اثربخشي كارگاههاي خودكارآمدي حرفهاي بر اشتياق شغلي كاركنان بخش اداري دانشگاه اصفهان

ﻋﻠﻲ ﭘﻮرﻋﺒﺎس, ﻣﺤﻤﺪرﺿـــﺎ ﻋﺎﺑـــﺪي, ایران ﺑﺎﻏﺒﺎن

چکیده


هدف پژوهش حاضر ، بررسي تا ثير شركت در كارگاههاي خودكارآمدي حرفه اي بر اشتياق شغلي كاركنان دانشگاه اصفهان بود . بهمنظور بررسي فرضيه هاي پژوهش در قالب يك طرح نيمه تجربي تعداد 26 آزمودني به روش نمونه گيري تصادفي از بين كاركنان دانشگاه اصفهان انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و گواه جايگزين شدند. هر دو گروه با آزمون خودكارآمدي حرفه اي بتز آزمون اشتياق شغلي اترخت در پيش آزمون و پس آزمون مورد ارزيابي قرار گرفتند . در مورد گروه آزمايش دو جلسه آموزش انجام شد . و در گروه كنترل هيچ مداخله اي صورت نگرفت. نتايج اين پژوهش با استفاده از تحليل كواريانس نشان داد كه شركت در كارگاه هاي خودكارآمدي حرفه اي بر افزايش اشتياق شغلي كاركنان دانشگاه اصفهان به طور معناداري موثر بوده است . هم چنين اين كارگاه ها بر افزايش ابعاد سه گانه اشتياق شغلي شامل انرژي حرفه اي، فداكاري حرفهاي و شيفتگي حرفهاي موثر بوده است.

واژگان کلیدی


اشتياق شغلي، انرژي حرفهاي، فداكاري حرفهاي و شيفتگي حرفهاي

تمام متن:

PDF

منابع و مآخذ مقاله


-


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.