palette
تدوین مدل اندازه‌گیری استانداردهای خرد و کلان توسعه حرفه‌ای دانشجو- معلمان دانشگاه فرهنگیان

چکیده

هدف این پژوهش تدوین مدل اندازه‌گیری استانداردهای خرد و کلان توسعه حرفه‌ای دانشجو- معلمان غرب کشور دانشگاه فرهنگیان (تربیت معلم سابق)  می‌باشد. پژوهش حاضر کمی از نوع همبستگی در قالب تحلیل عاملی می‌باشد. نمونه پژوهش را تعداد 1080 نفر از جامعه آماري 1500 نفری از میان دانشجو معلمان منطقه غرب کشور تشکیل دادند که در کلیه رشته‌های موجود دانشگاه فرهنگیان مشغول به تحصیل بودند و دروس کارورزی را پشت سر گذاشته‌اند. ابزار پژوهش پرسشنامه  توسعه حرفه‌ای است که بر مبنای استاندارد توسعه معلمان نیوجرسی آمریکا(2014) تدوین شد. در این پژوهش مدل اندازه‌گیری متغیرهای استانداردهای خرد و کلان توسعه حرفه‌ای قابل مشاهده را به متغیرهای پنهان مرتبط می‌کند و از طریق تحلیل عامل تاییدی با استفاده از نرم‌افزار  با استفاده از نرم‌افزار Smart PLS2 ارزیابی می‌شود. ارزیابی مدل اندازه‌گیری انعکاسی توسعه حرفه‌ای نشان داد که پایایی مرکب همه سازه‌های خرد و کلان بزرگتر از میزان پیشنهاد شده 0.6 می‌باشد که نشان می‌دهد مدل از پایایی برخوردار است و دارای همسانی درونی است. میزان AVE سازه‌های خرد و کلان نیز بیانگر آن است که از مقدار قابل قبول 0.5 بیشتر هستند. همچنین نتایج نشان داد که بار عاملی هر گویه از میزان پیشنهاد شده 0.7 بیشتر است که نشان از روایی همگرایی مدل دارد. آزمون فورنل-لارکر نیز حاکی از آن است که مدل از روایی واگرا برخوردار است. بنابراین می‌توان گفت مدل دارای روایی و پایایی است.

بنابراین این نتیجه به دست آمد که مدل ساختاری استانداردهای خرد و کلان توسعه حرفه‌ای از برازش مناسبی برخوردار است و با توجه به مقایسه نتایج پیشینه ها با مدل تایید شده، پیشینه‌های پژوهش‌ در شش بعد تمرکز بر محتوا؛ محتوای دانش؛ یادگیرنده و یادگیری؛ رهبری مدارس ؛ تمرین آموزشی ؛ و مسئولیت حرفه‌ای بخشی از مدل را بررسی کردند. در نتیجه می‌توان گفت مدل ارائه شده با چهار مولفه کلان و یازده مولفه خرد توسعه حرفه‌ای، مدلی جامع‌تر و کامل‌تری نسبت به پژوهش‌های پیشین ارائه کرد. بنابراین ارتقای دانش، مهارت و نگرش حرفه‌ای معلمان در مدل ارائه شده به صورت جامع‌تری نسبت به پژوهش‌های پیشین مورد بحث قرار گرفت. ضمناً، از دیگر دست‌آوردهای این پژوهش پرسشنامه استاندارد توسعه حرفه‌ای برای دانشجو-معلمان دانشگاه فرهنگیان ایران است.

واژگان کلیدی
توسعه حرفه‌ای، دانشجو-معلمان، دانشگاه فرهنگیان (تربیت معلم)، مدل‌ توسعه حرفه‌ای

منابع و مآخذ مقاله

آخوندی، فاطمه، و صفایی موحد، سعید. (1394). بررسی نقش ادراک از توسعه حرفه‌ای بر روی دلبستگی شغلی، فلات محتوایی شغل و فرسودگی شغلی در معلمان ابتدایی شهرستان کاشان. مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام‌های آموزشی. پاییز و زمستان، 15.

احمد یوسفی، مریم، مطهری نژاد، حسین، و آذری، همایون. (1397). مشارکت معلمان در فعالیت‌های یادگیری حرفه‌ای: نقش عوامل فردی، سازمانی و مدیریتی. 34 (2): 53-72.

ارفع، فاطمه، کارشکی، حسین، آهنچیان، محمدرضا، ناصریان، جمید، افشاری زاده، احسان. (1395). ساخت و اعتباریابی مقیاس نیاز پژوهشی معلمان مقطع متوسطه شهر مشهد بر اساس نظریه خود تعیین گری، رویکردهای نوین آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه اصفهان، پاییز و زمستان، 2 (پیاپی 24):44-27.

زجاجی، ندا، خنیفر، حسین، آقاحسینی، نقی، یزدانی، حمیدرضا. (1396). طراحی چارچوب توسعه حرفه‌ای مدرسان تربیت معلم در پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان. تدریس پژوهی. زمستان، 5(4): 164-143.

سبحانی نژاد، مهدی، زمانی منش، حامد. (1391). شناسایی ابعاد معلم اثربخش و اعتبارسنجی مولفه‌های آن توسط دبیران دوره متوسطه شهر یاسوج. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی. تابستان، 5، (پیاپی 32) 81-68.

طاهری، مرتضی، عارفی، محبوبه، پرداختچی، محمدحسن، و قهرمانی، محمد. (1392). الگو ادارک و نگرش معلمان نسبت به توسعه حرفه ای در مراکز تربیت معلم: مطالعه ترکیبی. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 5(پیاپی15): 56-26.

طاهری، مرتضی، عارفی، محبوبه، پرداختچی، محمدحسن، و قهرمانی، محمد. (1392). کاوش فرآیند توسعه حرفه ای معلمان در مراکز تربیت معلم: نظریه داده بنیاد. فصلنامه نوآوری های آموزشی، بهار، 45(پیاپی 12): 176-149.

مهرمحمدی و دیگران. (1394). راهنمای عملی برنامه کارورزی دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور (1)، به کوشش جمعی از نویسندگان دانشگاه فرهنگیان؛ سر ویراستار آمنه احمدی، تهران: دانشگاه فرهنگیان.

نادری، عزت اله، حاجی زاد، محمد، شریعتمداری، علی، و سیف نراقی، مریم. (1389). بررسی و مقایسه مهارت های حرفه ای معلمان دروس علوم پایه و علوم انسانی دوره راهنمایی شهرستان بهشهر به منظور ارائه روش های ارتقای کیفی این مهارت‌ها، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، 2(پیاپی2): 96-75.

نصیری ولیک بنی، فخرالسادات، عبدالملکی، شوبو(1393). تحلیل صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان در تبیین خودراهبری در یادگیری دانش آموزان. نشریه علمی پژوهش در آموزش. تابستان، (1) ، :75-67.

هومن.حیدر علی. (1384). مدليابي معادلات ساختاري با كابرد نرم افزار ليزرل، انتشارات سمت، چاپ اول.

Avalos, B. (2011). Teacher professional development in teaching and teacher education over ten years, Teaching and Teacher aeducation, 27(1): 10-20.

Blackwell, L. S., Trzesniewski, K. H., & Dweck, C. S. (2007). Implicit theories of intelligence predict achievement across an adolescent transition: A longitudinal study and an intervention. Child Development. 78: 246–263.

Campbell, C., Leiberman, A., & Yashika, A. (2016). Developing professional capital in policy and practice: Ontario’s Teacher Learning and Leadership Program, Journal of Professional Capital and Community, 1(3): 219 – 236.

Dubinsky, J., Roehrig, G. , Varma, S.(2013). Infusing Neuroscience Into Teacher Professional Development. Educational Researcher. 42(6), 317-329 Online available at: http:///er.aera.net

Desimone, L. M. (2009). Improving impact studies of teachers professional development: Toward better conceptualizations and measures. Educational Researcher. 38(3): 181-199.

Edwards, F. (2012). Learning communities for curriculum change: key factors in aneducational change process in New Zeland, Professional Development in Education, 38(1): 25-48.

http://dx.doi.org/10.1080/19415257.2011.592077

Fullan, M., & Steigelbauer, S. (1991). The new meaning of educational change (2nd ed.), New York: Teachers College Press.

Gusky, T.R. (2000). Evaluating professional development: Thiusand Oaks. CA: Corwin Press.

Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C., & Saratedt, M. (2017). Aprimer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). Sage Publications.

Hair Jr, J.F.; Sarstedt, M.; Hopkins, L. & Kuppelwieser, V. G. (2014). Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM): an emerging tool in business research. European Business Review, 26(2), pp. 106-121.

Huberman, M. (2001). Networks that alter teaching: conceptualisations, exchanges, and experiments. Solar, J., craft, A., Burgess, H. (Eds). teacher development: exploring our own practice, London: Paul Chapman publishing and The Open University.

Huntly, H. (2008). Teachers` Work: Beginning Teachers` Conceptions Of Competence. Thesis. Central Queensland University.

Johnson, Carla C., Fargo, Jamison D. (2010). Urban School Reform Enabled by Transformative Professional Development: Impact on Teacher Change and Student Learning of Science. Urban Education. 45(1): 4-29. Online available at: http://uex.sagepub.com

Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity, Personnel Psychology, 4(28): 563-575. http://dx.doi.org/10.1111/j.1744-6570.1975.tb01393.x

Lei, Pui-Wa, Wu, Qiong. (2007). Introduction to Structural Equation Modeling: Issues and Practical Considerations. Educational Measurement: Issues and Practice, 3(26): 33–43.

Li, L., Hallinger, Ph., & Walker, A.(2015). Exploring the mediating effects of trust on principal leadership and teacher professional learning in Hong Kong primary schools. Educational Management administration & Leadership, 1-23.

Minor, M., Losike-Sedimo, N., Reglin, G., & Royster, O. (2013). Teacher Technology Integration Professional Development Model (SMART Board). Pre-Algebra Achievement, and Smart Board Proficiency Scores. SAGE Open, 1-10.

New Jersy Professional Standards for Teachers Alignment with InTASC NJAC 6A:9C-3.3 (effective May 5, 2014).

Nijveldt, M., Brekelmans, M., Beijaard, D., Verloop, N., & Wubbels, T. (2005). Assessing the interpersonal competence of beginning teachers: The quality of the judgment process. International Journal of Educational Research. 43(1-2): 89-102.

Patton, K., Parker, M., & Tannehill, D.(2015). Helping Teachers Help Themselves: Professional Development That Makes a Difference. journalsPermissions. 99(1): 26–42.

Ravhuhali, F., Mashau, T.S., Kutame, A.P., Mutshaeni, H.N., (2017). Teachers’ Professional Development Model for Effective Teaching and Learning in Schools: What Works Best for Teachers?. International Journal of Educational Sciences. 25 sep. published online, 57-68. DOI: http://doi.org/10.1080/09751122.2015.11890375

Richter, D., Kunter, M., Klusmann, U., O., & Baumert, J.(2011). Professional development across the teaching career: Teachers` uptake of formal and informal learning opportunities, Teaching and Teacher Education, 27(1): 116-126.

Saki Saka, A. Arzu.saka. (2009). Student teachers, Views about effects of school practice on development of their professional skills. Procedia School and Behavioral sciences.

Villegas-Reimers, E. (2003). Teacher Professional Development: An International Review of the Literature. Unesco: International institute for educational planning, chapter4, 67-118. IIEP web site: http://www.unesco.org/iiep

Walker, A. Haiyan, Q., & Shuangye, Ch. (2007). Leadership and moral literacy in intercultural schools. Journal of Educational Administration. 45(4): 279-397.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.