی شغلی با سلامت روان معلمان مدارس استثنایی: نقش میانجی مشارکت شغلی. نشریه مدیریت ارتقای سلامت، ۷ (۶)، ۶۰-۵۲.

میکائیلی منیع، فرزانه؛ عاشوری، مجتبی؛ حسنی، محمد (۱۳۹۱). آزمون الگوی شناختی- اجتماعی رضایت شغلی معلمان مقطع متوسطه شهر ارومیه. فصلنامه نوآوری های آموزشی، ۱۱(۴۴)، ۷-۳۱.

نعامی، عبدالزهرا؛ پیریایی، صالحه (۱۳۹۲). نقش موفقیت شغلی ادراک شده در پیش بینی بهزیستی شغلی در کارکنان یک شرکت صتعتی، علوم رفتاری، ۷ (۴)، ۳۱۵-۳۲۰.

Bandura, A. (1991). Social Cognitive Theory of Self-Regulation, Origanizational Behavior and Decision Processes, 50, 248-287.

Bandura A. (2001). SOCIAL COGNITIVE THEORY: An Agentic

Perspective. Annu. Rev. Psychol, 52, 1-26.

Bandura A. (2006). Toward a psychology of Human Agency. Perspectives on Psychological science, 1, (2), 164-180.

Colomeischi A. A. (2014).Teache̕s Burnout in Relation with Their Emotional Intelligence and Personality Traits. Procedia-Social and behavioral sciences. 180, 1061-1073.

Duffy, R. D; Lent, R. W.(2009).Test of a social cognitive model of work satisfaction in teachers. Journal of vocational behavior.75, 212-223

Elliot A. J. ; Thrash T. M; Murayama K. (2011). A Longitudinal Analysis of Self-Regulation and Well-Being: Avoidance Personal Goals, Avoidance Coping, Stress Generation, and Subjective Well-Being. Journal of Personality, 79 (3), 643-675.

Judge T. A; Locke E. A; Durham C. C; Kluger A. N. (1998). Dispositional Effects on Job and Life Satisfaction: The Role of Core Evaluations. Journal of Applied Psychology. 83 (1), 17-34.

Leka S., & Houdmont J. (2010). An Introduction to Occupational Health Psychology. In Stravroula Leka, & Jonathan Houdmont (Eds.), Occupational Health Psychology (PP. 1-31). BlackWell Publishing LTD.

Kidger, J; Brockman R; Tilling, K; Campbell R; Ford, T; Araya, R; King M; Gunnell D. (2016). Teachers’Wellbeing and depressive symptoms, and associated risk factors: A large cross sectional study in English secondary schools. Journal of Affective Disorders, 192, 76-82.

Klusmann, U; Kunter, M; Trautwein, U; Lüdtke, O; Baument, J. (2008). Teacher̕s Occupational Well-being and Qualityof Instruction: The Important Role of Self- Regulatory Patterns. Journal of Educational Psychology, 100 (3),702-715.

Kondratyuk, N., & Morosanova, V. (2014). The relationship between self-regulation, personality traits and job stress. Personality and Individual Differencments, 60, 48-78.

Kyriacou, C. (2015). Teacher Stress and Burnout: Methodological Perspectives. International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences(2nd ed.) 24,72-74.

Lim-Ho, C. & Tung-Au, W. (2006). Teaching satisfaction scale: Measuring job satisfaction of teachers. Educational and Psychological Measurement, 66,172–185.

Maslach, C. & Jackson S. E. (1981). The measurement of experienced burnout. JOURNAL OF OCCUPATIONAL BEHAVIOUR, 2, 99-113.

Maslach, C; Jackson S. E., & Leiter , M. P. (1997). The Maslach Burnout Inventory Manual (3d ed.).

Maslach, C. & Goldberg, J. (1998). Prevention of burnout: New perspectives. Applied and preventive psychology.7, 63-74.

Mackey, J. D., & Perrewe̕, P. L. (2014). The AAA (appraisals, attributions, adaptation) Model of job Stress. Organizational Psychology Review,4(3), 258-278.

Mattern, J. (2012). Selbstregulation im Lehrerberuf: Entwicklung eines Trainings für angehende Lehrkräfte (Teacher Self-Regulation: Development of a Training Program for Pre-Service Teachers). Unterrichtswissenschaft, 40, 156–173.

Mattern, J. (2014). Hilft Selbstregulation bei der Unterrichtsvorbereitung? Studien zur Relevanz und Förderung von Selbstregulation in der Lehrerbildung (Does self-regulation help with lesson preparation? Studies on the relevance and promotion of self-regulation in teacher education) (Doctoral thesis, the faculty TUM School of Education of the Technical University of Munich).

Mattern, J., & Bauer, J. (2014). Does teacher̕s cognition self-regulation increase their occupational well-being? The structure and role of self-regulation in the teaching context. Teaching and Teacher Education, 43, 58-68.

Parker, P. D; Martin, A. J; Colmar, S., & Leim, G. A. (2012). Teachers̕ Workplace Well-being:Exploring a process model of goal orientation, coping behavior, engagement, and burnout. Teaching and Teacher Education,28, 503-513.

Pintrich, P. R. (2000).THE ROLE OF GOAL ORIENTATION IN SELF-REGULATED LEARNING. Handbook of self-regulation .Chapter 14.

Ryff, C.D. (1989). Happiness Is Everything, Or Is It? Explorations on the Meaning of Psychological Well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 57,1069–1081.

Schaarschmidt, U; Kieschke, U., & Fischer, A. (1999). Beanspruchungsmuster im Lehrerberuf [Patterns of teachers’ ccupational stress]. Psychologie in Erziehung und Unterricht, ( 46), 44–268.

Shshani, A., & Eldor L. (2016). The informal learning of teachers learning climate, job satisfaction and teacher̕s and student̕s motivation and well-being. International Jornal of Educational Research, 79, 52-63.

Shultz, M. (2008). Occupational Well-being:The development of a theory a measure (AN ABSTRACT OF A Doctoral DISSERTATION of PHILOSOPHY), Manhattan, Kansas university.

Sitzmann, T., & Ely, K. (2011). A Meta- Analysis of Self Regulated Learning in Work-Related Training and Educational Attainment: What We Know and What Where We Need to Go. Psychological Bullein, 137(3),421-492.

Skaalvik, E. M., & Skaalvik, S. (2015). Job Satisfaction, Stress and Coping Strategies in the Teaching Profession—What Do Teachers Say?. International Education Studies, 8 (3), 181-192.

Skaalvik, E. M., & Skaalvik, S. (2014). Teacher self- efficacy and perceived autonomy:Relations with teacher engagement, job satisfaction, and emotional exhaustion. Psychological Reports: Employment Psychology and Marketing,114,(1), 68-77.

Skaalvik, E. M., & Skaalvik, S. (2013). Teachers’ perceptions of the school goal structure: Relations with teachers’ goal orientations, work engagement, and job satisfaction. International Journal of Educational Research,62, 199-209.

Taris, T. W; Leisink, P. L. M., & Schaufeli, W. B. (2017). Applying Occupational Health Theories to Educator Stress: Contribution of the Job Demands-Resources Model. In McIntyre, Teresa Mendonça, McIntyre, Scott E., Francis, David J. (Eds.), Educator Stress, Aligning Perspectives on Health, Safety and Well-Being (PP. 237-260). © Springer International Publishing AG 2017.

Van Horn, J. E; Taris, T. W; Schaufeli, W. B., & Schreurs, P. J. (2004).The structure of occupational well- being:A study among Dutch teachers. Journal of occupational and organizational Psychology.77, 365-375.

Vintilă a, M., & Istrata, D. ( 2014 ). Improving the Skills For True Wellbeing of Adult Educators and Learners, Procedia. Social and Behavioral Sciences. 142 , 610 – 615.

Zimmerman B. J. (2000). Attainning self- regulation a social cognitive perspective. Handbook of self-regulation. PP. 13-39.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.