palette
فراتحلیلی بر شناسایی موانع ارتقاء زنان به سطوح مدیریت در سازمانهای دولتی ایران

چکیده

در این مقاله ضمن بررسی مساله عدم ارتقاء زنان, با استفاده از مرور سیستماتیک, پژوهشهای انجام شده با موضوع شناسایی موانع ارتقاء زنان به سطوح مدیریت در سازمانهای دولتی ایران فراتحلیل گردید. جامعه آماری مشتمل برکلیه پژوهش های مربوط به موانع ارتقاء زنان در سازمان های دولتی بوده, که با استفاده ازروش نمونه گیری هدفمند,  نمونه مورد نظر مشتمل بر 32 اثر پژوهشی در بازه زمانی سالهای 1380تا 1396 انتخاب و بررسی شد. یافته ها نشان داد دردهه 80 بیشتر پژوهشها موانع فردی- خانوادگی را مهمترین مانع ارتقاء زنان به سطوح مدیریت معرفی کرده اند. اما در پژوهشهای بعدی علاوه بر تغییر اولویت بندی, یک مانع جدید نیز به موانع ارتقاء اضافه شده است . یافته ها موانع ارتقاء زنان را در چهار دسته کلی طبقه بندی و به شرح ذیل اولویت بندی می کنند. موانع فرهنگی- اجتماعی(کلیشه های جنسیتی و حاکمیت فرهنگ مردسالاری) موانع سیاسی ( عدم حضور زنان در حلقه های قدرت, عدم حضور زنان در احزاب و گروههای سیاسی, ناتوانی زنان درلابی­گری) موانع سازمانی( عدم اعتماد سازمان به زنان, تلقی مدیریت بعنوان حق وکار مردانه, عدم حضور زنان در شبکه های ارتباطی غیر رسمی ) و در نهایت موانع فردی-خانوادگی( عدم خودباوری زنان,  نداشتن انگیزه پیشرفت در زنان و مسئولیت مضاعف زنان در خانواده)

واژگان کلیدی
ارتقاء زنان, سقف شیشه ای, زنان و سطوح مدیریت, موانع ارتقاء زنان

منابع و مآخذ مقاله

اسماعیل پور, رضا, تفقدی, حمیدرضا(1396). مطالعة كيفي موانع ارتقاي شغلي و مديريتي بانوان, نشریه زن در توسعه و ﺳﻴﺎﺳﺖ, (2) 15, 169-185.

احسانی, محمد(1387). بررسی و رتبه بندی عوامل بازدارنده ارتقا زنان به پست های مدیریتی درهیئت های ورزشی استان خوزستان, فصلنامه پژوهش در علوم ورزشی, (19)6.

پاملا, آبوث, کلر, والاس(1392). جامعه شناسی زنان ( ترجمه منیژه نجم عراقی). نشر نی.

تافلر, الوین, تافلر , هایدی(1929). جنگ و ضد جنگ : بقا در آستانه قرن بیست و یکم, ( ترجمه شهین دخت خوارزمی). ( 1377) . تهران: نشر سیمرغ.

جعفر نژاد, احمد , اسفیدانی, محمد رحیم (1384) . وضعیت زنان در اشتغال و مدیریت : مطالعه موردی ایران, مجله مطالعات زنان, (7)3 ,77 – 103.

رفعت جاه, مریم, قربانی , سمیه (1390) . تاثیر سرمایه اجتماعی بر ارتقای شغلی زنان, نشریه زن در توسعه و سیاست, (1)9 , 117-146.

زاهدی, شمس السادات, محمدی, ابوافضل(1381) فراتحلیل راهی بسوی شناسایی ارزشیابی ترکیب و تلخیص پژوهشهای گذشته, فصلنامه مطالعات مدیریت, شماره 47,51-79.

صادقی فسایی, سهیلا, خادمی, عاطفه ( 1394) فراتحلیل چهاردهه پژوهش در موضوع اشتغال زنان, زن در فرهنگ و هنر, (2)7 , 243-256 .

صمدی راد, انور(1383). مکانیسمهای ارتقای مشارکت زنان در ابعاد سیاسی و اقتصادی, فصلنامه علمی –پژوهشی رفاه اجتماعی,(2)5, 99-121

طالقانی ,غلامرضا, پور عزت, علی اصغر و فرجی, بهاره (1388). بررسی تاثیر سقف شیشه ای برکاهش توانمندی زنان در سازمان توسعه برق ایران, نشریه مدیریت دولتی, (2)1, 89-102.

فکوهی, ناصر(1384). ساز و کار تبعیض مثبت به مثابه ابزار محرومیت زدایی بانگاهی به وضعیت زنان درایران , مجله پژوهش زنان, (3)3 , 115-141.

قوامی, ناهید(1395). شناسایی ورتبه بندی موانع ارتقا زنان به پستهای مدیریتی بااستفاده از روش های تصمیم گیری چندشاخصه فازی:مورد مطالعه سازمان امور مالیاتی خراسان رضوی, پایان نامه کارشناسی ارشدرشته مدیریت بازاریابی بین المللی, دانشگاه فردوسی.

کاظمی,عالیه, دهقانپور فراشاه, افسانه(1392). شناسايي و اولويت بندي موانع حضور زنان در پست هاي مدیریتی, نشرية زن در توسعه و سياست،(2)11, 209-221

کار، مهرانگیز, رئیسی فرد، پروین(1384) زنان دربازارکار یران وتئوری های نابرابری جنسیتی ,تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.

محمدی, شیرکوه, کمال خرازی, سیدعلی نقی, کاظمی فرد, محمد وپورکریمی, جواد(1395) . مدیریت آموزش چند فرهنگی درمدارس ایران : فراتحلیل کیفی, دوفصلنامه علمی پژوهشی مدیریت مدرسه, (2)4 , 87-106.

مرکز آمار ایران (1387). نتایج آمار گیری از نیروی کار, تهران: دفتر انتشارات واطلاع رسانی.

نوازنی, بهرام, آرام ,یزدی(1389). چالش های مدیریت زنان در ایران : مطالعه دانشگاه بین المللی امام خمینی به عنوان یک سازمان دولتی, پژوهشنامه علوم سیاسی,(1)6 .

Berman, B. (2010). Barriers to up Ward Mobility in International Schools for Women Administration, New York: Stmartin, s Press.

Boone, J., V. Tatiana, K. Nikolaeva, M. Keith., K. Kefgen and J. Houran (2013). “Rethinking a Glass Ceiling in the Hospitality Industry”, Cornell Hospitality Quarterly, Vol. 54, No. 3.

Calas, M.B.,Smirchich, L. & Holvino, E. (2014) “Theorizing gender and organization: changing times, changing theories? “,The Oxford Handbook of Gender in Organization, Oxford University Press, Oxford, 17-52.

Gartzia, L., Ryan, M.K., Balluerka, N. & Aritzeta, A, A. (2012). “ Think crisis-think female:Further evidence”, European Journal of Work and Organizational Psychology, 21:pp603-628

ILO Report (2015). “Women in management: Ceiling is believing”, http://www.google.com.

Morrison, A.M., R.P. White, Velsor, E.V., (1987). Breaking The Glass Ceiling: Can Women Reach The Top of America’s Largest MA: Addison-Wesley, Corporations? Reading.

Peters H. (2002). “Female executive & the glass ceiling”, Women in Management Review, Vol. 17. No. 1.

Shokati Ahmad Abad, M. Hasani, P. (2006). What is Met analysis. Mod Care J. 3(3and4) : 15-20. URL: http://moderncare.bums.ac.ir/article-1-421-fa.html

Timulak, L. (2009) . Meta- analysis of qualitative studies :A tool for reviewing qualitative research findings in psychotherapy. Psychotherapy Research, 19(4/5): 591-600.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.