palette
نقش نظارت توهین‌آمیز بر تنش شغلی و انحراف کارکنان بانک‌های منتخب شهرستان نجف‌آباد با نقش میانجی خودتنظیمی

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی نقش نظارت توهین‌آمیز مدیران بر تنش و انحراف کاری کارکنان بانک‌های منتخب شهرستان نجف‌آباد با نقش میانجی خودتنظیمی آن‌ها است.

 روش: جامعه آماری پژوهش تعداد 435 نفر از بین کارکنان بانک‌های منتخب شهرستان نجف‌آباد است که براساس جدول مورگان نمونه‌ای به حجم217 نفر به روش تصادفی از بین آنان انتخاب گردید. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه‌های نظارت توهین‌آمیز تپر[1] (2000)، خودتنظیمی تنگنی[2] و همکاران (2004)، تنش شغلی هاوس و ریزو[3] (1972) و انحراف کاری بنت و رابینسون[4](2000) استفاده گردید. پایایی پرسشنامه‌ها با روش آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تایید گردیده و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم افزار  plsبهره گرفته شده است.

یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که نظارت توهین‌آمیز بر انحراف کاری در کارکنان اثرگذار است. همچنین نظارت توهین‌آمیز به طور غیرمستقیم و از طریق خودتنظیمی برتنش شغلی کارکنان اثرگذار است.

نتیجه‌گیری: نظارت توهین‌آمیز یکی از عوامل افزایش دهنده تنش و انحراف در کارکنان است. زمانی کارکنان می‌توانند خود را از تنش یا انحراف کاری مصون نگه دارند که مهارت‌های خودتنظیمی را کسب کرده باشند. بنابراین کارکنان می‌توانند با بهره‌گیری از خودتنظیمی اثرات مخرب نظارت توهین‌آمیز را کاهش دهند.

[1]Tepper

[2]Tangney

[3]HouseandRizzo

[4]Bennett and Robinson

واژگان کلیدی
انحراف کاری، تنش شغلی، خودتنظیمی، نظارت توهین‌آمیز

منابع و مآخذ مقاله

احمدی، دکتر سیدعلی اکبر.، و دهنوی، فریبا.(۱۳۸۸). انحرافات سازمانی: اشکال، چالشها و معرفی گونه شناسی های سوء رفتار. اولین کنفرانس مدیریت اجرایی. تهران،https://www.civilica.com/Paper-MBA01-MBA01_049.html

جوادی، وحید.، خامسان، احمد.، و راستگومقدم، میترا. (1395). نقش واسطه‌ای خودتنظیمی در رابطه بین سبک‌های تفکر و اضطراب امتحان دانشجویان دانشگاه بیرجند. فصلنامه روانشناسی شناختی. 4(4).

سلمانی، داود.، و رادمند، محبوبه. (1388). بررسی نقش سازمان و مدیریت در بروز رفتارهای کاری انحرافی. نشریه مدیریت دولتی. 1 (3).

سیف، دیبا.، لطیفیان، مرتضی.، و بشاش.، لعیا. (1385). رابطه خودنظم‌دهی انگیزش با راهبردهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی. مجله روانشناسی. 10(1).

فتاحی‌اردکانی، حسین.، و امینی‌خواه، محمدحسین. (1396). رابطه موارد اسنرس‌زای شغلی با رضایت شغلی در کارکنان شرکت گاز. دو ماهنامه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه. 2(2).

گل‌پرور، محسن.، واثقی، زهرا.، و اشجع، آرزو. (1393). تبیین رابطه استرس شغلی ب بیگانگی شغلی و رفتارهای انحرافی براساس نقش تعدیل‌کننده اسناد شناختی به علل استرس. روانشناسی معاصر. 9(1).

محمدی‌ریزی، سهیلا.، کردی، معصومه.، و شاکری، محمدتقی. (1391). بررسی ارتباط تنش شغلی با رضایت از شغل در ماماهای شاغل در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی دولتی شهر مشهد در سال 1390. مجله زنان مامایی و نازایی ایران. 15 (31).

Ashforth, B. E. (1997). Petty tyranny in organizations: A preliminary examination of antecedents and consequences. Canadian Journal of Administrative Sciences/Revue Canadienne des Sciences de l'Administration, 14(2), 126-140.

Bandura, A. (1989). Human agency in social cognitive theory. American psychologist, 44(9), 1175.

Bandura, A. (2005). The primacy of self‐regulation in health promotion. Applied Psychology, 54(2), 245-254.

Bandura, A. (2009). Social cognitive theory of mass communication. In Media effects (pp. 110-140). Routledge.

Baumeister, R. F. (2003). Ego depletion and self‐regulation failure: A resource model of self‐control. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 27(2), 281-284.

Baumeister, R. F., & Heatherton, T. F. (1996). Self-regulation failure: An overview. Psychological inquiry, 7(1), 1-15.

Baumeister, R. F., Bratslavsky, E., Muraven, M., & Tice, D. M. (1998). Ego depletion: Is the active self a limited resource? Journal of Personality and Social Psychology, 74, 1252–1265.

Baumeister, R. F., Gailliot, M., DeWall, C. N., & Oaten, M. (2006). Self‐regulation and personality: How interventions increase regulatory success, and how depletion moderates the effects of traits on behavior. Journal of personality, 74(6), 1773-1802.

Baumeister, R. F., Vohs, K. D., & Tice, D. M. (2007). The strength model of self-control. Current directions in psychological science, 16(6), 351-355.

Baumeister, R. F., Vohs, K. D., & Tice, D. M. (2007). The strength model of self-control. Current directions in psychological science, 16(6), 351-355.

Beehr, T. A., & Newman, J. E. (1978). Job stress, employee health, and organizational effectiveness: A facet analysis, model, and literature review 1. Personnel psychology, 31(4), 665-699.

Bennett, R. J., & Robinson, S. L. (2000). Development of a measure of workplace deviance. Journal of applied psychology, 85(3), 349.

Bennett, R. J., & Robinson, S. L. (2003). The past, present, and future of workplace deviance research.

Carlson, D., Ferguson, M., Hunter, E., & Whitten, D. (2012). Abusive supervision and work–family conflict: The path through emotional labor and burnout. The Leadership Quarterly, 23(5), 849-859.

Carver, C. S., & Scheier, M. F. (1982). Control theory: A useful conceptual framework for personality–social, clinical, and health psychology. Psychological bulletin, 92(1), 111.

Christian, M. S., & Ellis, A. P. (2011). Examining the effects of sleep deprivation on workplace deviance: A self-regulatory perspective. Academy of Management Journal, 54(5), 913-934.

Cropanzano, R., & Mitchell, M. S. (2005). Social exchange theory: An interdisciplinary review. Journal of management, 31(6), 874-900.

Cropanzano, R., Anthony, E. L., Daniels, S. R., & Hall, A. V. (2017). Social exchange theory: A critical review with theoretical remedies. Academy of Management Annals, 11(1), 479-516.

Duckworth, A., & Gross, J. J. (2014). Self-control and grit: Related but separable determinants of success. Current Directions in Psychological Science, 23(5), 319-325.

Emerson, R. M. (1972). Exchange theory, part I: A psychological basis for social exchange. Sociological theories in progress, 2, 38-57.

French Jr, J. R., Kahn, R. L., & Mann, F. C. (1962). Work, health and satisfaction. Journal of Social Issues.

French, J. R., Caplan, R. D., & Van Harrison, R. (1982). The mechanisms of job stress and strain (Vol. 7). Chichester [Sussex]; New York: J. Wiley.

Golparvar, M., Kamkar, M., & Javadian, Z. (2012). Moderating effects of job stress in emotional exhaustion and feeling of energy relationships with positive and negative behaviors: job stress multiple functions approach. International Journal of Psychological Studies, 4(4), 99.

Gutworth, M. B., Morton, D. M., & Dahling, J. J. (2013). Managing organizational deviance: Focusing on causes, not symptoms. In D. Svyantek, & K. Mahoney (Eds.), Received wisdom, kernels of truth, and boundary conditions in organizational studies (pp. 153–180). Charlotte, NC: Information Age Publishing.

Haggard, D. L., & Park, H. M. (2018). Perceived supervisor remorse, abusive supervision, and LMX. Journal of Organizational Behavior.

Hershcovis, M. S., Reich, T. C., Parker, S. K., & Bozeman, J. (2012). The relationship between workplace aggression and target deviant behaviour: The moderating roles of power and task interdependence. Work & Stress, 26(1), 1-20.

Hershcovis, M. S., Turner, N., Barling, J., Arnold, K. A., Dupré, K. E., Inness, M., ... & Sivanathan, N. (2007). Predicting workplace aggression: a meta-analysis. Journal of applied Psychology, 92(1), 228.

Hobfoll, S. E. (1998). Stress, culture, and community: The psychology and philosophy of stress. New York: Plenum Press.

Hurley, P. J. (2015). Ego depletion: Applications and implications for auditing research. Journal of Accounting Literature, 35, 47-76.

Johnson, R. E., Lanaj, K., & Barnes, C. M. (2014). The good and bad of being fair: Effects of procedural and interpersonal justice behaviors on regulatory resources. Journal of Applied Psychology, 99(4), 635.

Katz, D., & Kahn, R. L. (1978). The social psychology of organizations (Vol. 2, p. 528). New York: Wiley.

Kernan, M. C., Watson, S., Fang Chen, F., & Gyu Kim, T. (2011). How cultural values affect the impact of abusive supervision on worker attitudes. Cross Cultural Management: An International Journal, 18(4), 464-484.

Kiewitz, C., Restubog, S. L. D., Shoss, M. K., Garcia, P. R. J. M., & Tang, R. L. (2016). Suffering in silence: Investigating the role of fear in the relationship between abusive supervision and defensive silence. Journal of applied psychology, 101(5), 731.

Lanaj, K., Johnson, R. E., & Barnes, C. M. (2014). Beginning the workday yet already depleted? Consequences of late-night smartphone use and sleep. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 124(1), 11-23.

Lanaj, K., Johnson, R. E., & Wang, M. (2016). When lending a hand depletes the will: The daily costs and benefits of helping. Journal of Applied Psychology, 101(8), 1097.

Lian, H., Ferris, D. L., & Brown, D. J. (2012). Does power distance exacerbate or mitigate the effects of abusive supervision? It depends on the outcome. Journal of Applied Psychology, 97(1), 107.

Mackey, J. D., Frieder, R. E., Brees, J. R., & Martinko, M. J. (2017). Abusive supervision: A meta-analysis and empirical review. Journal of Management, 43(6), 1940-1965.

Martinko, M. J., Harvey, P., Brees, J. R., & Mackey, J. (2013). A review of abusive supervision research. Journal of Organizational Behavior, 34(S1), S120-S137.

McAllister, C. P., Mackey, J. D., & Perrewé, P. L. (2018). The role of self‐regulation in the relationship between abusive supervision and job tension. Journal of Organizational Behavior, 39(4), 416-428.

Mischel, W. (1974). Processes in delay of gratification. In Advances in experimental social psychology (Vol. 7, pp. 249-292). Academic Press.

Mischel, W. (2014). The marshmallow test: understanding self-control and how to master it. Random House.

Mischel, W., Shoda, Y., & Peake, P. K. (1988). The nature of adolescent competencies predicted by preschool delay of gratification. Journal of personality and social psychology, 54(4), 687.

Mitchell, M. S., & Ambrose, M. L. (2007). Abusive supervision and workplace deviance and the moderating effects of negative reciprocity beliefs. Journal of Applied Psychology, 92(4), 1159.

Muraven, M., Tice, D. M., & Baumeister, R. F. (1998). Self-control as a limited resource: Regulatory depletion patterns. Journal of personality and social psychology, 74(3), 774.

Nandkeolyar, A. K., Shaffer, J. A., Li, A., Ekkirala, S., & Bagger, J. (2014). Surviving an abusive supervisor: The joint roles of conscientiousness and coping strategies. Journal of Applied Psychology, 99(1), 138.

Pundt, A., & Schwarzbeck, K. (2017). Abusive Supervision from an Integrated Self‐Control Perspective. Applied Psychology.

Robinson, S. L., & Bennett, R. J. (1995). A typology of deviant workplace behaviors: A multidimensional scaling study. Academy of management journal, 38(2), 555-572.

Shahzad, A., & Mahmood, Z. (2012). The mediating-moderating model of organizational cynicism and workplace deviant behavior: Evidence from banking sector in Pakistan. Middle-East Journal of Scientific Research, 12(5), 580-588.

Shoda, Y., Mischel, W., & Peake, P. K. (1990). Predicting adolescent cognitive and self-regulatory competencies from preschool delay of gratification: Identifying diagnostic conditions. Developmental psychology, 26(6), 978.

Tangney, J. P., BOONE, A. L., & BAUMEISTER, R. F. (2004). High self-control predicts good adjustment, less pathology, better grades, and interpersonal success. In Self-Regulation and Self-Control (pp. 181-220). Routledge.

Tepper, B. J. (2000). Consequences of abusive supervision. Academy of management journal, 43(2), 178-190.

Tepper, B. J. (2007). Abusive supervision in work organizations: Review, synthesis, and research agenda. Journal of management, 33(3), 261-289.

Tepper, B. J., Carr, J. C., Breaux, D. M., Geider, S., Hu, C., & Hua, W. (2009). Abusive supervision, intentions to quit, and employees’ workplace deviance: A power/dependence analysis. Organizational behavior and human decision processes, 109(2), 156-167.

Tepper, B. J., Henle, C. A., Lambert, L. S., Giacalone, R. A., & Duffy, M. K. (2008). Abusive supervision and subordinates' organization deviance. Journal of applied psychology, 93(4), 721.

Thau, S., Bennett, R. J., Mitchell, M. S., & Marrs, M. B. (2009). How management style moderates the relationship between abusive supervision and workplace deviance: An uncertainty management theory perspective. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 108(1), 79-92.

Trougakos, J. P., Beal, D. J., Cheng, B. H., Hideg, I., & Zweig, D. (2015). Too drained to help: A resource depletion perspective on daily interpersonal citizenship behaviors. Journal of Applied Psychology, 100(1), 227.

Vohs, K. D., Baumeister, R. F., Schmeichel, B. J., Twenge, J. M., Nelson, N. M., & Tice, D. M. (2018). Making choices impairs subsequent self-control: A limited-resource account of decision making, self-regulation, and active initiative. In Self-Regulation and Self-Control (pp. 45-77). Routledge.

Wheeler, A. R., Halbesleben, J. R., & Whitman, M. V. (2013). The interactive effects of abusive supervision and entitlement on emotional exhaustion and co‐worker abuse. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 86(4), 477-496.

Whitman, M. V., Halbesleben, J. R., & Shanine, K. K. (2013). Psychological entitlement and abusive supervision: Political skill as a self-regulatory mechanism. Health care management review, 38(3), 248-257.

Wolters, C. A., Pintrich, P. R., & Karabenick, S. A. (2005). Assessing academic self-regulated learning. In What do children need to flourish? (pp. 251-270). Springer, Boston, MA.

Wu, T. Y., & Hu, C. (2013). Abusive supervision and subordinate emotional labor: The moderating role of openness personality. Journal of Applied Social Psychology, 43(5), 956-970.

Yam, K. C., Fehr, R., Keng-Highberger, F. T., Klotz, A. C., & Reynolds, S. J. (2016). Out of control: A self-control perspective on the link between surface acting and abusive supervision. Journal of Applied Psychology, 101(2), 292.

Zellars, K. L., Tepper, B. J., & Duffy, M. K. (2002). Abusive supervision and subordinates' organizational citizenship behavior. Journal of applied psychology, 87(6), 1068.

Zimmer, B. (1989). A social cognitive view of self-regulated learning. Journal of Educational Psychology, 81(3), 329-339.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.