ارتباط بین عوامل سازمانی و زمان‌بندی کار با خستگی، سلامت و بهزیستی اجتماعیدر راهبران و رؤسای قطار شرکت راه‌آهن ایران

رضا خانی جزنی, شهناز طباطبایی, امیر کاوسی, سعید قانع

چکیده


این مطالعه به بررسی ارتباط بین عوامل سازمانی و زمان‌بندی کار با خستگی، سلامت و به-زیستی اجتماعی در راهبران و رؤسای قطار شرکت راه‌آهن ج.ا.ا می‌پردازد. 500 نفر از کارکنان به‌طور تصادفی از جامعه آماری 2400 نفری انتخاب شدند، که 413 نفر از آن‌ها پرسشنامه‌های اطلاعات جمعیت‌شناختی و عوامل شغلی- سازمانی راهبران و رؤسای قطار راه‌آهن را، تکمیل نمودند. آلفای کرونباخ پرسشنامه (891/0) و روایی آن از طریق مطالعه مقدماتی بر روی 50 نفر از شرکت‌کنندگان و نیز تأیید متخصصان برآورد گردید. برای نشان‌دادن اطلاعات جمعیت‌شناختی و شغلی کارکنان از نرم‌افزار SPSS 20 و جهت شناسایی ارتباط بین عوامل مورد بررسی از مدلسازی معادلات ساختاری (نرم‌افزار Lisrel 8.5) استفاده شد. نتایج تحلیلی مطالعه نشان داد که مؤلفه‌های زمان‌بندی کار و عوامل سازمانی دو عامل مجزای از یکدیگر نیستند و زمان‌بندی کار این کارکنان به شدت با دیگر عوامل سازمانی مرتبط می‌باشد. هم‌چنین، خستگی و به-زیستی اجتماعی نقشی واسطه‌ای داشته و عوامل سازمانی با تأثیری که بر این‌دو می‌گذارند، سلامت کارکنان را تحت-تأثیر قرار می‌دهند.

واژگان کلیدی


عوامل سازمانی، زمان‌بندی کار، راهبران، رؤسای قطار، راه‌آهن

تمام متن:

PDF

منابع و مآخذ مقاله


-


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.